Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 19. december 2013

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 19. december 2013

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Birgit Iversen og Gert Madsen, begge med afbud.

1. 
Underskrift af referat fra mødet den 21. november 2013
Underskrevet.

2.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt. Punkt om foreløbigt regnskab for 2013 medtages som punkt 5.2.

3. 
Teletaxa/SBH-kørsel
Ordningerne blev drøftet. Ældrerådet retter henvendelse til Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget med opfordring til, at teletaxi ændres til at hele kommunen er 1 zone, og at SBH-kørsel udvides til også at omfatte blinde/svagtsynede og psykisk han-dicappede.
Opfordringen kommer på baggrund af, at de nuværende regler/ordninger ikke fungerer optimalt og er uflexible.

4. 
Opfølgning på visionsplanen
EDB-undervisning for ældre og kompetenceudvikling af frivillige blev nævnt som mulige emner til den fremtidige visionsplan, som drøftes og udarbejdes på et møde 7. januar 2014.

5. 
Igangværende sager

5.1 Brochuren
Brochuren gennemgået og rettelser/ændringer foretaget.
Formanden forestår det videre med færdiggørelse af brochuren.

5.2 Foreløbigt regnskab 2013 for Ældrerådet
Anton Petersen fremlagde et foreløbigt regnskab 2013 for Ældrerådet. Taget til efter-retning.

6.
Siden sidst

6.1 Ældrerådsvalg
Evalueringsmøde afholdes i januar.

6.2 Indkaldelse af ideer og forslag til nyt bycenter med rådhus i Middelfart
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg for et nyt bycenter i Middelfart midtby indkalder Miljø- og Teknikforvaltningen ideer og forslag til planlægningen.
Formanden udarbejder et svar til forvaltningen med baggrund i de emner og opmærk-somhedspunkter, som Ældrerådet i forbindelse med en tidligere høring har drøftet.