Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Forretningsorden for Middelfart Ældreråd

Fiskeruser ved Sildemarken i Middelfart 


1. Ældrerådets møder er ikke offentlige, men der skrives et beslutningsreferat, som offentliggøres.

2. Der afholdes møder efter behov.

3. Indkaldelse til møderne med dagsorden foretages eller foranlediges af formanden, og skal udsendes senest 1 uge før et berammet møde. Ordinære møder annonceres med dagsordenens hovedpunkter i en af de lokale ugeaviser.

4. Ud over egne møder kan rådet afholde møder med medlemmer af kommunalbestyrelsen, de enkelte udvalg, relevante forvaltninger i kommunen samt personer, foreninger, klubber og organisationer, som har relation til Ældrerådets opgaver og funktion.

5. Punkter som ønskes sat på dagsordenen til rådets møder og forslag som ønskes behandlet i rådet skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. E-mail kan anvendes.

6. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller mindst fem medlemmer ønsker det.

7. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 
8. Ved rådsmøderne føres et beslutningsreferat. Umiddelbart efter møderne skriver og udsender sekretæren i samarbejde med formanden referatet til Ældrerådets medlemmer, og har man herefter ønsker om ændringer og evt. tilføjelser, skal det meddeles til sekretæren og formanden senest seks dage efter modtagelsen. Herefter betragtes referatet som godkendt og underskrives ved næste rådsmøde.
Det godkendte referat sendes til Socialforvaltningen.
Sekretæren foranlediger, at godkendte referater af rådets møder, rådets høringssvar og særlige informationer lægges ind på Ældrerådets hjemmeside.

9. Ethvert rådsmedlem kan i kort form forlange at få sin afvigende mening ført til referat.

10. Formanden er ansvarlig for, at de trufne beslutninger bringes til udførelse.

11. Høringssvar underskrives af formanden

12. For afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

13. Formanden kan udsende pressemeddelelser om Ældrerådets virksomhed.

14. Rådsmedlemmer som deltager i eksterne møder, kurser, temadage, arbejdsgrupper og i særlige projekter som repræsentanter for Ældrerådet skal på det først mulige efterfølgende rådsmøde give et referat af det pågældende. Dette kan normalt ske under dagsordenens punkt: Siden sidst – referater og meddelelser.

15. Udlæg til porto, papir, printerpatroner, kopier o.lign. godtgøres efter regning. Kørselsgodtgørelse til møder og arrangementer udbetales efter statens takster. Telefongodtgørelse udbetales pr. år med kr. 900,00 til formanden, kr. 700,00 til næstformanden og kr. 500,00 til hver af rådets øvrige medlemmer.

14. Ældrerådets regnskab revideres af Middelfart Kommune.

Vedtaget på Ældrerådets møde den 16. januar 2014

Flemming Enevoldsen
Formand
 

Sidst opdateret af Webmaster
10. april 2015

Besøg Ældreområdet på nettet

Læs bl.a. om sygepleje, mad, praktisk hjælp og meget andet

http://aeldre.middelfart.dk


Ældrerådet