Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Ældrerådsvalg 2021

Opgørelsen af valget til Ældrerådet er nu afsluttet, og der er fundet ni nye medlemmer af rådet. Det nye ældreråd tiltræder ved årsskiftet.  

De ni nye medlemmer til Middelfart Kommunes ældreråd for 2022-2025 er nu fundet. De er valgt blandt 26 kandidater.

Valgt er:

Ole Juel Jakobsen

Hanne Lauritsen

Erik Jørgensen

Lene Glesner

Jette Aamand

Jette Erichsen

Gunner Lorentsen

Asta Pasgaard

Peter Liltorp

Det samlede resultat og de personlige stemmetal kan ses herunder.

Valget til Ældrerådet blev gennemført som elektronisk valg i perioden 28. september til 12. oktober. Alle over 60 år bosiddende i Middelfart Kommune har kunnet stemme til valget. Der er afgivet 3.887 stemmer svarende til en stemmeprocent på 32,1%. I alt er 12.086 stemmeberettiget i Middelfart Kommune.

 

Det nye ældreråd fungerer i perioden 2022-2025. De øvrige kandidater fungerer som suppleanter.

 

 

Kandidat Stemmer
Ole Juel Jakobsen 440
Hanne Lauritsen 398
Erik Jørgensen

358

Lene Glesner  340
Jette Aamand 264
Jette Erichsen 251
Gunner Lorentzen 218
Asta Pasgaard 170
Peter Liltorp 168
Elin Svensen 142
Henrik Lam 129
Else Marie Rask Larsen 117
Aase Nissen 115
Geert Christensen 103
Inge Lodberg 98
Lilly Jørgensen 85
Kirsten Leed 83
Anne-Grethe Rønnow 56
Susanne Bonde 55
Niels Jørgen Skjoldborg 53
Knud Børge Møller 40
Alex Jimmy Nonbo 39
Kim Mikkelsen 39
Gert Priegel 38
Kell Nielsen 19
Allan Nancke 14
Blanke stemmer 55
Samlet antal 3.887

 

 

 

 

 

 

Præsentation af kandidaterne

 

Susanne Bonde   

Susanne Bonde

Hvem er jeg?
Jeg er uddannet bygningsmaler i 1979 og siden uddannet socialpædagog i 1991 på Esbjerg Socialpædagogisk Seminarium.

Derfor stiller jeg op.
Jeg stiller op for at gøre en forskel for de ældre i kommunen - holde "øje" med, at ting bliver gjort ordentligt.

Mine fokuspunkter er:
1. Der skal være fokus på gennemsigtighed.
2. Livskvalitet, etik og moral skal være i højsædet.
3. Vi skal have fokus på diversitet, mangfoldighed og forskellighed, ikke ensretning og straf for at være anderledes end flertallet.

     
Geert Christensen   

Geert Christensen

Hvem er jeg?
Min baggrund er mere end 40 år i det private erhvervsliv, heraf de sidste 20 år med selvstændig forretning i Kolding.

Derfor stiller jeg op.
Jeg stiller op fordi det samfundsmæssige perspektiv sammen med personlige forhold for ældre altid har interesseret mig. Det er vigtigt, at der er "yngre mentalt stærke personer" til at tale de ældre og svages sag og varetage deres interesser. 
 

     
Jette Erichsen   

Jette Erichsen

  

Hvem er jeg?
Jeg er pensionist, 76 år, gift og har tre børn og fem børnebørn. Jeg har tidligere arbejdet som lærer, skoleleder, skolelederkonsulent og konsulent. Nu er jeg frivillig på to plejehjem og på Clay og sidder i ældrerådet.

Derfor stiller jeg op.
Jeg sidder i ældrerådet på 11. år og har hele vejen syntes, at arbejdet har været spændende og givende. Jeg har gennem årene været med til mange tiltag, som jeg mener, er kommet vore ældre borgere til gavn. Vi har en god dialog med ansatte og byråd, som lytter til vore forslag, selv om vi ikke altid får vor vilje. Vi har nu taget hul på tre spændende år, hvor ældrerådet skal være med til at udvikle Fremtidens ældreliv. Det er et arbejde, jeg gerne vil være en del af, så derfor stiller jeg op til endnu en periode. 

     
Lene Glesner   

Lene Glesner

Hvem er jeg?
Jeg er bosat i Brenderup. Jeg har arbejdet både som lærer og skoleleder på Fjelsted Harndrup Skole. Deltaget i foreningslivet - Ja jeg har altid haft hold i gymnastik og her i min pensionisttid også blevet instruktør i kajakroning. Arbejder som læseguide og gymnastiklærer på Dagcenteret.

 
Derfor stiller jeg op.
Den nye velfærdsaftale, som Middelfart Kommune skal arbejde med, synes jeg lyder meget spændende. Min drøm er: at alle vores plejehjem kunne blive som en højskole. Alle dage socialt samvær med forskellige tilbud. Gerne 7 forskellige plejehjem med forskelligt indhold. Alle er forskellige, også når vi bliver gamle. Derfor forskellighed. 
 

     
Ole Juel Jakobsen   

Ole Juel Jakobsen

 

Hvem er jeg?
Ole Juel Jakobsen, 68 år, gift med lise og bor i Middelfart.
Jeg har arbejdet i godt 50 år i ”Brugsen” de ca. 43 år som uddeler/direktør, heraf de seneste godt 26 år som direktør for Brugsforeningen for Middelfart & Omegn ( bl.a. Kvickly, SB Strib, Sb Ejby, Coop 365 i Gelsted og Fakta Brenderup ) jeg har gennem årene beklædt en del tillidsposter i FDB/Coop bl.a. 10 år som medlem af hovedbestyrelsen i såvel Coop Amba og Coop A/S, lokalt har jeg gennem en årrække været aktiv i Middelfart Handel og var formand i ca. 15 år.

Derfor stiller jeg op.
Jeg vil gerne bidrage med at løfte forholdene for og i ældreområdet, og finder det giver nye muligheder med det nye projekt, hvor ældreområdet sættes fri, og der skal arbejdes med " Fremtidens Ældreliv" et vigtigt arbejde som rækker langt ud i fremtiden. Jeg vil gerne bruge min erfaring til at hjælpe med at løse denne og andre opgaver, hvor ældrerådet kan søge indflydelse. 
 

     
Erik Jørgensen   

Erik Jørgensen

Hvem er jeg?
Bestyrelse ÆldreSagen Middelfart. Ældrepolitisk frivillig. Bisidder/seniorvejleder. Tovholder og initiativtager Pensionistfodbold Middelfart. Tidligere registreret revisor, skattechef og skattedirektør med foreningsarbejde med sport og inden for fagområder.

Derfor stiller jeg op.
Jeg vil skabe forandring, fornyelse og en ny profil for Ældrerådet. Rådet skal være udadvendt og proaktivt. Vil påvirke en ny vision for ældreområdet. MK skal forberedes på stigningen i ældre borgere. Bringe kommunens placering som nr. 90 ud af 98 til top-10. Visitering skal tage udgangspunkt i borgerens behov og ikke kommunens budget. Værdi ældreomsorg i både private hjem og plejehjem. Etablering af senior/ældre og pårørende-rådgivning.  

     
Lily Jørgensen   

Lily Jørgensen


Hvem er jeg?
Socialpædagog med hjerneskade som speciale. Stiller op til det kommende ældrerådsvalg. Jeg vil arbejde for forbedret demokrati i Middelfart kommune. Indsats for mere medindflydelse, som borger. Erhverv, landbrug, natur og miljø, er nogle af mine mærkesager, som jeg brænder for, og det skal gerne spille sammen. Det skal udmøntes i, at alle borgere bliver hørt og føler forståelse for.
Jeg vil arbejde for at Middelfart kommune får en ældrepleje som bliver i verdensklasse, med omsorg og nærhed, faglighed, og større fokus på den enkelte borger, og den enkeltes behov. Jeg ser frem til forbedret samarbejde, mellem ledelse og de ansatte, de skal blive hørt og forstået, medarbejderne skal have større indflydelse og forbedret uddannelse. Med særlig fokus på leder uddannelse.
Lederne skal kunne være medarbejdernes ledere.
Vi skal have flere daghjem fordelt i lokalområderne, så transporten ikke bliver lang og trætter borgerne.
Pårørende skal være trygge, når de bruger aflastning i dag og døgn tilbud, det skal være trygt at køre med det offentlige tilbud.
Forbedret indsats for de pårørende, og synlige tilbud til aflastning i hverdagen, gode forhold for pårørende.
Er I enige i mine forslag, ideer og holdninger, så stem på fortids bondekone. Før værende bondekone.

Derfor stiller jeg op.
For at kæmpe for ældres ve og vel, rettigheder. 
 

     
Henrik Lam   

Henrik Lam

 

Hvem er jeg?
Jeg har været medlem af Ældrerådet i Middelfart siden 2014.
Baggrund jurist. I Ejby kommunes Handicapråd 2001-2007, i Middelfart kommunes Handicapråd 2007-2013. Begge steder som formand. Sidder også stadig udmeldt som medlem af Ankestyrelsen, hvor jeg repræsenterer den svage part overfor kommunerne. Jeg arbejder i Ældrerådet upolitisk og neutralt for de ældre i kommunen uden bindinger, men alene ud fra egen sunde fornuft og holdninger.

Derfor stiller jeg op.
Jeg vil fortsat, gennem samarbejde med øvrige i Ældrerådet, arbejde imod yderligere nedskæringer på Ældreområdet, men derimod gerne hen mod bedre normeringer både på plejecentrene samt i hjemmeplejen. Bl.a. gerne med ansatte sygeplejersker, også i aften og nattetimerne samt på de tidspunkter hvor der laves og serveres mad. For størst mulig trivsel og selvstændighed for kommunens ældre. For oftere rengøring. For bedre og flere boliger til ældre, samt for bedre trafikforbindelser for de ældre i kommunen. Har i samarbejde været med til at skabe resultater, også de ikke så synlige, bl.a. maden der kom tilbage om aftenen og så vidt muligt laves på plejehjemmene. Kørselsordning for de demente som eneste kommune i Danmark o.m.a. Men der er lang vej endnu. 
 

     
Else Marie Rask Larsen   

Else Marie Rask Larsen

 

Hvem er jeg?
Jeg er tilflytter til Middelfart 1996, 64 år men snart 65, aktiv i Mødrehjælpen hvor jeg er formand for den lokale forening og været siden opstart 2017. Arbejder pt. med ledelse af sundhedspleje i Fredericia, men er i proces med at gå på efterløn i nær fremtid

Derfor stiller jeg op.
Har et håb om at kunne være med til at påvirke hvilke behov vi som ældre har i Middelfart. I mit arbejde er jeg vant til at man lytter til andre og sammen kan vi gøre meget for at påvirke og muligvis ændre på uhensigtsmæssigheder. Jeg har et håb om lydhørhed fra de besluttende myndigheder i kommunen, så det giver mening at sidde i et sådan ældreråd

 
     
Hanne Lauritsen   

Hanne Lauritsen

 

Hvem er jeg?
Jeg er uddannet socialrådgiver, har arbejdet i psykiatrien, været leder af et flygtningecenter og arbejdet med kriminelle på en døgninstitution. Desuden været medlem af Middelfart byråd i 35 år deraf 4 år som viceborgmester. Jeg har været medlem af det nuværende Ældreråd i 1 periode.

Derfor stiller jeg op.
Jeg stiller mig til rådighed med den erfaring, de ressourcer og kvalifikationer jeg har Jeg vil arbejde for at alle ældre, hvad enten de bor hjemme eller på plejehjem, i by eller på land har en værdig og tryg tilværelse. Det vil kunne ske med øget fokus på opkvalificering af personale bl.a. til at tage sig af den stadig stigende gruppe af demente borgere. Mere personlig kontakt, sund og varierende kost gerne med fællesspisning for at undgå isolation og ensomhed. Fællesskaber på tværs og inddragelse af frivillige som supplement. Bedre samarbejde mellem sygehus og kommune ved udskrivning af borgeren.
Jeg har store forventninger til velfærdsaftalen (frikommuneforsøget), hvor der bliver mulighed for nytænkning og kreativitet til gavn for borgere, pårørende og personale. Mere nærvær, mindre bureaukrati. 
 

     
Kirsten Leed   

Kirsten Leed

 

Med mit kandidatur ønsker jeg at:

  • Forebygge ensomhed hos ældre gennem prioritering af aktivitetshuse/sognehuse med aktiviteter for ældre
  • Arbejde for at ansatte i sundheds- og plejesektoren er veluddannede og mange nok

  • Gøre kommunens plejehjem attraktive – både som bolig og som arbejdsplads.

 
     
Peter Liltorp   

Peter Liltorp

 

Hvem er jeg?
Mit navn er Peter Liltorp. Jeg er årgang - 56 og indfødt Middelfarter. Jeg arbejder som selvstændig murermester.

Derfor stiller jeg op.
Siden valget i 2017 har jeg været en del af Ældrerådet i Middelfart Kommune. Jeg er nylig valgt som stedfortræder til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Fremtidens ældre - bliver “yngre” -, og det må vore beslutningstagere forholde sig til. Fremtidens ældre stiller anderledes krav og organiserer sig på forskellig vis, og det må tages alvorligt, for der mangler visioner på Ældreområdet!! Alle har krav på en værdig alderdom!! 
 

     
Inge Lodberg   

Inge Lodberg

 

Hvem er jeg?
Mit navn er Inge Lodberg, jeg er 78 år og bor i Skrillinge.

Derfor stiller jeg op.
Efter 12 år i ældrerådet vil jeg gerne vælges for endnu en periode og være med til at præge udviklingen på ældreområdet. I den periode er der mulighed for at afprøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med ”Fremtidens Ældreliv” (frikommuneforsøget på ældreområdet) fx ændringer i dokumentionskravet. Ældrerådet kan ikke bestemme noget, men gennem samarbejde og dialog med forvaltning og politikere kan det få indflydelse på beslutningerne fx har vi fået udvirket ændringen, så der blev gjort rent hver 14. dag og ikke som tidligere hver 3. uge. Endvidere er det gennem udvalgsarbejde lykkedes at skabe bedre vilkår for pårørende til demente, så man undgår at ende med at have 2 syge i stedet for én. Jeg vil gerne fortsat være med til at skabe de bedst mulige forhold for alle ældre, plejehjemsbeboere, hjemmeboende med og uden pleje. 
 

     
Gunner Lorentsen   

Gunner Lorentsen

Hvem er jeg?
Tidligere landmand og gårdejer. Desuden har jeg været involveret i meget forskelligt, både offentlig og privat.

Derfor stiller jeg op.
At være med til at præge ældrepolitikken i vores kommune. 
 

     
Kim Mikkelsen   

Kim Mikkelsen

Hvem er jeg?
Seniorpensionist, har baggrund i mange års politisk arbejde, mest upolitisk. Økonomi som baggrund. Og er handicappet.

Derfor stiller jeg op.
Jeg stiller op fordi jeg mener at der er brug for et talerør for de mere basale ting i vores samfund, især på handicap området, hvor ordet respekt for det enkelte menneske og dets behov når man bliver ældre bør høres bedre.
Eks. Man asfalterer veje, men fortovet som min aldersgruppe ofte færdes på, bliver glemt, eller lagt bagerst.
Man laver parker, men vedligehold er ofte manglende. 
 

     
Knud Børge Møller   

Knud Børge Møller

Hvem er jeg?
Jeg er 67 år og pensioneret fra en karriere i den kommunale verden. Jeg har i beredskabet altid arbejdet for tryghed og for at ting altid skal lykkes 24 timer i døgnet. Jeg har som chef deltaget i politiske møder i byråd, udvalg kommissioner og bestyrelser. Jeg har haft fokus på at få bringe forskelligheder sammen og gøre brug af hver deres spidskompetencer. Det være sig indenfor Kommuner, regioner, stat og private aktører, men også mange fagligheder med netop deres bidrag til helheden.
Jeg har nu deltidsjob som madchauffør i Middelfart kommune, hvor jeg bringer mad ud til kommunens ældre borgere.

Derfor stiller jeg op.
Borgeren først!
Middelfart kommune har fået mulighed for at tilrettelægge opgaven i forhold til ældre borgere frit, og præcist sådan som vi synes kunne være bedst. En helt unik mulighed for os alle, men også en mulighed der kræver mod. Mod fra politikere, chefer, administration, personale mm. Men også mod fra alle andre involverede, nemlig borgerne, pårørende, frivillige, organisationer, fagforeninger, private leverandører mm. Jer er overbevist om, at hvis vi tør, kan vi komme rigtig langt til glæde og gavn for alle.
Borgeren først. Det skal ligge dybt i alle, at det ALTID er borgeren, det drejer sig om. ”Borgeren først” skal være den helt grundlæggende drivkraft i enhver handling. Sidste mand/kvinde skal også tænke ”borgeren først”
Slip fagligheden løs. Jeg er sikker på, at hvis vi slipper forskellige fagligheder løs vil vi se en masse løsninger, der måske ikke lige følger det skrevne ord, men som i situationen er bedst for borgeren.
Velfærd er samskabelse. Det er også vigtigt, at velfærd skabes i fællesskab mellem mange involverede. Medarbejdere, planlæggere, familie, pårørende, naboer, frivillige og private leverandører. På den måde får vi de bedst mulige løsninger, der er tæt på hverdagen, tager udgangspunkt i konkrete behov og bidrager til vores alle sammens liv. 
 

     
Allan Nancke   

Allan Nancke

Hvem er jeg?
Jeg er for nylig flyttet til Middelfart efter jeg er blevet pensionist. Gennem mere end 20 år, har jeg drevet boghandel i Horsens, og været aktiv i byens sociale og kulturelle liv.

Derfor stiller jeg op.
Jeg ønsker at få indflydelse på ældrepolitikken i Middelfart, og især kommunens nye status som frikommune indenfor ældreområdet, syntes jeg er meget spændende, og giver mange nye muligheder for udvikling på ældreområdet. 
 

     
Kell Nielsen   

Kell Nielsen

Hvem er jeg?
Mit navn er Kell Nielsen, 66 år og bor i Middelfart. Jeg flyttede til Middelfart Kommune sammen med min kone, Hanne, i maj 2020, efter at vi havde boet i Assens Kommune i 23 år. Vi har to voksne børn, på hhv. 25 og 28 år.
Har længe haft lysten til stille op til Ældrerådet, når chancen bød sig. Havde indtil 2014 været meget aktiv i det frivillige sociale arbejde i Assens kommune bl.a. med at etablere Frivilligråd mm. Og har dermed også stor erfaring i dialog og samarbejde med byråd, politiske udvalg, Ældreråd og Handicapråd i Assens Kommune.
Efter jeg flyttede til kommunen, har jeg bl.a. meldt mig i kajakklub og har over sommeren fået taget "kørekort" til kajak. Og går på et hold i KIF Middelfart Gymnastik, som dels er godt fysisk, men jo også for at være del af et socialt fællesskab. Det sætter jeg stor pris på. Holder af vandreture (sammen med konen) og en enkelt løbetur indimellem. Og afslutningsvis kan jeg fortælle om ”mig selv”, at jeg siden 2012 har været domsmand og nu i gang med den 3. periode.

Derfor stiller jeg op
Jeg er klar til at lægge kræfter, energi og engagement i Ældrerådsarbejdet da jeg fremadrettet kan prioritere mere tid igen til det frivillige sociale/kulturelle arbejde. Baggrunden er, at jeg stopper på arbejdsmarkedet med udgangen af 2021 efter at have været i Jobcenter Vejle i de sidste 14 år, som beskæftigelsesrådgiver.
Jeg stiller op fordi jeg mener at kunne bidrage med stor erfaring og indsigt i det frivillige sociale arbejde og ønsker at være med til at sikre og tage medansvar for, at den medindflydelse kommunens ældre borgere har krav på til enhver tid bliver opfyldt. Og det gælder især over for de ressourcesvage medborgere, som pga. fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, har det svært ved at blive hørt og set. har At være med til at sikre, at høringsforpligtelse som Middelfart Byråd har, til enhver tid bliver opfyldt og respekteret. Det er en vigtig del af Ældrerådets arbejde og formål, at de forslag som vedrører kommunens ældre bliver behandlet "ordentlig". Mit fokus vil være på at Ældrerådets kerneopgaver bliver varetaget i det daglige arbejde. Men at Ældrerådet også kan være på forkant/rådgive med mulige emner og temaer som dukker op. At være en konstruktiv og positiv medspiller overfor Middelfart Byråd og de samarbejdspartnere der ellers er. Og at være det samme over for det ”embedsværket” i Middelfart Kommune.
Og så bliver det meget interessant og spændende at følge Middelfart Kommunes "fritagelse" i den såkaldte "Velfærdsaftale" hvor ældreplejen bliver sat fri fra nationale krav og regler. Det bliver med andre ord muligt for ældreplejen at eksperimentere i meget stor udstrækning. Jeg forstår, at Ældrerådet allerede er repræsenteret i et panel vedr. dette projekt som lige nu er ved at blive sat i gang og vil løbe over de kommende tre år.
Får jeg mine +60 - årige medborgers tillid i Middelfart Kommune, står jeg inde for at "ordentlighed" og "respekt" altid vil være i fokus på den måde som jeg ønsker at blive bedømt på. At jeg sammen med de øvrige medlemmer i Ældrerådet altid vil være parat til at lytte og tage bestik af hvad der rører sig ude i hele kommunens små lokalsamfund.
God valgkamp derude. 
 

     
Aase Nissen   

Aase Nissen

Derfor stiller jeg op.
Jeg vil gerne være med til at indgå i konstruktiv dialog om den ældrepolitik, der bliver ført i Middelfart kommune og herunder være med til at skabe bedre ældrepleje i forbindelse med, at Middelfart Kommune er sat fri af regler og retningslinjer. Hvis du vælger at give mig din stemme – og hvis jeg kommer i ældrerådet, vil jeg for kommunens ældre borgere aktivt anvende min viden og erfaring gennem mere end 40 år dels som leder i Børnehuset Nørre Aaby og dels som pædagogisk konsulent i Middelfart Kommune.
Inden kommunesammenlægningen var jeg i 9 år kommunalbestyrelsesmedlem i Gl. Nørre Aaby Kommune – herunder som medlem i Kultur- og Aktivitetsudvalget. Her fik jeg bl.a. indsigt i og viden om ældreplejen og ældrerådet. Jeg har således god erfaring med de kommunale forretningsgange - herunder de vigtige faser i og under budgetfasen.
Privat bor jeg sammen med min mand i sommerhusområde ned til det dejlige Båring Vig, elsker naturen, humor og strikketøjet. Jeg er snart 66 år og på vej til at blive pensionist - glæder mig til den 3. alder – og gerne som glad og konstruktiv medlem af ældrerådet. 
 

     
Alex Jimmy Nonbo   

Alex Jimmy Nonbo

Hvem er jeg?
Jeg er en 70 årig vestjyde. Gift med Bente. Vi er flyttet til Middelfart for 1 år siden. I mit erhvervsliv har jeg været sælger indenfor forskellige brancher. Jeg har aktivt taget del i foreningsliv i mange år bl.a. i 15 år i Lions.

Derfor stiller jeg op.
Jeg brænder meget for at gøre det lettere for de ældre i hverdagen. Jeg har erfaring fra ældrerådsarbejde fra Esbjerg Kommune inden jeg flyttede til Middelfart. 
 

     
Asta Pasgaard   

Asta Pasgaard

Hvem er jeg?
Mit navn er Asta Pasgaard. 64 år gammel og bor i Vejlby, hvor vi flyttede til for 41 år siden. Jeg er gift med Jens og vi har 2 voksne døtre og 5 dejlige børnebørn.
Jeg har arbejdet i Middelfart Kommune inden for ældreområdet, hjemmeplejen og dagcentre i 21 år. Heraf 6 år som medarbejder og 15 år som leder.
De sidste 3 år inden jeg gik på efterløn, arbejdede jeg i Kolding Kommune som gruppeleder på Plejehjemmet ”Bertram Knudsens Have”
Min arbejdsmæssige karriere som ansat i 2 kommuner har givet mig et sollidt kendskab i at arbejde i en politisk styret organisation. Desuden har en stor del af mit arbejdsliv bestået af at være med til at tage beslutninger i dagligdagen og i tiltag på længere sigt. Jeg trives med gå forrest, være inspirator og igangsætter.
Det inspirerer mig at være bindeled mellem pårørende, borger og medarbejder og sikre et godt samarbejde, tillid, og en tryghed for alle. Jeg har arbejdet rigtig meget med demensramte borgere, både i eget hjem og på plejecentrene. Desuden har jeg arbejdet en del med demensrejseholdet.
Mine værdier!
Jeg er glad og positiv, nyder naturen og går mange lange ture. Jeg betragter mig selv som kreativ, både i tanke og handling.
Jeg er musikalsk.
Jeg er ikke bange for at gå nye veje.
Jeg kan godt lide at blive udfordret fagligt og anvende det jeg har lært.
Jeg er god til at samarbejde, give plads til indflydelse og inspirere

Derfor stiller jeg op.
Jeg har igennem de sidste 24 år været en del af en politisk styret organisation, og har derigennem tilegnet mig en stor erfaring i hvordan beslutningsprocessen fungerer. Jeg har gennem mit arbejde samarbejdet med ældrerådet, og ved det er en organisation der bliver hørt.
Middelfart som en fri sat kommune, vil efter min mening give spændende udviklingsmuligheder og det vil jeg rigtig gerne være med til at præge.
Med min bagrund som tidligere ansat i Ældreområdet har jeg et stort kendskab til hvad der sker i borgerens eget hjem og borgerens hjem på plejecentrene. Jeg har rigtig gode erfaringer med hvor vigtigt det er med et godt samarbejde med borgerne, de pårørende og personalet. Desuden vil jeg fremhæve et godt samarbejde med de frivillige som et fantastisk aktiv.
Jeg ser det som en spændende udfordring at blive en del af ældrerådet i Middelfart Kommune og bruge mine kompetencer fra den anden side af skrivebordet. 
 

     
Gert Priegel   

Gert Priegel

Hvem er jeg?
Tidligere projektleder og er i 2020 gået på pension.

Derfor stiller jeg op.
Jeg stiller op til ældrerådet af mange grunde. Er ikke politisk engageret men mener man med den rette indstilling og en sund fornuft kan opnå meget og derved få mere indflydelse Mine mærkesager er hele ældreområdet med fokus på det hele. Jeg vil kæmpe for at optimere ældreplejen over en bred kam og gøre alt for at påvirke politikerne i en positiv retning. Respekten for de ældre og deres behov skal styrkes væsentlig. Der skal være kvalitet, værdighed og omsorg i plejen også for de borgere der kan klare sig selv. God kommunikation og mere tid til omsorg er en forudsætning for at optimere ældreplejen. Som tendensen er lige nu er der for få hænder der har den rette uddannelse og det forpligter kommunen til at gøre ansættelserne mere attraktive. Middelfart Kommune skal sikre sig at vi kun får passioneret personale ansat. Der skal ske flere forandringer, mere struktur og der skal gøres brug af eksterne tilsyn i ældreplejen. Generelt, og det gælder ikke kun ældreplejen, skal de ældre i Middelfart kommune tages alvorligt og der skal være flere tilbud og faciliteter til de borgere der kan klare sig selv.
Der skal også være tilbud om bofællesskaber, hvor man blander svage borgere, ældre borgere og yngre mennesker. 
 

     
Anne-Grethe Rønnow   

Anne-Grethe Rønnov

Hvem er jeg?
Jeg er 62 år gammel, og har boet i Brenderup siden 2009, og har siden 2008 arbejdet på Fænøsundvængets Plejehjem i Middelfart. Jeg er uddannet sygehjælper, og har siden 1983 arbejdet indenfor Ældreplejen, heraf en årrække som leder indenfor den private Hjemmepleje.
Inden jeg kom til Fyn, oprettede og styrede jeg bl.a. 25 plejehjemskiosker i Storkøbenhavn.

Derfor stiller jeg op.
Jeg er overbevist om, at jeg med min erfaring kan være med til, at gøre en forskel for de ældre i Kommunen. 
 

     
Niels Jørgen Skjoldborg   

Niels Jørgen Skjoldborg

Hvem er jeg?
Jeg er født i 1949 Strandvejen 121, Vejlby/Strib kommune og efter endt værnepligt, flyttede jeg til Middelfart i 1971.

Derfor stiller jeg op.
Jeg vil tale de mange ældres sag vedrørende fremmedgørelsen i forbindelse med indførelsen af elektronisk kommunikation som rigtig mange ældre aldrig har været i forbindelse med! Og jeg ved dette fordi jeg har hjulpet - og hjælper mange ældre med deres EDB og anden kommunikationsteknik 
 

     
Elin Svendsen   

Elin Svensen 

 

Hvem er jeg?
Har siddet i Middelfart byråd i 12 år, og været leder af Ældreklubben på Rudbækshøj i 17 år.

Derfor stiller jeg op.
Hele ældreområdet interesserer mig meget, især den mulighed der ligger i frikommune forsøget.

     
Jette Aamand   

Jette Aamand

Hvem er jeg?
Jeg er 65 år, og har arbejdet rigtigt mange år indenfor ældreplejen. Vil gerne bidrage med mit engagement i ældrerådet.

Derfor stiller jeg op.
Mit hjerte brænder for de ældre. Jeg vil gerne bidrage til at den enkelte borgers livskvalitet højnes. Dels ved at sikre, at der i den sidste del af livet skabes tryghed og gode vilkår.