Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 9. august 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
9. august 2017 kl. 13:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

227. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-011414
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

De politiske udvalg skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter hvilke anbefalinger, de vil komme med til det kommende Byråd og de kommende udvalg

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

Endvidere var der opbakning til, at de
politiske udvalg i august 2017 drøfter, hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

Udvalgene bedes derfor drøfte, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende Byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
Teknisk Udvalg den 15. august 2017
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 15. august 2017
Skoleudvalget den 15. august 2017
Beskæftielses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017
Økonomiudvalget den 28. august
Middelfart Spildevand
Byrådet den 4. september 2017

Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste Social- og Sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.
Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Økonomiudvalget var enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• Udvikling af turismeerhvervet
• Interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• Forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• Ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• Kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget var enige om, at de i overleveringen til nyt Byråd anbefaler særligt politisk fokus på:
 • Miljøsagsbehandling
 • Klimalaborarium
 • Affald- og genbrugsdrift
 • Natur og friluftsliv
 • Vand 
 • Rekreative stier


Afbud: Paw Nielsen

Bilag:

228. Endelig vedtagelse af nyt husholdningsregulativ 2017
Sagsnr.: 2017-007138
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Byrådet vedtog den 26. juni 2017 at igangsætte husstandsindsamling af blandet papir og pap i den nuværende papirspand pr. 1. oktober 2017. 

Samtidig besluttede Byrådet at sende tilrettet regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i 4 uger.
Denne høring er nu overstået og regulativet skal endelig vedtages.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommunes husholdningsregulativ 2017 godkendes endeligt til ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2017.

Sagsbeskrivelse:

Når der ændres i affaldsordningerne, skal affaldsregulativet tilrettes og sendes i offentlig høring.
Der har i forbindelse med den offentlige høring også været sendt en særskilt høring til Ældrerådet og Handicaprådet.

Det indkomne høringsvar giver ikke anledning til ændringer i det tidligere fremlagte forslag til husholdningsregulativ og forvaltningen foreslår at regulativet godkendes med den tekst som har været i høring.

Det foreslåede regulativ indeholder følgende ændringer i forhold til gældende regulativ:
§10 Ordning for papir er pap tilføjet
§11 Ordning for pap er ændret sådan, at pap ikke længere kan afleveres som en del af sækkeordningen men indsamles sammen med papir.

§9.9 Er der lavet en præcisering omkring kolonihaver, som beskriver at kolonihaver kan tilmelde sig dagrenovationsordningen som sommerhuse eller vælge at tage affaldsposen med hjem til deres beholder hjemme. Dette er egentlig også sådan, det foregår, men det har ikke været tydeligt forklaret i regulativet, idet kolonihaver stod beskrevet som alm. husholdning.

Økonomi:

Ændringerne i husholdsningsregulativet 2017 har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet samt i offentlig høring.

Der i er i høringsperioden indkommet et enkelt høringssvar fra en privat borger i kommunen.
Høringssvaret kommenterer ikke på den fremlagte ændring omkring pap i papirbeholderen, men er derimod forslag til yderligere udvidelse af indsamlingsordningerne med en plastindsamling samt et forslag om ændring af sommertømningen for dagrenovationsordningen.

Det indkomne høringssvar samt forvaltningens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 9. august 2017
Økonomiudvalget - 28. august 2017
Byrådet - 4. september 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


Afbud: Paw Nielsen

Bilag:

229. Orientering: Status på sager om husdyrgodkendelse
Sagsnr.: 2017-000668
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Kommunen har de seneste måneder modtaget relativt mange ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug (10-12 stk.), sandsynligvis som en følge af at ny husdyrbruglov er trådt i kraft 1. august 2017.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Hvis et husdyrbrug med en miljøgodkendelse efter den gamle husdyrgodkendelseslov søger om godkendelse af en udvidelse af produktionen efter 1. august 2017, skal hele produktionen godkendes efter den nye husdyrbruglov. Det betyder, at husdyrbrug med en godkendelse efter den gamle husdyrgodkendelseslov, og som har planer om at udvide, med fordel har kunnet søge tillæg til deres godkendelse inden 1. august 2017. Tilsvarende gælder for nogle typer af husdyrbrug, som muligvis vil opleve skærpede krav ved godkendelse efter den nye husdyrbruglov i forhold til godkendelse efter den gamle husdyrgodkendelseslov.

Forvaltningen vil give en kort orientering om nogle af de ansøgte projekter.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog status for husdyreområdet til efterretning og drøftede behandlingen af udvalgte sager.


Afbud: Paw Nielsen
230. Naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2018-2022
Sagsnr.: 2016-025934
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Byrådet vedtog på møde d. 3. april 2017 at sende naturparkplanen for Naturpark Lillebælt i offentlig høring. Naturparkplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. april til den 6. juli 2017. Høringssvar og Naturpark Lillebælts kommentarer og indstilling til ændring af forslag til naturparkplanen er samlet i en hvidbog. Naturparkplanen er tilrettet efter denne hvidbogs indstillinger, og er nu klar til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

At hvidbogens indstillinger og den endelige version af naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2018-2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Naturparkplanen skal sammen med en ansøgning sendes til Friluftsrådet senest den 1. oktober, og hvis ansøgningen godkendes, vil Naturpark Lillebælt blive Danmarks p.t. største danske naturpark.
Der sker en tilsvarende forelæggelse for de politiske udvalg/byråd i Fredericia og Kolding kommuner.

Det helt overordnede formål for Naturpark Lillebælt er, at der skal være en god balance mellem beskyttelse og benyttelse – den unikke natur, kulturarven og kystlandskabet skal gå hånd i hånd med mere vækst, flere turister og tilflyttere og oplevelsesmuligheder for kommunernes borgere.

Formålet med samarbejdet er at skabe et nyt fællesskab om frivilligt at beskytte og benytte det unikke kystlandskab, at skabe nye oplevelsestilbud herunder læringsoplevelser, samt at tiltrække besøgende og dermed øge omsætningen for erhvervsturisme og fremme bosætning. Det er også målet at få flere projektmidler til mere natur, kultur og bæredygtigt friluftsliv og derved gøre området til at bedre sted at bo og være turist.

Naturparkplanen indeholder langsigtede målsætninger og en aktuel status for friluftsliv, formidling, erhverv, turisme, natur og kulturarv. Planen beskriver også de konkrete projekter, der skal arbejdes med som naturparkens kortsigtede mål i perioden 2018 - 2022.

Naturpark Lillebælt har modtaget 49 henvendelser med høringssvar. En del af henvendelserne drejer sig om at få jord ud af eller ind i naturparken. Lodsejere, som har ønsket, at deres jord udgår af naturparken, bliver imødekommet, da naturparker er baseret på et frivilligheds-princip og på frivillig deltagelse i konkrete projekter. Der er også kommet mere jord med i naturparken omkring Føns og Gamborg efter henvendelse fra lodsejere i området.
I alt har 12 lodsejere bedt om at komme ud, mens 5 lodsejere har bedt om at få mere jord med i naturparken i Middelfart Kommune. Afgrænsningen af naturparken og alle kort er tilrettet og kan ses i den tilrettede version af naturparkplanen. Afgrænsningen skal ligeledes godkendes i Kommuneplan 2017- 2029 for Trekantområdet.

Det er ganske få steder, der ellers er rettet i naturparkplanen. I Middelfart har Føns og omegns Lokaludvalg givet en række input, som kan rummes i eksisterende projekter i naturparkplanen. Militærbroen ved Vejlby Fed udgår af planen pga. mangel på fundraisingsmidler. Der er også tilføjet mere om driften af de offentlige skove i naturparkplanen efter henvendelse fra Dansk Botanisk Forening Fynskredsen. Grønt Råd i Assens kommune ønsker fremadrettet dialog om at udvide Naturpark Lillebælt mod syd. Ønsket om dialog kan imødekommes efter godkendelsen af naturparken i sin nuværende form.

www.naturparklillebaelt.dk kan der læses mere om konceptet, naturparkrådets sammensætning mm.

Økonomi:

Selve sekretariatsfunktionen, naturvejledningen og de i planen nævnte fælles projekter skal finansieres. Der søges løbende om medfinansiering/tilskud til naturparkens aktiviteter. Indstillingen fra styregruppen fra de tre kommuner er, at der i den mærkede naturpark fra 2018 er behov for et budget på i alt 500.000 kr. årligt pr. kommune til at søge tilskud, drive projekter, formidling, facilitering og proces. I Middelfart har Byrådet i 2015 bevilget ca. 240.000 kr, hvorfor behovet er ca. 260.000 kr, som skal håndteres i forbindelse med budget 2018. Tilsvarende drøftes budgettet i Fredericia og i Kolding.

Høring:

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Der har været afholdt 5 temamøder fordelt rundt i naturparken, hvor emnerne i naturparkplanen er drøftet nærmere med borgerne.

Behandlingsplan:

Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
Økonomiudvalget den 28 august 2017
Byrådet den 4. september 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


Afbud: Paw Nielsen

Bilag:

231. Kommunegaranti til Middelfart Spildevand (regnskabsår 2017)
Sagsnr.: 2017-014893
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Middelfart Spildevand A/S om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 20,0 mio. kr.

Låneoptagelsen skal finansiere selskabets planlagte anlægsinvesteringer i ledningsnet i nye byggemodnede områder.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles garanti for at Middelfart Spildevand A/S kan optage et kommunegaranteret lån på op til 20,0 mio. kr. med en løbetid på op til 40 års hos Kommunekredit.
 • At låneformen (fast eller variabel rente) fastsættes i overensstemmelse med selskabets finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen og indgår som bilag til denne sagsfremstilling.
 • At lånet i anlægsfasen kan optages som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering.
 • At der i henhold til statsstøttereglerne fastsættes en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55% med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Middelfart Spildevand har en stærk kreditkvalitet.
 • At garantien i overensstemmelse med statsstøttereglerne stilles under forudsætning af, at provisionssatsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Spildevand A/S står i 2017 overfor større anlægsinvesteringer, der ikke kan finansieres indenfor den normale indtægtsramme.

Dette skyldes hovedsagelig investeringer i forbindelse med nye byggemodninger i Middelfart Kommune, som giver et afledt likviditetsbehov på 20,0 mio. kr.

Lånet forventes optaget som en byggekredit i 2017, hvorefter endelig finansiering hjemtages i 2018 når regnskabsåret er afsluttet. Lånet optages i overensstemmelse med Middelfart Spildevands finansielle politik.

Middelfart Spildevands tildelte økonomiske ramme dækker den normale drift, samt de planlagte investeringer. Når der som i 2017 er stor aktivitet i forbindelse med byggemodninger, vil dette skulle finansieres i forbindelse med låneoptag. Hovedparten af låneoptaget er en del af det vedtagne budget for Middelfart Spildevand for 2017 (12,8 mio. kr.), mens den resterende sum er godkendt som korrektioner til budgettet efterfølgende, på grund af tilkomne byggemodningsprojekter.

Byggemodningsprojekterne er en forudsætning for udviklingen af Middelfart Kommune, og i den forbindelse er det naturligvis vigtigt at der etableres en moderne og tidssvarende håndtering af regn- og spildevand.

Økonomi:

Indledningsvis skal det bemærkes, at Middelfart Kommune kan stille kommunegaranti for Vand- og Spildevandsselskabers låneoptagelse uden at dette belaster kommunens låneramme, jf. §2 i "Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.".

Det skal videre bemærkes, at kommunalfuldmagten giver mulighed for at Byrådet kan tiltræde at stille garanti for virksomheders drift på forsyningsområdet.

I henhold til EU's statsstøtteregler er Middelfart Kommune imidlertid forpligtet til at opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelser på forsyningsområdet. Det indebærer mere konkret, at låneydelsen hos Kommunekredit tillagt den af kommunen opkrævne garantiprovision, skal modsvare de finansieringsvilkår garantimodtager kan opnå på det almindelige kapitalmarked.  

Økonomiafdelingen har i forbindelse med denne garantisag foretaget en konkret og individuel kreditgennemgang af Middelfart Spildevand med henblik på at fastsætte garantiprovisionen.

Det lægges til grund:

 • At selskabet agerer indenfor en regulatorisk ramme, som er præget af høj forudsigelighed og gennemsigtighed, som af aftestet i praksis over en længere periode.
 • At selskabet gennemgående har en god evne til at få dækket omkostninger og absorbere forandringer. Der er tale om en indtægtsdækket virksomhed, som over de senere år har præsteret en egenkapitalforretning tæt på 0 i overensstemmelse med målsætningen for indtægtsdækkede virksomheder. Virksomhedens evne til at opnå indtægtsdækning understøttes yderligere af det forhold, at virksomheden agerer indenfor et område med forsyningspligt. Det bemærkes herudover, at virksomheden er ikke beliggende i et område, hvor den demografiske udvikling tilsiger et fremtidigt vigende kundegrundlag. På negativsiden må det dog lægges til grund, at den nye økonomiske rammeregulering, hvor de danske vand og spildevandsselskaber får udmeldt et samlet årligt effektiviseringskrav på 2-4% på både anlægs- og driftsomkostninger, i et vist omfang lægger bindinger på muligheden for at opnå indtægtsdækning. Det kan skabe et fremtidigt likviditetspres og begrænse muligheden for at finansiere fremtidige anlægsinvesteringer. Det indgår på positivsiden, at størstedelen af selskabets lånefinansiering er med fast rente, dvs. spildevandsselskabets eksponering mod fremtidige rentestigninger er begrænset.
 • At Middelfart Selskab har en simpel og overskuelig selskabsform med fokus på et afgrænset geografisk område og med begrænsede risici i forhold til involvering af andre selskaber.
 • At Middelfart Spildevand har en høj finansiel styrke, herunder er 88% af aktivmassen egenkapitalfinansieret.

Det lægges yderligere til grund for kreditvurderingen, at ejerskabsformen (selskabet er 100% kommunalt ejet) bidrager til at reducere konkursrisikoen og der med kreditrisikoen.

Samlet set vurderes selskabet at indplacere sig i kategorien "stærk kreditkvalitet", hvilket indebærer, at garantiprovisionen ud fra markedsmæssige principper  kan fastsættes til 0,55%.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Miljø og Energiudvalget, den 9. august 2017
Økonomiudvalget, den 28. august 2017
Byrådet, den 4. september 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Afbud: Paw Nielsen

Bilag:

LUKKEDE SAGER