Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 5. april 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
5. april 2017 kl. 13:00
Tilstede:
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Paw Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

213. Varmepumpeprojekt
Sagsnr.: 2017-006803
Sagsbehandler: Morten Westergaard

Præsentation:

Udstykningen i Båring med 19 lodrette jordvarmeboringer kan meget vel blive en vigtig del energimodel for opvarmning og køling af bygninger. En videre udvikling af modellen kan meget vel give Middelfart Kommune og partnere en decideret frontposition på europæisk niveau, og vigtig erfaring med grøn omstilling i et fluktuerende energisystem. En videre udvikling af konceptet er at sammenkoble jordvarmeslanger og dermed etablering af ”Kold Fjernvarme”. Middelfart Kommune er allerede nu opfordret til at søge årets europæiske varmepumpepris.

Forvaltningen foreslår:

 • At der arbejdes videre med konceptet, i hhv. Båring og kommende udstykning i Brenderup
 • At den europæiske varmepumpepris søges
 • At emnet drøftes strategisk i udvalget

Sagsbeskrivelse:

Forbuddet mod at installere naturgasfyr i nye huse og et voksende behov for at kunne nedkøle de stadigt mere velisolerede huse, der opføres i de disse år, har fået Middelfart Kommune til at tænke nyt i forbindelse med en udstykning af 19 parcelhusgrunde i landsbyen Båring. Det har allerede givet en del opmærksomhed. Middelfart Kommunes arbejde, der er udviklet med Vejle, Kolding og Fredericia Kommuner, er formentlig kun et startskud på den øgede anvendelse af varmepumpeteknologien i byplanlægningen.

Kommunen jar fået tilbudt at være med i en række projekter, der handler om at engagere sig i konceptet ”Kollektive Brineanlæg”, ”Kold Fjernvarme” eller ”Termonet” som er hyppigt anvendte betegnelser for konceptet.

Som en del af klimalaboratoriet er der tale om en konkret udvikling og anvendelse af teknologi til fremtidens varme- og køleforsyning. Samtidig kan kommunen påvirke eksisterende regelsæt og dermed fremme strategisk efterspørgsel på modellen. Endelig giver projektet muligt svar på, hvordan man arbejder med energiformer til både nye, og eksisterende boliger, i Middelfart Kommune.

Økonomi:

Kan findes inden for eksisterende Horizon2020 Intensss pa projekt

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

214. Opgradering af de blå flag strande Føns Strand, Vejlby Fed Strand, Strib Nordstrand og Båring Strand
Sagsnr.: 2017-002031
Sagsbehandler: Sandra Marie Neumann Arvidson

Præsentation:

Middelfart Kommunes byråd har bevilget 800.000 kr til en opgradering af faciliteterne og skiltningen på kommunens blå flag strande Føns Strand, Vejlby Fed Strand, Strib Nordstrand og Båring Strand.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget godkender igangsætning og udførelse af projekter på de enkelte strande som beskrevet under sagsbeskrivelse og i vedhæftede bilag.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes bevilling udspringer af en strandpotentialerapport for fremtidens strande udarbejdet af Destination Lillebælt. Rapporten peger på nogle af de muligheder, der er for udvikling af Lillebælt-områdets strande med henblik på at øge turismen.
Formålet med projektet er at udvikle turismen, men også at styrke Middelfart Kommune som bosætningskommune.

De 800.000 kr. skal primært bruges til at skabe bedre rammer for aktiviteter på strandene året rundt f.eks. frilufts- og sportsaktiviteter. Derudover skal de bruges til at forbedre skiltningen af og på strandene på flere sprog, så strandene bliver attraktive for både den daglige bruger og for turisterne.

For at bruge bevillingen bedst mulig har der været holdt både en intern workshop i forvaltningen, samt 4 workshops (en for hver af de 4 strande), hvor udvalgte lokale organisationer og turisterhverv har været inviteret til at komme med forslag og ideer til hvilke tiltag, der bedst kan komme brugerne til gode. Deltagerne af workshoppen blev bedt om, så vidt muligt at vurdere, hvilke tiltag de kunne enes om at prioriteret højest. Efterfølgende er udarbejdet et forslag, på baggrund af deltagernes ønsker og de økonomiske rammer for projektet. Forslaget har været sendt til deltagerne fra workshoppen til kommentering. På baggrund af de indkomne kommentarer og en yderligere besigtigelse af strandene er udarbejdet endeligt forslag til Miljø - og Energiudvalget. Der er ikke forud for forslaget indhentet nogen tilladelser og dispensationer. Det er målet, at så mange tiltag som muligt gennemføres inden badesæsonen, dog kan sagsbehandlingstiden for nogle af de nødvendige dispensationer forlænge anlægsfasen betragteligt.

Beskrivelse af forslag til de forskellige strande ses af vedhæftede bilag. Indkomne kommentarer er vedhæftet som bilag.

Økonomi:

Forvaltningen foreslår at pengene bruges efter følgende fordeling.

Sted

Pris i kr.

Føns Strand

185.125,00 

Vejlby Fed Strand

189.400,00 

Strib Nordstrand

211.700,00 

Båring Strand

139.500,00 

Administration (lønomkostninger)

50.000,00 

Uforudsete udgifter

24.295,00

Total

800.000,00 

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da forvaltningen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

215. Orientering om miljøgodkendelser og miljøtilsyn i 2016
Sagsnr.: 2017-006381
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen meddeler miljøgodkendelser og fører tilsyn med virksomheder og landbrug i kommunen.
På mødet orienteres om indsatsen i 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning
 • Sagsbeskrivelse:

  Ingen

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
  216. Nedgravede affaldsbeholdere
  Sagsnr.: 2017-006761
  Sagsbehandler: Klavs Clemens Nielsen

  Præsentation:

  Nedgravede affaldsbeholdere i Middelfart Midtby

  Forvaltningen foreslår:

  Sagsbeskrivelse:

  Der er truffet beslutning om at etablere nedgravede affaldsbeholdere i Middelfart Midtby. Der er foreløbig etableret en i Søndergade. Forvaltningen orienterer om status og tidsplan for etableringen.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.
  217. 1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Miljø- og Energiudvalget
  Sagsnr.: 2017-004695
  Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

  Præsentation:

  Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning for Miljø- og Energiudvalgets område.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Miljø- og Energiudvalget tager 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 til efterretning

  Sagsbeskrivelse:

  Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Miljø- og Energiudvalgets område.

  På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på driften på 0,923 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Det forventede mindreforbrug er under politikområdet Natur og Miljø og vedr. budget til forpagtning af Staurby Skov. Mindreforbruget er permanent, idet Middelfart købte Staurby Skov i december 2016. Forvaltningen foreslår, at der søges en negativ tillægsbevilling på 0,923 mio. kr. i 2017 og overslagsår, og at beløbet tilgår kassen.

  På det selvfinansierede område forventes ingen afvigelse på driften i forhold til det korrigerede budget for 2017.

  På anlægssiden forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede anlægsbudget uden over/underskud, for hverken det skattefinansierede eller det selvfinansierede område.

  Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

  Økonomi:

  Resultatet af 1. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat. I forbindelse med 1. budgetopfølgning foreslår forvaltningen, at der søges en negativ tillægsbevilling på 0,923 mio. kr. i 2017 og overslagsår til politikområdet Natur og Miljø svarende til budgettet til forpagtning af Staurby Skov. Forvaltningen foreslår, at beløbet tilgår kassen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 5. april 2017.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER