Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 8. marts 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
8. marts 2017 kl. 13:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Paw Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

207. Middelfart Kommune som Klimakommune Plus+ - i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Sagsnr.: 2016-001318
Sagsbehandler: Morten Westergaard

Præsentation:

Middelfart Kommune har ligesom 69 andre kommuner skrevet under på en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Målet med aftalen er at nedbringe kommunens CO2 udledning fra egne bygning og gadelysanlæg med mindst 2 % hvert år.
Aftalen blev indgået i 2008, ved underskrift af en borgmestererklæring og løb frem til 2016. I 2016 blev en ny borgmestererklæring underskrevet med forlængelse frem til 2018. Herefter skal kommunen se på mulighederne for at opstille et mere langsigtet mål.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tager ”Afrapportering 2016 til Danmarks Naturfredningsforening” til efterretning og
  • at Middelfart Kommune arbejder for at blive Klimakommune Plus +

Sagsbeskrivelse:

Alle danske kommuner har mulighed for at samarbejde med DN om reduktion af CO2 udledningen. Som klimakommune er man med til at skabe legitimitet og synlighed om klimaarbejdet. Arbejdet skaber synergi både med byrådets signaturindsat, om Middelfart som Klimalaboratorium og kommunes ønske om at være på forkant på klimaområdet. Derfor er det helt naturligt, at vi i Middelfart Kommune har fokus på at nedbringe CO2 udledningen fra egne bygninger og gadelysanlæg.  Aftalen mellem DN og Middelfart Kommune blev indgået i 2008 ved underskrift af en borgmestererklæring og løb frem til udgangen af 2015. En ny erklæring underskrevet i 2016 forlænger frem til 2018. Erklæringen indebærer at Middelfart Kommune har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen, fra egne aktiviteter, med minimum 2 % om året fra 2008 frem til 2018.  Som klimakommune skal man endvidere: opgøre nuværende CO2 udledning, udarbejde klimaplan for målrealisering, gennemføre klimaplanen og årligt offentliggøre resultater. På baggrund af aftalen med DN er der udarbejdet en energirapport ”Afrapportering 2016 til Danmarks Naturfredningsforening”. En rapport der opgør CO2 reduktionen i perioden 2008-2015 for kommunens bygninger og hele kommunens gadelysanlæg. Rapporten omhandler ikke rådhusbygninger.

Resultater
Udledning forbundet med varme, el og gadebelysning 2008 og 2015:
 
CO2reduktionen har været størst for gadelysanlæg (75 %), dernæst på elforbruget (64 %) og mindst for varme (38 %). 

Den %-vise reduktion i den sammenlagte udledning(varme, el og gadelys) af CO2 for perioden 2008-2015:

År

Udledning (T/år)

Fald (%)

2008

4688

Reference år

2015

2040

56 %

(8 % pr år)

Kravet i aftalen med DN var at reducere udledningen med 2 % pr år, vi har opnået en samlet reduktion på 8 % pr år. Målsætningen er opfyldt!

Fremtid og nye tiltag
Middelfart som Klimakommune spiller rigtig godt sammen med visionen om Middelfart som klimalaboratorium. DN har udvidet konceptet med endnu en mærkning Klimakommune plus+. Mærkningen og profileringen gives til de kommuner der tager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder. I ovennævnte energirapport er der sat fokus på fremtidige initiativer, som muligvis kan ”løfte” Middelfart til Klimakommune Plus+. Af rapporten fremgår at der også fremadrettet er stor fokus på yderligere reduktion af CO2 udledningen, både fra kommunens ”egne” anlæg og bygninger, men også kommunen som helhed.
Følgende er i fokus fremadrettet:

Indsats

Fokuspunkt

Etablering af kommunalt centralt kørselskontor.

Registrering af brændstofforbrug (L/km) og antal Km/bil.

Årlig opgørelse af total brændstofforbrug og udledning af CO2.

Etablering af kommunalt ejendomscenter.

Reduktion af den kommunale bygningsmasse og energiforbrug.

Rådhusbygninger medtages i energiregnskabet.

Forbrug af el og varme.

Opgørelse over udledning af CO2.

Udvalgte sportshaller deltager i EU-projekt med fokus på reduktion af energiforbrug. Alle sportshaller etablerer LED-belysning.

Reduktion af CO2 udledning.

Fjernevarmeproduktion CO2 – neutralt fra 2018. Skærbækværket ombygges til fyring med biomasse

Reduktion i CO2 udledning.

Strategisk energiplanlægning i samarbejde med Vejle, Fredericia og Kolding.

Fokus på både reduktion af og klimavenlig energiforbrug.

Middelfart Kommune har tilsluttes sig Compact of Mayors ultimo 2015.

Kortlægning af kommunens samlede energiforbrug.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 8. marts 2017
Tekniskudvalg den 14. marts 2017 

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

208. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplanerne
Sagsnr.: 2015-000152
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Endelig vedtagelse af 3 Natura 2000-handleplaner med de forslåede ændringer.

Forvaltningen foreslår:

at handleplanerne for de 3 Natura 2000-områder med de forslåede ændringer endelig vedtages.

Sagsbeskrivelse:

Statens Natura 2000-planer blev offentliggjort den 20. april 2016. Kommunerne skal herefter – og inden for et år – udarbejde og vedtage Natura 2000-handleplaner, der beskriver, hvordan den enkelte plan vil blive realiseret. Byrådet vedtog forslag til kommunens handleplaner den 3. oktober 2016.   Handleplanerne må ikke foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejeres ejendom. Tre Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Middelfart Kommune. Det drejer sig om områderne "Lillebælt", "Røjle Klint og Kasmose Skov" samt "Æbelø, havet syd for og Nærå Strand".

Høring og hvidbog
Forslag til Natura 2000-handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 20. oktober 2016 – 15. december 2016. Middelfart Kommune har modtaget 7 høringssvar til 2 handleplaner. Dertil kommer høringssvar tilgået de kommuner, som vi deler Natura 2000-områder med. Samlet er der indkommet 12 høringssvar, som indgår i en Hvidbog pr. handleplan. Til hvert høringssvar er lavet et kort resumé og et forslag til svar efterfulgt af en indstilling til politisk beslutning om evt. ændringsforslag til handleplanen. Hvidbøgerne for to handleplaner er vedlagt som bilag 1 – 2. Hvidbogen behandles sideløbende i Assens, Kolding,  Haderslev og Nordfyns kommuner for de høringssvar, der vedrører fælles Natura 2000-områder. Middelfart Kommune har ikke modtaget høringssvar til Natura 2000 området Æbelø, havet syd for og Nærå Strand.

Hovedtræk i høringssvarene
Kommunen har modtaget 3 høringssvar fra offentlige myndigheder, 3 fra natur- og friluftsorganisationer og fra Patriotisk Selskab på vegne af Wedellsborg Gods. Fra øvrige myndigheders side har Naturstyrelsen bemærket, at oplysninger om Naturstyrelsens gennemførte tiltag i 2009 – 2015 skal fremgå af handleplanerne. Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning har ikke gjort indsigelse mod handleplansforslagene, og styrelsens bemærkninger har kun givet anledning til små rettelser i handleplanerne.

Fra interesseorganisationerne er der generelt positive kommentarer til handleplanerne, til den indsats kommunen har gennemført i 2009-15 samt til kommunens interessentinddragelse. Til handleplanen for Lillebælt har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fremhævet en række punkter vedr. fuglenes levesteder samt reservatbestemmelserne.  For Middelfart Kommunes vedkomne fremhæver DOF, at der mangler en prioritering af indsatser for de mest truede arter og naturtyper. Forvaltningen vurderer, at det giver god mening og derfor foreslås, som beskrevet i den hvidbog, en lille tilføjelser i prioriteringen: 

"Middelfart Kommune vil i prioriteringen af den forventede indsats (side 17) tilføje følgende tekst skrevet med kursiv:  Der fokuseres overordnet på indsatser, som: Tilgodeser både naturtyper og arter, her især de mest truede arter og naturtyper."

Samlet set giver høringssvarene kun anledning til mindre ændringer/tilføjelser i handleplanerne (se vedlagte hvidbøger). Da de indstillede ændringer ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere, vil de indstillede ændringer ikke kræve en ny høring.

Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslagene til Natura 2000-handleplaner.

Økonomi:

Kommunen vil få udgifter i forbindelse med realiseringen af dele af Natura 2000-handleplanerne. Regeringen har budgetteret indsatsen for 2. planperiode til 1,8 milliarder kr., hvor 1,5 milliarder kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knap 60 millioner kr. er EU LIFE-midler, mens godt en kvart milliard kr. er kommunale midler. Dette svarer til niveauet for 1. planperiode.  Kommunerne får tildelt DUT-midler til den kommunale planlægning. De resterende udgifter skal kommunerne bidrage med ved f.eks. omprioritering af kommunale naturforvaltningsmidler. For Middelfart Kommune kræver det, at der som hidtil afsættes de nødvendige midler i anlægs- og driftsbudgettet samt at der søges midler hjem til indsatser f.eks. EU’s LIFE-midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan
Miljø-og Energiudvalget den 8. marts 2017
Økonomiudvalget den 27. marts 2017
Byrådet den 3. april 2017 

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

209. Regnskabsberetning 2016 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2017-004253
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet regnskabsberetning for 2016 på Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

  • At regnskabsberetningen for 2016 godkendes
  • At overskuddet på 0,766 mio. kr. på den skattefinansierede drift inkl. over/underskud - korrigeret for reguleringer - overføres til budget 2017
  • At det samlede uforbrugte rådighedsbeløb på 5,555 mio. kr. vedr. anlæg på det skattefinansierede område inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år - korrigeret for reguleringer - overføres til budget 2017
  • At det samlede uforbrugte rådighedsbeløb på 1,744 mio. kr. vedr. anlæg på det selvfinansierede område inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 - korrigeret for reguleringer - overføres til budget 2017

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2016 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det skattefinansierede område, viser et mindreforbrug på 0,766 mio. kr. opgjort i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud.

Regnskab 2016 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det selvfinansierede område, viser et mindreforbrug på driften på 2,717 mio. kr. (Affald & Genbrug). Der udarbejdes ikke over/underskud på driften på det selvfinansierede område.

Regnskab 2016 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg, på det skattefinansierede område, viser uforbrugte rådighedsbeløb på netto 5,555 mio. kr. inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år.

Regnskab 2016 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg på det selvfinansierede område, viser uforbrugte rådighedsbeløb på netto 1,744 vedr. 2016.

Regskabsberetning 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område indgår i det samlede regnskab 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalg og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstillinger indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.Økonomi:

Se sagsbeskrivelse samt bilag.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 8. marts 2016.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

210. Undersøgelse af muligheder for indsamling, behandling og afsætning af organisk affald
Sagsnr.: 2017-004495
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I Middelfart kommunes ressourceplan 2018 blev der vedtaget et initiativ omkring nye affaldsinitiativer ved husstandene. Det er vedtaget, at kommunen i 2022 skal nå mindst 50 % genanvendelse, som også er det nationale mål for hele Danmark.

Forvaltningen ønsker derfor at undersøge mulighederne for en ny indsamlingsordning for organisk affald.

Forvaltningen foreslår:

  • At det undersøges hvilke muligheder der er for indsamling, behandling og afsætning af organisk affald i forbindelse med etablering af ny indsamlingsordning.

Sagsbeskrivelse:

For at nå de 50 % genanvendelse i 2022, er det nødvendigt med en frasortering af det organiske affald fra dagrenovationen til enten biogas eller anden genanvendelse.

Uden frasortering af organisk affald ligger genanvendelsen på omkring 40 %, men med en indsamlingsordning for organisk affald vil den komme op på 50 % og måske lidt over.

Affald og Genbrug ønsker at undersøge afsætningsmulighederne på både kort og lang sigt for organisk affald. Der skal undersøges hvilke behandlings- og afsætningsmuligheder der er for organisk affald indsamlet ved husstandene. Undersøgelsen skal danne grundlag for en ny indsamlingsordning ved husstandene for organisk affald til genanvendelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Miljø- og energiudvalget - 8. marts 2017

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
211. Godkende forslag til Naturparkplan 2018-2022 for Naturpark Lillebælt inden høring
Sagsnr.: 2016-025934
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Middelfart Kommune samarbejder med Fredericia og Kolding kommuner om Naturpark Lillebælt.

Naturpark Lillebælt blev i april 2014 udpeget som pilotpark af Friluftsrådet. Med henblik på at blive certificeret som Naturpark under Friluftsrådets mærkeordning ”Danske Naturparker”, har de tre kommuner og naturparkrådet udarbejdet et forslag til naturparkplan for Naturpark Lillebælt. Planen sendes i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der sker en tilsvarende forelæggelse for de politiske udvalg/byråd i de andre kommuner. Hvis naturparken bliver godkendt, vil den blive Danmarks p.t. største naturpark.

Forvaltningen foreslår:

At forslag til naturparkplanen godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Det helt overordnede formål for Naturpark Lillebælt er, at der skal være en god balance mellem beskyttelse og benyttelse – den unikke natur, kulturarven og kystlandskabet skal gå hånd i hånd med mere vækst, flere turister og tilflyttere og oplevelsesmuligheder for kommunernes borgere.

Formålet med samarbejdet er at skabe et nyt fællesskab om frivilligt at beskytte og benytte det unikke kystlandskab, skabe nye oplevelsestilbud herunder læringsoplevelser samt at tiltrække besøgende og dermed øge omsætningen for erhvervsturisme og fremme bosætning. Det er også målet at få flere projektmidler til mere natur, kultur og bæredygtigt friluftsliv og derved gøre området til at bedre sted at bo og være turist.

Naturparkens mission er derfor: ”Sammen skaber vi et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.”

Og målene er, at i 2022 er Naturpark Lillebælt:
• Kendt for sin enestående marine og kystnære natur symboliseretved marsvinet.
• Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivilligt samarbejde om at bevare og udvikle vores natur, lokale erhverv, kultur- og naturoplevelser.
• Spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem nytænkende læringsoplevelser og forskning.

Ved at kommuner, foreninger, borgere, erhverv og fonde går sammen, bliver der nye muligheder for at udvikle og søge tilskud til realisering af en række konkrete projekter. Naturparkplanen følges op af en årlig statusrapport og en handleplan med budget, der angiver, hvilke projekter, der skal arbejdes med i det kommende år.

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, at det ikke vil medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, erhverv og beboerne, at området bliver omfattet af mærkningsordningen. Afgrænsningen af naturparken er baseret på frivillighed og lodsejere kan altid henvende sig til de tre kommuner for at komme ind eller ud af Naturpark Lillebælt. I modsætning til nationalparkerne er det ikke Folketinget, som vedtager en lov for en naturpark. Der er tale om en frivillig mærkningsordning ejet af Friluftsrådet.

Naturparkplanen indeholder langsigtede målsætninger og en aktuel status for friluftsliv, formidling, erhverv, turisme naturen og kulturarven. Planen beskriver også de konkrete projekter der skal arbejdes med som naturparkens kortsigtede mål i perioden 2018 - 2022.

Under emnet natur kan fx nævnes et projekt om at samle flere frivillige til naturpleje-projekter i Naturpark-Lillebælts Venner. Disse venner skal hjælpe til det langsigtede mål om mere biodiversitet i naturparken.
Indenfor emnet kulturarv er et kortsigtet mål fx at skabe et nyt samarbejde på tværs af kommunerne om at synliggøre de historiske spor indenfor den maritime kystkultur, krig, tro, ritualer og magt i oldtiden i Lillebælt.
Under friluftsliv er et kortsigtet mål fx at forbedre infrastrukturen, fx opsætte toiletter og opholdsfaciliteter udvalgte steder i naturparken samt indretning af en ny flydende port/mødested, som kan flyttes fra havn til havn.
Under formidlingen er et kortsigtet mål fx at samarbejde med skoler om at uddanne børn til "Unge naturparkguider" og at formidle viden om havet og marsvin via nogle observationsposter langs Lillebælt.
Under Erhverv vil naturparken fx arbejde for at projekt kaldet "Spis Lillbælt", hvor fokus er på lokale, sunde og bæredygtige fødevarer.
Under turisme vil naturparken fx i et samarbejde med Destination Lillebælt, Bridgewalking, naturvejledere og foreninger etablere information og markedsføringsmateriale om Naturpark Lillebælts frilufts- og naturværdier. Naturparken kan levere den nyeste viden, den uventede historie og gode råd til, hvordan vi kan beskytte vores værdier og dermed fremme den bæredygtige turisme.

www.naturparklillebaelt.dk kan der læses mere om konceptet, naturparkrådets sammensætning mm.

Økonomi:

Selve sekretariatsfunktionen, naturvejledningen og de i planen nævnte fælles projekter skal finansieres. Der søges løbende om medfinansiering/tilskud til naturparkens aktiviteter. Indstillingen i styregruppen fra de tre kommuner er, at der i den mærkede naturpark fra 2018 er behov for et budget på i alt 500.000 kr. årligt pr. kommune til at søge tilskud, drive projekter, formidling, facilitering og proces. I Middelfart har Byrådet i 2015 bevilget ca. 240.000 kr, hvorfor behovet er ca. 260.000 kr, som skal håndteres i forbindelse med budget 2018. Tilsvarende drøftes budgettet i Fredericia og i Kolding har miljøudvalget besluttet, at der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2018 på 0,5 mio. kr. årligt til Naturpark Lillebælt.

Høring:

Planen sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsfasen vil der være 5 temamøder fordelt rundt i naturparken, hvor emnerne i naturparkplanen kan drøftes nærmere med borgerne.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 8. marts 2017
Økonomiudvalget den 27. marts 2017
Byrådet den 3. april 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

212. Kommunens naturkapital
Sagsnr.: 2017-001883
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Naturkapitalen er en analyse af naturen i Danmarks 98 kommuner, der er lavet af forskere fra DCE, Aarhus Universitet til DN’s projekt Biodiversitet Nu. Det bygger på data fra det nationale biodiversitetskort og er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

Forvaltningen foreslår:

At punktet tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Danmarks Naturfredningsforening og DCE, Aarhus Universitet har udarbejdet et kort over alle danske kommuners naturkapital. Naturkapital er et udtryk for hvor meget og hvor rig natur en kommune har. Det er en del af projektet Biodiversitet.nu og går ud på, at offentligheden skal have mulighed for at se, hvor meget natur deres kommune har og hvordan naturens tilstand er.

Forvaltningen orienterer nærmere på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker at fremsende sagspunkter om naturkapital til partnerne bag ordningen.  

LUKKEDE SAGER