Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 19. januar 2017

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
19. januar 2017 kl. 16:15
Tilstede:
Karl Kr. Hansen
Mogens K. Hansen
Børge Jensen
Jan Knudsen
Jacob Kloch
Svend-Aage Nielsen
Anne K. Paulsen
Fraværende:
Arne Tofterup
Peter Storm
Birthe Søndervang
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

88. Fordeling af undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2017
Sagsnr.: 2016-022127
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har modtaget ansøgninger fra aftenskolerne i Middelfart Kommune om tilskud til fritidsundervisning efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Forvaltningen foreslår:

  • At tilskuddet fordeles efter gældende regler og på baggrund af lønudgifter i senest godkendte regnskab (regnskab 2015).

Sagsbeskrivelse:

Tilskud til fritidsundervisning efter folkeoplysningsloven fordeles efter gældende regler i Middelfart Kommune og efter afholdte lønudgifter i seneste godkendte regnskab.

Forvaltningen har i 2016 godkendt Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds Middelfart som ny aftenskole.
Forvaltningen har som nye ansøgninger modtaget ansøgninger fra Oplysningskredsen på kr. 25.000,00 og Middelfart Sejlklub på kr. 45.000,00.
Forvaltningen har indarbejdet de to ansøgninger med et max. tilskud 10.000 kr. pr. forening i henhold til retningslinier for tilskud til nye ansøgninger.

Økonomi:

I budget 2017 er der af 0,907 mio kr. til undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2017

Beslutning:

Godkendt. Udvalget vil gerne have at forvaltningen følger op på de 2 nye foreninger vedr. drift af aftenskole.

Bilag:

89. Medlemstilskud 2017
Sagsnr.: 2016-022051
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af medlemstilskud for 2017 i forhold til modtage ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

  • At den foretagne beregning godkendes således, at der udbetales tilskud til den enkelte forening med maksimalt 180,00 kr. pr. medlem under 25 år bosiddende i Middelfart kommune.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremlægger beregning af fordeling af medlemstilskud for 2017 på grundlag af indkomne ansøgninger.
Der er i år modtaget ansøgninger fra 86 godkendte foreninger.
Forvaltningen har foretaget stikprøvekontrol blandt 8 af de indsendte ansøgninger. Forvaltningen er ved at gennemgå det indsendte materiale og vil efterfølgende give en tilbagemelding til de 8 foreninger der har været udtaget til stikprøvekontrol.

Økonomi:

Den budgetafsatte pulje for 2017 til området er på 1.546.000 kr. Ifølge retningslinierne skal der afsættes 85% af puljen til medlemstilskud svarende til 1.314.100 kr.

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2017

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

2016-022051-1udvalgsbilag.xlsx
90. Udbetaling af a conto lokaletilskud 2017
Sagsnr.: 2016-022013
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af a conto lokaletilskud 2017, efter ansøgninger fra foreninger med deres forventede udgifter for 2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter forslaget

Sagsbeskrivelse:

Lokaletilskudsberegningerne er opdelt i 3 grupperinger:

Egne og lejede lokaler
Ridehaller
Selvejende haller

Beløbene til lokaletilskud til de 3 grupperinger er videreført fra 2016.

Egne og lejde lokaler
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 95% for medlemmer under 25 år og 30% for medlemmer over 25 år, samt at procentsatserne kan ændres, hvis der ikke er budgetdækning. Procentsatserne i 2016 var 90 % for medlemmer under 25 år og 25% for  medlemmer over 25 år. I 2017 er procenterne for området på max satserne, og der er et overskud på kr. 25.000, som forvaltningen i forslaget har flyttet til hal-området

Ridehaller
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 80% for medlemmer under 25 år og 10% for medlemmer over 25 år. Procentsatserne i 2016 var 80 % for medlemmer under 25 år og 10% for  medlmmer over 25 år. I 2017 er procenterne for området på max satserne, og der er et overskud på kr. 184.000, som forvaltningen i forslaget har flyttet til hal-området

Selvejende haller
I kommunes retningslinier stå det at forenigner der benytter de selvejende haller, skal  afregnes i henhold til takstblad, for antal medlemmer over og under 25 år. Taksterne i forslaget for 2017 er fasthold i samme takster som 2016 med udtagelse af:

Sted

2016

 2017

alm. hal o/25 år

 210

 200

alm. hal u/25 år

58

57

lille sal- 1/3 del, spring o/25 år

120

115

hal og spring o/25 år

325

295

Svømmehal o/25 år

 1189

 900

Svømmehal u/25 år    430    400

Økonomi:

Den samlede pulje til lokaletilskud i 2017 er på kr. 4.851.000

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2017

Beslutning:

Listerne er godkendt, med følgende undtagelser: 
Afslag til Vestre Ungdom med begrundelse af der kan anvises kommunale lokaler til mødeaktivitet.
Den lille kunstskole skal aflevere manglende regnskaber før tilskuddet kan udbetales.

Udvalget vil gerne have at forvaltningen skal have fokus på ridehallerne tilskud og drift.
Forvaltningen skal indarbejde en procedure for løbende godkendelse af nye lokaler. 

Bilag:

2016-022013-1udvalgsark.xlsx
91. Fordeling af kursustilskud 2017
Sagsnr.: 2016-022020
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af kursustilskud for deltagere i kurser i perioden 01.11.2015 til 31.10.2016.

Forvaltningen foreslår:

  • At der udbetales tilskud til de enkelte foreninger, på grundlag af kursus- og transportudgifter i henhold til retningslinjerne maks. kr. 2.500,00 pr person per år. Hvis budgettet ikke kan holde vil udgifterne blive procentvis nedskrevet til overholdelse af budgetrammen.

Sagsbeskrivelse:

Der kan ifølge retningslinjerne for kursustilskud gives max. kr. 2.500,00 pr. person til kursus- og transportudgifter.
Der er 48 foreningerer der i alt har ansøgt om tilskud til 544.401,92.

Forvaltningen har nedskrevet ansøgingerne til 42,5% dvs en max udbetaling på kr. 1.063
Forvaltningen har vedlagt en udregning hvor der er tilført puljen kr. 150.000 og nedskevet ansøgningerne til max 70% dvs en max udbetaling på kr. 1.750

I 2016 var max udbetalingen på kr. 1.150,00 pr person efter tilførelse af midler på kr. 150.000 fra Folkeoplysningsudvalgets ekstra pulje.

Økonomi:

Den afsatte pulje til kursustilskud er i 2017 på kr. 231.900,-

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2017

Beslutning:

Udvalget godkender udbetalingen på de 42,5% af kursusudgiften. Såfremt Børn Kultur og Fritidsudvalget godkender tilførsel på kr. 150.000 fra ekstra puljen øges udbetalingen til 70%.

Til næste møde skal forvaltningen fremlægge et forslag til reviderede regler for kursustilskud.

Bilag:

92. HEIM søger om godkendelse som folkeoplysende forening
Sagsnr.: 2017-001273
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Foreningen HEIM søger om godkendelse som folkeoplysende forening.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget vurderer foreningens vedtægter

Sagsbeskrivelse:

Foreningen HEIM er opettet pr. 27.01.2016, og har hjemsted i Middelfart Kommune.

Foreningens formål er:
1. Foreningen er en non-profit musik og kulturforening med det formål at udbrede kendskab til, samt interesse for, musikkens og kulturens forskellige genrer.
2. At præsentere spændende solister, bands og ensembler for et bredt publikum i private hjem ved intime huskoncerter, samt at skabe en scene for lokale musikudøvere.
3. At afholde andre almennyttige kulturarrangementer i private hjem for at medvirke til et varieret kulturudbud i lokalsamfundet

Foreningen er åben for alle og demokratisk opbygget med kontingentopkrævning, tegningsretten og afholdes af generalforsamling. Regnskabet er kalenderår og generalforsamlingen afholdes i 1 kvartal.
I vedtægterne mangler medlemmernes mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, samtidig med at foreningen skal lave en mere præcis difinition af foreningstype ved foreningens opløsning.

Forvaltningen kan ikke se hvor kontinuerlig foreningens aktiviteter er. 

Foreningen afholder koncerter i privat hjem, hvor de efterfølgende gerne vil samles i et større lokale for at have samvære efter koncerterne. Under dette samvære skulle der være mulighed  optræde af lokale musikere.  

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2017

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

2017-001273-1VEDTÆGTER.pdf
93. Status på puljer fra Folkeoplysningsområdet
Sagsnr.: 2016-006063
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Opfølgning på eksisterende og fremadrettede puljer for folkeoplysningsområdet

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter puljerne.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har haft følgende puljer til uddeling i 2015-2016:

  • Udviklingspuljen
  • Fastholdelse og rekruttering af frivillige og unge
  • Fripas
  • Den attraktive forening

Forvaltningen vil på mødet fremlægge oversigter for hver pulje.

Økonomi:

Puljen til støtte til frivillig indsats er i 2017 på kr. 483.000
Puljen til udvikling er i 2017 på kr. 52.000 

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2017

Beslutning:

Drøftelse af de tidligers puljers forbrug, evalueringer og hvem der mangler opfølgning.
Formand og forvaltningen udformer et forslag til næste Børn, Kultur og Fritidsudvalgs møde med forslag til hvordan ekstra puljen kan benyttes.

LUKKEDE SAGER