Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 11. oktober 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
11. oktober 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Jens Backer Mogensen

ÅBNE SAGER

45. Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september 2017
Sagsnr.: 2017-005233
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At der søges negativ tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. i h.t. lov- og cirkulæreprogrammet.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet, søges negativ tillægsbevilling på i alt -0,2 mio kr. fordelt med -0,1 mio.kr. på området for de forsikrede ledige vedrørende ændringer i G-dage og supplerende dagpenge, samt -0,1 mio.kr. på integrationsområdet vedrørende færre personer til danskuddannelse og tilskud vedr. repatriering.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. oktober 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling
46. Nøgletal september 2017
Sagsnr.: 2017-001887
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.09.17.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 30.09.17:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 21 sager i september måned. Det samlede antal udgjorde 310 pr. 30.09.17.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 4 sager i september måned til i alt 162 pr. 30.09.17.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 10 sager i september måned. Det samlede antal pr. 30.09.17 var således 350 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 8 sager i september måned til i alt 164 pr. 30.09.17.

Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet med 3 sager i september måned til i alt 155 sager pr. 30.09.17.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er faldet med 11 sager i september måned, og udgjorde således 66 stk. pr. 30.09.17.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er steget med 1 sag i september måned. Antallet udgjorde 140 pr. 30.09.17.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 7 sager i september måned. Det samlede antal pr. 30.09.17 var 447 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. oktober 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

2017-001887-15Nøgletal integration 2017
2017-001887-15Ledighedstal juli
2017-001887-15Nøgletal 2017
47. Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-002471
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Hver 3. måned præstenteres Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget for rapporter udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen eller rapporter trukket fra Jobindsars.dk.
I Oktober fremlægges "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen juni 2017" og "Status på reformer og indsats RAR Sydjylland".

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporterne tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

"Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen" giver et overblik og billede af udviklingen sammenholdt med de jobcentre, Job- og Vækstcenter Middelfart er i klynge sammen med.
Andelen på offentlig forsørgelse er reduceret over det sidste kvartal med 0,7 pct.point.
Der er desuden sket en positiv udvikling i at ”sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft” og ”flere unge skal have en uddannelse”.
Niveauet holdes i forhold til antallet af ”personer på kontanthjælp skal reduceres”, ”sygefraværet skal nedbringes varigt” og ”antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt”.
Samlet placerer Job- og vækstcenteret sig i den øverste 1/3 og den midterste 1/3 af klyngerne eller på landsplan. Dvs. der er ingen af parametrene hvor Job- og Vækstcenter Middelfart ligger i den nederste 1/3 af klynge eller på landsplan.

"Status på reformer og indsats RAR Sydjylland" giver et overblik og billede af udviklingen sammenholdt med Region Syddanmark og hele Danmark.
Middelfart har en større andel af borgere på offentlig forsørgelse end hele landet, men har en lavere andel end Region Syddanmark.
Der er sket en progression blandt borgere i små fleksjob. Andelen af borgere, der er startet i et fleksjob på 10 timer eller derunder, og som minimum har været i fleksjob i et år, der øger deres effektive timetal var i maj måned højere end hele landet og Region Syddanmark.
Antallet af borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp ligger under landsgennemsnittet og Region Syddanmark. Desuden har Job- og Vækstcenter Middelfart den højeste andel af borgere i Region Syddanmark, der deltager i virksomhedspraktik og private eller offentlige løntilskud.

For begge rapporter gælder det, at det ikke har været muligt at trække tal på integrationsområdet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. oktober 2017

Beslutning:

Taget til efterretning med forventning om at 40% af jobafklaringsforløb er i virksomhedsrettet indsats pr. 1. juni 2018.
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

48. Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018
Sagsnr.: 2017-016548
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Det overordnede fokus for Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 er at sikre virksomhederne den arbejdskraft, der efterspørges og en så lav og kortvarig ledighed som muligt, for at sikre Middelfart Kommunes fremtidige vækst. Beskæftigelsesplanen er delt i to afsnit, hvor det første beskriver de 5 hovedspor i forhold til metode og værdigrundlag, der kører på tværs af Job- og Vækstcenterets indsatsområder. Det andet afsnit beskriver, hvorledes hovedsporene udmønter sig med særlige fokusområder og specifikke mål for de 6 indsatsområder i 2018.

De 5 hovedspor i Beskæftigelsesplanen for 2018: 
 • Virksomhedsservice
 • Synergi ved tværfagligt samarbejde
 • Virksomhedsrettet indsats
 • Mødet med borgeren
 • CV som redskab
De 5 ovenfor nævnte hovedspor udmønter sig i følgende fokusområder:
 • Virksomhedsvendt indsats/service
 • Jobparate borgere
 • Udsatte ledige
 • Unge
 • Sygedagpengemodtagere
 • Integration  

Samtidig tager beskæftigelsesplanen for 2018 højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
 • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. oktober 2017
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

LUKKEDE SAGER