Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 11. januar 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
11. januar 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

1. Budgetopfølgning pr. 30. november 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Notat om budgetopfølgning pr. 30. november 2016 blev sendt af Vagn Hansen forud for det aflyste møde den 7. december 2016.

Der er ingen budgetopfølgning pr. 31. december, idet vi afventer regnskabsafslutningen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2016
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2016
Mødet aflyst

Beslutning:

Taget til efterretning
2. Nøgletal december 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.12.16.

Nøgletal er vedhæftet som bilag. Ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil blive sendt ud inden mødet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 31.12.16:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 13 sager i december måned. Det samlede antal udgjorde 383 pr. 31.12.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 8 sager i december måned til i alt 162 pr. 31.12.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 4 sager i december måned. Det samlede antal pr. 31.12.16 var således 401 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 2 sager i december måned til i alt 133 pr. 31.12.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet med 3 sager i december måned til i alt 148 sager pr. 31.12.16.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er steget med 6 sager i december måned, og udgjorde således 80 stk. pr. 31.12.16.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 3 sager i december måned. Antallet udgjorde 187 pr. 31.12.16.

Antallet af forsikrede ledige er steget med 62 sager i december måned. Det samlede antal pr. 31.12.16 var 489 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

3. Statistik over rekrutteringsservice - til og med november 2016
Sagsnr.: 2016-025617
Sagsbehandler: Anita Rasmussen

Præsentation:

Et af målene i Beskæftigelsesplan 2016 er, at rekrutteringsservice skal formidle 350 ordinære jobs. Derfor bliver der hver måned udarbejdet vedhæftede oversigt over, hvor mange ordrer rekrutteringsservice arbejder med og hvad resultatet er.

Forvaltningen foreslår:

 • At "Statistik over rekrutteringsservice" tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Oversigten viser alle jobs, hvor rekrutteringen er afsluttet til og med november måned. Der er indkommet endnu flere ordrer, men rekrutteringsprocessen  er endnu ikke er afsluttet, så disse vil blive tilføjet, når der er en afgørelse. 

Det fremgår, at der indtil nu er besat 264 ordinære jobs. Det fremgår også, at vi modtager ordrer fra omegnskommunerne. 

Emner bliver søgt ud via CV’er på jobnet og her søges primært på borgere fra Middelfart men også på borgere fra omegnskommunerne for at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, der efterspørges.  

Når nogle jobs ikke bliver besat, er de primære årsager, at virksomheden ansætter borgere, som søger uopfordret eller via interne kanaler. Det ses også, at rekrutteringsservice formidler borgere, men hvor virksomhederne efterfølgende annullerer ordren, da forudsætningerne for ansættelse ændrer sig.

I alt er der afsluttet og besat 264 ordinære jobs til og med 28.11.16.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2016
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2016
Mødet aflyst

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

4. Orientering - IGU
Sagsnr.: 2017-000208
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Orientering om brug af IGU.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

IGU er en 3-årig forsøgsordning og et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016.

Formålet med IGU er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU varer 2 år og består af en midlertidig ansættelse i et lønnet praktikforløb på en virksomhed, hvoraf 20 uger er skoleundervisning

Middelfart Job- og Vækstcenter har i 2016 oprettet 8 IGU-forløb og har en del flere forløb planlagt i 2017.

I forhold til vores 20/40/60% målsætning er IGU, ud for vores foreløbige erfaringer, et af de redskaber der kan hjælpe os til at nå målene, da IGU i denne sammenhæng tæller som ordinær beskæftigelse. Vi tilbyder derfor virksomhederne 6 måneders efterværn efter den enkelte IGU er påbegyndt.

Orientering om planlagte forløb på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
5. Indsats for småjobs
Sagsnr.: 2017-000264
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

I forlængelse af Jobreformens rådighedskrav om at kontanthjælpsmodtagere skal have 225 timers ordinært arbejde inden for 12 måneder for at beholde deres kontanthjælpsydelse, ønsker Job- og Vækstcentret at iværksætte en særlig indsats med fokus på etablering af småjobs.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget

Sagsbeskrivelse:

Med implementeringen af Jobreformens princip om, at det skal kunne betale sig at arbejde,er der indført et rådighedskrav om at kontanthjælpsmodtagere skal have 225 timers ordinært arbejde inden for 12 måneder for at beholde deres kontanthjælpsydelse. Formålet med Jobreformen er, at det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp mv. at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Hvis borgeren ikke opnår 225 timers ordinært, ustøttet arbejde vil pågældendes ydelse blive reduceret pga. manglende udnyttelse af arbejdsevne.

For enlige nedsættes hjælpen med enten 500 kr. eller 1.000 kr. pr. måned afhængig af størrelsen på hjælpen. For ægtefæller, hvor ingen af parterne opfylder kravet om arbejdet, sker der en nedsættelse svarende til hjælpen til den ene person. Der er således skabt et øget økonomisk incitament til at søge og finde arbejde for en stor gruppe borgere.

Nogle af borgerne vil kunne finde og hjælpes i ordinære jobs på 25+ timer om ugen og med fast ansættelse. Andre vil skulle finde og hjælpes til at varetage mere ’løse jobs’ på færre timer om ugen eller af midlertidig varighed – såkaldte ”småjobs”.

Job- og Vækstcenter Middelfarts strategi for at få kontanthjælpsmodtagere i job har været båret af et fokus på virksomhedsrettede tilbud: at gøre borgeren klar til arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet via praktikker og løntilskud. Og denne strategi har båret frugt.

Med indeværende indsats ønsker vi at ’indkøre’ småjobsindsatsen i jobindsatsstrategien generelt. I forhold til småjobs er strategien således den samme: borgeren kommer i/tættere på job via virksomhedsrettede tilbud.

Formålet med Projekt Småjobs er at understøtte, at den store gruppe af borgere omfattet af 225-timers-kravet lykkes med at erhverve sig ordinære arbejdstimer (fuld tid/ deltid, fast/ midlertidigt arbejde).

Målet for indsatsen er at antallet af helårspersoner på kontanthjælp i løbet af 2017 reduceres med 20 % (i forhold til udgangspunkt for januar 2017). Jf. Beskæftigelsesplan 2017.

Indsatserne for den omfattede målgruppe består af fgl. elementer:

 1. Virksomhedsrettede tilbud (praktik, løntilskud, job) med formålet at komme tættere på arbejdsmarkedet / i job.
 2. Konkret hjælp til jobsøgning i forbindelse med kontaktforløbet.
 3. Hjælp til jobsøgning via en ugentlig Jobcafé.
 4. Økonomisk vejledning  som ekstraordinært tilbud til borgere (i forbindelse med erhvervelse af job/ arbejdstimer) og afvikling af administrationssager.
 5. Opsøgende virksomhedsindsats, der skal inspirere virksomheder til at ansætte kontanthjælpsmodtagere i småjobs.

Ad. 1. Virksomhedsrettede tilbud:

Denne indsats vil følge nuværende strategi, hvor udsatte ledige med mange problemer ud over ledighed via praktikker i virksomhedscentre opkvalificeres til individuelle praktikker/ løntilskud og hvor ledige med færre barrierer kobles til private virksomheder med jobmuligheder via praktik og løntilskud.

Ad. 2. og 3. Hjælp til jobsøgning:

Alle borgere omfattet af 225-timers-kravet skal have oprettet CV på Jobnet. Alle borgere skal have viden om og konkret anvisning af, hvordan man kan søge job (opfordret/ uopfordret jobsøgning, digital jobsøgning) og skal have tilbud om konkret træning i jobsamtale og uopfordret jobsøgning.

Der skal etableres en ugentlig Jobcafé, hvor borgerne kan søge råd og vejledning samt få konkret hjælp til jobsøgning.

Ad. 4. Økonomisk vejledning:

Der skal etableres et tilbud omkring økonomisk vejledning, hvor borgerne kan få en times individuel vejledning med fokus på overblik over økonomi og gæld, budgetlægning, prioritering af udgifter, håndtering af gæld samt vejledning i forhold til dokumentation af løntimer i forhold til 225-timers-kravet. De borgere, der er under ydelsesmæssig administration, vil blive vejledt i egen håndtering af deres privatøkonomi med henblik på ophør af økonomisk administration. 

Ad. 5 Opsøgende virksomhedsindsats:

For at stimulere efterspørgselssiden – herunder udbuddet af jobs – indeholder projektet en systematisk, opsøgende virksomhedskampagne omkring småjobs og deltidsjob i forbindelse med Job- og Vækstcentrets øvrige virksomhedsservice. Vi vil også udfordre virksomhedscentrene på muligheden for at tilbyde ordinære timer til kandidaterne i praktik. Ligeledes vil vi i løntilskudsprojektet fortsat arbejde med at støttet arbejde følges af ustøttet beskæftigelse – evt. i midlertidige jobs eller i jobs på nedsat tid.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017

Beslutning:

Godkendt
6. Afrusningstur for Produktionsskoleelever
Sagsnr.: 2017-000267
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Middelfart Produktionsskole og Rusmiddelcentret har i samarbejde ansøgt om midler til at etablere en afrusningstur for 12 unge elever på Produktionsskolen, som er i risiko for at miste fodfæste på deres vej mod uddannelse.

Forvaltningen foreslår:

At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket bevilliger kr. 30.000 til en afrusningstur for 12 unge på Middelfart Produktionsskole.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Produktionsskole har aktuelt 12 elever, hvis primære barriere for at blive uddannelsesparate er et omfattende misbrug (hash og alkohol).

Flere af disse unge går allerede til behandling i Rusmiddelcentret. Flere har tidligere været i behandling, men er tilbage i misbrug.

Middelfart Produktionsskole forsøger at arbejde inkluderende og tilstræber at fastholde eleverne på trods af misbrugsproblemerne, som oftest er begrundet i forskellige former for mistrivsel.

Produktionsskolen har et velfungerende samarbejde med Rusmiddelcentret omkring det ambulante tilbud til borgere med misbrug. Men den omtalte ungegruppe er på trods heraf i risiko for frafald grundet dårligt fremmøde.

Produktionsskolen og Rusmiddelcentret har udarbejdet et udkast til en afrusningstur for gruppen af 12 unge. Afrusningen foregår i et sommerhus med døgnpersonale. Prisen herfor er kr. 70.000. Rusmiddelcentret vil bekoste kr. 30.000 på denne ekstraordinære indsats, Produktionsskolen kr. 10.000 og søger hermed udvalget om de resterende kr. 30.000.

I forlængelse af turen vil eleverne fortsætte skolegang på Produktionsskolen og parallelt hermed få tilbudt et gruppeorienteret forløb med fysisk placering på Produktionsskolen.

Formålet med turen og denne ekstraordinære indsats er således at understøtte de unges afvikling af misbrug samt fastholdelse på vejen mod uddannelse.

Produktionsskolen vil efterfølgende levere tal til Job-og Vækstcentret i forhold til indsatsens effekter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017

Beslutning:

Godkendt
Afrapportering i august
7. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-000048
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014. De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her". På byrådsseminariet i 2016 var der også en drøftelse af opfølgningen på de politiske mål.

Som opfølgning på den samlede proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en afsluttende evaluering af egne politiske mål.

Da den lokale beredskbskommission er nedlagt, er kompetencen vedr. beredskabsmæssige forhold flyttet til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til denne del af evalueringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
Skoleudvalget den 10. januar 2017
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Miljø- og Energiudvalget den 8. februar 2017
Byrådet den 6. marts 2017

Beslutning:

Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

Bilag:

LUKKEDE SAGER