Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Skoleudvalget møde den 8. marts 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
8. marts 2016 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

110. Kommissorium for en sammenhængende Børnepolitik
Sagsnr.: 2016-001539
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Kommissorium for en sammenhængende børnepolitik.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender kommissorium for udfærdigelse af en Sammenhængende Børnepolitik .
 • Sagsbeskrivelse:

  Byrådet har vedtaget en ny politisk styremodel, hvor eksisterende politikker bliver afskaffet og erstattet af indsatser. I henhold til servicelovens §19 stk. 2 og 3 fremgår det imidlertid, at en kommune er forpligtet til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Forvaltningen skal derfor udarbejde en revideret politik inden for rammerne af de beslutninger om mål og indsatser, som processen med Byrådets vision og politiske mål har sat.

  Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for udarbejdelsen af en sammenhængende børnepolitik i Middelfart Kommune, som fremsendes til godkendelse.
  Den Sammenhængende Børnepolitik fremlægges til godkendelse for udvalget til mødet i april 2016.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  111. Fælles ledelse af Musikskole, Ungdomsskole og 10'eren
  Sagsnr.: 2016-002836
  Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

  Præsentation:

  Musikskolen, Ungdomsskolen og 10'eren skal sammen skabe et lærings-, innovations- og kulturfællesskab, som er et udviklingsorienteret og innovativt musikalsk og kulturelt kraftcenter i Middelfart Kommune. Stedet er også en aktiv medspiller og sparringspartner i kulturelle aktiviteter i Middelfart kommune.

  Det sker ved at etablere de tre selvstændige institutioner i en ny organisation med fælles ledelse og fælles bestyrelse. Det skaber en fælles vision om et børne- og ungemiljø, hvor innovation og entreprenørskab tydeliggøres og hvor det bedste fra de tre institutioner og tre forskellige skoleformer sættes i spil til gavn for vores børn og unge.

  Forvaltningen foreslår:

  • At 10. klasse etableres som selvstændig folkeskole i henhold til Folkeskolelovens § 24 stk. 2 og drives i henhold til Folkeskoleloven.
  • At tre selvstændige institutioner med hver deres lovgivning, nemlig Musikskolen, Ungdomsskolen og 10'eren, går sammen i en ny organisation med fælles bestyrelse og fælles leder.
  • At ledelsen består af en fælles leder og to afdelingsledere (Musikskole og Ungdomsskole) og en tværgående afdelingesleder.
  • At der etableres en fælles bestyrelse i henhold til folkeskolelovens § 24b og med hensynstagen til repræsentation fra alle tre institutioner.


  Sagsbeskrivelse:

  Den fælles organisation, Musikskole, Ungdomsskole og 10. klasse, kan sætte særligt fokus på ungekulturen. Samtidig er der store muligheder for at skabe synergi i forhold til udvikling af tilbud, tværgående aktiviteter og større arrangementer.
  Kombinationen af ungdomsskole og musikskole er hidtil meget sjældent set herhjemme, men som følge af bl.a. skolereformen er bolden givet op til nytænkning og udvikling på området. Skabelsen af et indbydende og attraktivt børne- og ungemiljø, som hver dag vil være samlingspunkt for kommunens mange børn og unge, er essentielt. Visionen er, at organisationen kan rumme alle fra de mest sårbare til de mest ressourcestærke børn og unge.

  Ledelsesstruktur i den nye organisation:
  Ungdomsskole og Musikskole bliver i organisationen to faglige afdelinger med hver sin leder, som har reference til organisationens fælles leder. Vi skaber sammenhængskraft ved at ansætte en fælles leder, der understøtter alt tværgående samarbejde og komplementerer folkeskolen ud fra reformens intentioner. Samtidig udvikles og styrkes et kulturelt fællesskab.

  Musikskolen og Ungdomsskolen er begge meget ledelsestunge og har en række administrative bindinger. Med denne organisering mener vi at overkomme bindinger og samtidig skabe rammer for mere fleksible og tværgående løsninger, end vi har mulighed for i dag. Sammenhængskraften understreges af en fælles bestyrelse. Samtidig understøtter en fælles bestyrelse nytænkning og den fælles bestyrelse er med-skabere af et indbydende og attraktivt børne– og ungemiljø, som hver dag vil være samlingspunkt for kommunes børn og unge. Ledelsesstrukturen konkret sammensættes af en fælles leder, en musikskoleleder som faglig leder for "afdeling Musikskole", en ungdomsskoleleder som faglig leder for "afdeling Ungdomsskole". En afdelingsleder i afdeling Ungdomsskoles regi med en samlende funktion omkring tværgående projekter i organisationen.

  Organisationens lovgrundlag:
  Organisationen er ganske nytænkende og derfor har vi været i dialog med de respektive ministerier, Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
  Den nye organisation bygger på tre selvstændige institutioner med hver sin lovgivning og økonomi og drives under fælles bestyrelse og fælles leder.
  Middelfart Kommune beder afdeling Ungdomsskole om at drive kommunens 10. klasse tilbud i henhold til Folkeskoleloven. 10. klasse er derfor fortsat et folkeskoletilbud og defineres som selvstændig folkeskole. Fælles ledelse sker her i henhold Folkeskolelovens § 24b: ”Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse. ”
  Musikskolelovens LBK nr. 32 af 14/01/2014 tilkendegiver ingen bindinger i forhold til etablering af en fælles bestyrelse.

  Fælles leder har det overordnede ledelsesansvar og kompetencer ind i begge afdelinger. Funktionen varetager alt tværgående samarbejde, herunder budgetlægning, strategisk ledelse, innovation, samarbejde med bestyrelse og det politiske system, arbejdsmiljø og personaleledelse. Den fælles leders fornemmeste opgave er at være nytænkende og innovativ i forhold til at sammentænke visionen ind i den nye organisation og igennem visionsarbejdet at begejstre og engagere ledere og personale. At være facilitator for de overordnede tværgående samarbejder med og omkring fx folkeskolerne, fælleskommunale valgfag, camps, understøttende undervisning, kulturhus Walker, SSP-organisationen og et kommende bygningsfællesskab.

  Faglige ledere har daglig drift af afdelingen med fokus på afdelingens specifikke faglighed, formål og målgruppe. Herunder også personaleledelse.

  Faglig leder (ungdomsskoleleder)af afdeling Ungdomsskole varetager fx ledelse af 10. klasse og ungdomsskolens øvrige undervisningstilbud, kulturelle- og sociale læringsaktiviteter, som hører under Ungdomsskoleloven, fx projekter og tiltag som Stille piger, Unge og alkohol og selvfølgelig de fælles tværgående tiltag som samarbejde med folkeskolen, camps, understøttende undervisning osv.

  Faglig leder (musikskoleleder) af afdeling Musikskole varetager fx ledelse af afdelingens musikhold fordelt på førskole, instrumentalforskole, instrumentalskole, kulturelle arrangementer som koncerter, events, talentarbejde. Tilsyn med undervisningen, samarbejde med musikvejledere, støtteforeningen, Fyns Talentskole, Musikskolesamråd Fyn. Dertil selvfølgelig de fælles tværgående tiltag som samarbejde med folkeskolen, camps, understøttende undervisning osv.

  Afdelingsleder for projekter som binder organisationen sammen. Afdelingslederen ansættes i afdeling Ungdomsskole og varetager ledelse af fx Kulturhus Walker, støtteforening, fællesprojekter for trekantsområdets ungdomshus, fritidsundervisning, musicals, Ungdomsskolens Elevråd (Unge med indflydelse (UMI)), Middelfart Ungdomsråd og de nye fælles projekter, som udvikles i kraft af synergieffekterne.

  Den fælles bestyrelse sammensættes i henhold til Folkeskolelovens § 24b, stk. 2: ”Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 efter høring af skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse. I den fælles bestyrelse skal der mindst være repræsentanter for:
  1) Forældre til børn i folkeskolen.
  2) Medarbejdere ved folkeskolen.
  3) Medarbejdere ved ungdomsskolen.
  4) Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever.
  5) Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt ungdomsskolens elever.
  6) Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.”

  Den fælles bestyrelse for Musiksskole, Ungdomsskole og 10. klasse:
  Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret:
  2 medlemmer valgt af Byrådet.
  2 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
  2 elevrepræsentanter
  3 medarbejderrepræsentanter
  3 repræsentanter for forældre
  Der vælges stedfortrædere for samtlige medlemmer.
  Stk. 2. Tilforordnede uden stemmeret:
  1 Folkeskoleleder
  1 Ungdomsskoleleder
  1 Musikskoleleder
  Fælles leder er sekretær for bestyrelsen.

  Efter vedtagelse af den ledelsemæssige organisering vil ledelse, bestyrelse og skoleafdeling arbejde videre med udvikling af den fælles organisation.
  Udviklingsprocessens milepæle:
  A) Ledelsesstrukturen forventes vedtaget og effektueret: juni 2016.
  B) Ledelsesteamets midlertidige fysiske fællesskab: august 2016.
  C) Udviklingsproces med medarbejderinvolvering: august – december 2016.
  D) Præsentation af skoleåret 2017-18 form og indhold: januar 2017.
  E) Organisationens arbejdsgrundlag,visioner og fysiske rammer søges klar til implementering, august 2017.

  Økonomi:

  Fælles ledelse skaber et rationale på 750.000 kr.

  Høring:

  Skoleudvalget sender forslaget til høring i:
  • Folkeskolernes skolebestyrelser
  • Ungdomsskolebestyrelsen
  • Musikskolens bestyrelser 
  • Ungdomskolens MED-udvalg
  • Musikskolens MED-udvalg 

  Høringsperioden løber fra uge 11 til og med uge 12.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 8. marts 2016.
  Skoleudvalget den 5. april 2016.
  Økonomiudvalget den 25. april 2016.
  Byrådet den 2. maj 2016.

  Beslutning:

  Forslaget sendes i høring i:

 • Folkeskolernes skolebestyrelser
 • Ungdomsskolebestyrelsen
 • Musikskolens bestyrelser 
 • Ungdomskolens MED-udvalg
 • Musikskolens MED-udvalg
 • Det fælles elevråd
 • Ungdomsrådet
 • Bilag:

  112. Effektiviseringsforslag vedr. 2018 og 2019
  Sagsnr.: 2015-002461
  Sagsbehandler: Thomas Foged

  Præsentation:

  Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

  Forvaltningen foreslår:

  • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

  I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

   

  ”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

   

  Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og fremlægger forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

  Økonomi:

  Beskrevet i bilag.

  Høring:

  Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. april 2016.

  Behandling
  - Skoleudvalget d. 8. marts 2016
  - Økonomiudvalget d. 29. marts 2016
  - Byrådet d. 4. april 2016

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet.

  Bilag:

  113. Midtvejsevaluering for de politiske udvalg for Byrådsperioden 2014-2017
  Sagsnr.: 2016-002502
  Sagsbehandler: Martin Albertsen

  Præsentation:

  Udvalgene skal have en midtvejsevaluering af de politiske mål for 2014-2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene drøfter status egne mål for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

  Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
   
  Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

  De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

  Økonomiudvalget, Beredskabskommissionen, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014.

  De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her".

  Som opfølgning på denne proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet have en midtvejsevaluering af egne politiske mål med henblik på at give en status for byrådet på byrådsseminariet 2016.

  Udvalgene skal overveje:

  1. Hvor langt er vi med opfyldelsen af de politiske mål?

  2. Skal vi opstille flere mål for indeværende byrådsperiode?

  Beredskabskommissionen er overgået til Trekant Brand hvorfor der ikke vil være en afrapportering fra dem.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen.

  Beslutning:

  Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.

  Bilag:

  2016-002502-1politiske_mlpdf.pdf
  114. Anlægsregnskab for Børneunivers Gelsted - Skoleombygning
  Sagsnr.: 201103813
  Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

  Præsentation:

  Skoleombygningen i forbindelse med Børneunivers Gelsted er nu afsluttet, og der skal aflægges anlægsregnskab i forhold til bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  • At anlægsregnskabet for Børneunivers Gelsted - Skoleombygning godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2012 og overslagsårene 2013 til 2015 at etablere et Børneunivers i Gelsted. Børneuniverset omfatter en renovering af Gelsted Skole, etablering af en ny daginstitution og anlæg af en boldbane.

  Skoleombygningen har omfattet en gennemgribende renovering af Gelsted Skole, således at den fremstår som en moderne skole for 0. til 6. klasse. Klasselokaler er blevet udvidet, gymnastiksal og omklædninger samt, toiletter, gangarealer administrationslokaler og personalefaciliteter er blevet renoveret og opdateret. Endeligt er der blevet opført et fællesrum som skolens pædagogiske midtpunkt.

  Anlægsprojektet er afsluttet og der kan aflægges anlægsregnskab.

  Økonomien for Børneunivers Gelsted - Skoleombygning bestod af en samlet anlægsbevilling på 22 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør i alt 22 mio. kr. Anlægsbudgettet er således overholdt. Det fremgår af bilaget "Anlægsregnskab for 301091 Børneunivers Gelsted - Skoleombygning" hvordan udgifterne fordeler sig.

  Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2015 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Økonomi:

  Økonomien for Børneunivers Gelsted - Skoleombygning bestod af en samlet anlægsbevilling på 22 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør i alt 22 mio. kr. Anlægsbudgettet er således overholdt.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:

  Skoleudvalget den 8. marts 2016.

  Beslutning:

  Godkendt som indstllet

  Bilag:

  115. Anlægsregnskab for opgradering af trådløst interent
  Sagsnr.: 2016-003145
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Anlægsprojektet vedrørende opgradering af trådløst internet er nu afsluttet, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  At anlægsregnskabet for projektet "Opgradering af trådløst internet på skolerne" godkendes som forelagt.

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011, at der over en 4-årig periode skulle afsættes midler til etablering / opgradering af trådløst internet på kommunes skoler.

  Midlerne blev tildelt på baggrund af, at det trådløse internet mange steder ikke fungerede optimalt. Formålet med anlægsprojektet var derudover at bringe kvaliteten af det trådløse netværk op på et niveau, der møder KL's anbefalinger. 

  Ved udgangen af 2015 er opgraderingen nu afsluttet.   

  Økonomi:

  Der er i alt bevilliget 3,250 mio. kr. til opgradering af det trådløse internet.

  Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3,588 mio. kr.

  Anlægsudgiften er således blevet 0,388 mio. kr. dyrere end forudsat. Merudgifterne skyldes især, at udgifterne til kabling og tilpasning af elinstallationer er blevet dyrere end budgetforudsat.

  Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2015 for Midedlfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

  Behandlingsplan:

  Skoleudvalget den 8. marts 2016.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  116. Anlægsregnskab vedrørende lærerforberedelsespladser til særligt udfordrede skoler
  Sagsnr.: 2016-003145
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Anlægsprojektet vedrørende lærerforberedelsespladser til særligt udfordrede skoler er nu afsluttet, og der skal i henhold til kommunes kasse- og regnskabsregulativ aflægges anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  At anlægsregnskabet for projektet: "Lærerforberedelsespladser på særligt udfordrede skoler" godkendes som forelagt.

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med 4. budgetopfølgning 2014 gav byrådet en anlægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser på skoler, der lokalemæssigt er særligt udfordrede.

  De fornødne lokaletilpasninger til læreforberedelse på skolerne er nu gennemført, og anlægsprojektet kan derfor afsluttes ved udgangen af 2015.

  Økonomi:

  Der er i alt bevilliget 4,735 mio. kr. til lærerforberedelsespladser på særligt udfordrede skoler, og den samlede anlægsudgift beløber sig til 4,746 mio. kr.

  Anlægsbudgettet er således i al væsentlighed overholdt.

  Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2015 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indegår ligeldes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

  Behandlingsplan:

  Skoleudvalget den 8. marts 2016.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet
  117. Status og handleplan for arbejdet med børne- og ungefællesskaber
  Sagsnr.: 2014-000233
  Sagsbehandler: Jette Steenstrup

  Præsentation:

  Børn, Unge og fritidsforvaltningen har siden 2014 arbejdet målrettet med børne- og ungefællesskaber og har nu gjort status på dette arbejde.

  Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen om status og handleplan for børne- og fællesskaber tages til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune har sammen med 19 andre kommuner haft et samarbejde med det satspuljefinansierede Læringskonsulentkorpsets inklusionsteam (LKI) etableret i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2012. Formålet med samarbejdet var at støtte og rådgive kommunerne i omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud..

  Som en del af samarbejdet har Middelfart Kommune i 2013 og 2015 gennemført en statusanalyse for, hvordan det går med omstillingen til øget inklusion. Statusanalysen bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt ledere og medarbejdere på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet samt relevante tværgående medarbejdere, såsom PPR og andre lignende funktioner.

  Den første statusanalyse i 2013 resulterede i at forvaltningen udviklede et tværgående strategisk værktøj; den såkaldte Handleguide. Handleguiden er med til at understøtte Børne- og Ungefællesskaber samt sikring af tidlig opsporing af børn i vanskeligheder. Handleguiden består af redskaber og procedurer med en ensartet systematik og struktur fra dagpleje til overbygningen i skolen med fokus på børnenes trivsel og læring.

  Udover at den tværgående Handleguide leverer en systematik for samarbejdet mellem de fagprofessionelle, leverer den også tre årlige trivselsvurderinger udført af alle medarbejder fra dagpleje/vuggestue til og med 9. klasse. Børnene kategoriseres i hhv. grøn, gul og rød position.
  For børn i gul position udarbejdes en pædagogisk handleplan, som der arbejdes målrettet med. Forældre bliver altid inddraget ved bekymringer omkring deres barn.
  For børn i rød position indkaldes til et tværfagligt møde med forældrene, en socialrådgiver og de fagpersoner, der vurderes relevant for sagen.

  Der er på nuværende tidspunkt foretaget to trivselsmålinger i oktober ’15 og januar ’16.
  På dagtilbudsområdet viser de to målinger:
  Antallet af børn i grøn position er hhv.  77 % og 79 %, antallet af børn i gul position hhv. 17 % og 16 % og antallet af børn i rød position hhv. 6 % og 5 %.

  På skoleområdet viser de to målinger:
  Antallet af børn i grøn position er hhv.  81 % og 82 %, antallet af børn i gul position hhv. 14 % og 13 % og antallet af børn i rød position er konstant på 5 %.

  Som det ses er de to målinger i oktober og januar stort set identiske. Ifølge Læringskonsulentkorpsets inklusionsteam er det forventningen, at normen i Danmark mellem rød, gul og grøn position følger fordelingen: 5-15-80. Altså stort set svarende til resultatet af de to trivselsmålinger i Middelfart Kommune.

  Fremadrettet bliver målingerne fulgt på det overordnede niveau af chefgruppen. De enkelte skoler og dagtilbud kan bruge trivselsmålinger til eksempelvis at vurdere på forskelle mellem klasse trin og stuer, at kvalitetssikre det tværfaglige samarbejde om børn i rød-position er tilstrækkeligt.

  Sammenfatning af Statusrapport, handleguide og trivselsmålinger:

  Statusanalysen (2015) blandt ledere og medarbejdere viser:

  • at indsatserne allerede efter ½ år har nået lederniveau.
  • at der på medarbejderside efterlyser  den opgaveunderstøttelse som handleguiden forventes at levere.
  • at der er tegn på, at der er progression i opgaven, men at alle de opstillede mål for børne- ungefællesskaber af de politiske udvalg ikke er nået endnu.

  I øvrigt kan det konstateres:

  • en nedgang i børn der får skoleudsættelse og en nedgang af børn, der starter i et skolespecialtilbud direkte efter børnehaven.   
  • et fald i underretninger til Familieafdelingen i slutningen af 2015. Det vurderes, at Handleguiden er en væsentlig årsag til det.


  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Børn-, kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2016.
  Skoleudvalget den 8. marts 2016.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  118. Kvalitetsrapport for skoler 2014/15 - Høringssag
  Sagsnr.: 2016-001779
  Sagsbehandler: Heidi Junker

  Præsentation:

  På baggrund af resultater fra de nationale test og trivselsmålinger, har forvaltningen udarbejdet kvalitetsrapport 2014/15 for det samlede skolevæsen i Middelfart Kommune.

  Skoleudvalget sendte den samlede kvalitetsrapport i høring på Skoleudvalgsmøde den 2. februar 2016.

  Høringsperiode varede fra den 3. februar til den 1. marts 2016.

  Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget indstiller kvalitetsrapport 2014/15 for det samlede skolevæsen i Middelfart Kommune og fremsender denne til godkendelse i Byrådet 4. april 2016.  
  • At Skoleudvalget vedtager at der udarbejdes konkrete handleplaner for hver enkelt skole på baggrund af kvalitetsrapportens resultater.
  • At Skoleudvalget vedtager at skolechefen, i samarbejde med den enkelte skoleleder, kontinuerligt følger op på konkrete handleplaner og indsatser.
  • At Skoleudvalget tager høringssvarene til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Kvalitetsrapporten har hovedfokus på de centrale resultater for elevernes læring og trivsel. Rapporten er bestemt ved UVM og den enkelte kommune har ikke indflydelse på hvad der skrives om og måles på.

  Kvalitetsrapportens resultater:
  Kvalitetsrapporten for det samlede skolevæsen viser, at Middelfart Kommune generelt ligger rigtig pænt og følger landsgennemsnittet. De faglige resultater i dansk og matematik er fornuftige, men et stykke fra måltallet. Især resultater omkring afgangseksamen og andelen af elever med karaktering 02 og derover ligger rigtig flot og godt stykke over landsgennemsnittet. Der er dog altid potentiale for yderligere progression og derfor iværksættes konkrete handleplaner på hvert enkelt skole i samarbejde mellem skole og forvaltning.

  Der er resultater inden for sprogvurdering og inklusion som kunne være noget bedre. Her er, efter sidste kvalitetsrapport, iværksat konkrete indsatser. Resultater af disse forventes at kunne aflæses af næstkommende kvalitetsrapport i 2018. 

  Høringssvar:
  Kvalitetsrapporten har været sendt i høring ved skolebestyrelserne, MED-udvalgene og på høringsportalen og der er, efter endt høringsperiode, kommet følgende respons:
  • Skolerne er generelt tilfredse med rapportens resultater og den gode udvikling på skoleområdet.
  • Skolerne har generelt forkus det fremadrettet arbejde med sprogvurderinger og andre indsatsområder.
  • Skolerne udtrykker generelt bekymring vedr. inklusion og 96 % målsætningen. 

  Derudover bemærkes følgende:

  Østre Skole Skolebestyrelse:
  Det er dejligt, at eleverne i Middelfart Kommune ser ud til at trives så godt. Det er yderst positivt og skal fastholdes, da god trivsel også er en forudsætning for god læring. Derudover er Skolebestyrelsen enig i, at der skal være gode børnefællesskaber og alle skal føle sig som del af et fællesskab. Vi er bekymrede over, at man fastsætter en procentsats og dermed kan komme til at presse elever med særlige behov og de fællesskaber som de indgår i. Kunne den gode trivsel i kommunen hænge sammen med, at det er udtryk for, at tingene fungerer? Skolebestyrelsen håber, man ikke presser børnefællesskaberne for at få inklusionsprocenten til at gå op med deraf følgende risiko for, at trivslen falder og andelen af elever i private skoler stiger.

  Ejby Skoles MED-udvalg:
  Skolebestyrelsen på Ejby Skole er generelt glade for, at det af kvalitetsrapporten fremgår at der er gang i en god udvikling på skoleområdet. Det generelle billede er, at Middelfart Kom-mune klarer sig på niveau med eller over landsgennemsnittet, hvilket er tilfredsstillende.

  Der er en udfordring med den tidlige sprogindlæring, og det afspejler sig også i de nationale test. Det er vigtigt at der kommer fokus på sproget meget tidligt i forløbet, og en god ide med de fokuserede sprogtiltag der nu er lavet i daginstitutionerne.

  Inklusion kan få betydning for resultater i nationale test. De elever som kommer tilbage i normal området, vil typisk have et fagligt efterslæb og derfor vil de klare sig dårligere end jævnaldrende i testene. Det er vigtigt med en politisk forståelse for dette.

  Gelsted Børneunivers' bestyrelse og MED-udvalg:
  Godt at selve udarbejdelsen af kvalitetsrapporten er sket centralt fra dels forbi rapporten dermed er mere ensartet i sit sprog og indhold og dels forbi det rent tidsmæssigt ikke har belastet skolerne (ledelserne). Derudover bemærkes det, at der i alt er 13 indsatsområder, og vi håber at der tilføres tilstrækkelige ressourcer til skolerne så vi kan lykkes med det... ...det er hele tiden et spørgsmål om prioritering, der vil være andre ting som vi så ikke kan.

  Der er rigtig mange og spændende indsatsområder. Bestyrelsen gør imidlertid opmærksom på, at hvis der fortsat udvikles, kan det ske på bekostning af primæropgaverne: Læring og trivsel. I den sammenhæng noterer vi, jf. kvalitetsrapporten s. 16, nederst, at der nu lægges op til at bryde med kendte strukturer. Det er spændende, men det kræver ressourcer, som, igen, skal tages fra det samme budget. I den forbindelse vil vi bemærke, at det jo også koster, når medarbejderens kørsel bliver en del af arbejdsdagen. Desuden er det i vores øjne betænkeligt, at der lægges op til faglærere skal dække fag på tværs af kommunen, hvormed den relationelle nærhed, lærer- og elev imellem, forringes.
  Og netop relationer er af afgørende betydning for børns læring, hvilket der også er videnska-beligt belæg for at hævde. Vi vil også pege på en afledt konsekvens af forslaget med ”den rejsende lærer”: Nemlig at inklusionsindsatsen forringes i og med at relationsarbejdet spiller en afgørende rolle her. 

  Fjelsted-Harndrup Børneunivers' fællesbestyrelse og MED-udvalg:
  Det er naturligt at lave handleplaner ud fra rapportens resultater, men samtidig skal man ikke være blind for statistikkers og målingers styrker og svagheder. Det er vigtigt at inkludere så mange elever som muligt, men samtidig skal den enkeltes trivsel og fællesskabets trivsel tilgodeses. Det kan være en balance om et specialskoletilbud eller et folkeskoletilbud er det rigtige. Procenten for inkluderede skal øges, men vi mener ikke, det er realistisk at nå en procent på 96%.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 2. februar 2016.
  Skoleudvalget den 8. marts 2016.
  Økonomiudvalget den 29. marts 2016.
  Byrådet den 4. april 2016


  Beslutning Skoleudvalget 2. februar 2016:
  Godkendt som indstillet.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet.

  Bilag:

  119. Ressourcetildeling til skolerne skoleåret 2016/2017
  Sagsnr.: 2016-003233
  Sagsbehandler: Birgit Munk

  Præsentation:

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til ressourcetildeling til Middelfart Kommunes folkeskoler i forbindelse med klassedannelse for 1.-10. årgang for skoleåret 2016/17.

  Forvaltningen foreslår:

  - At forslaget til ressourcetildeling for 1.-10. årgang i skoleåret 2016/17 godkendes. Den godkendte ressourcetildeling for 0. kl. fremgår af bilaget.

  Sagsbeskrivelse:

  Klassedannelse/elevfordeling er forudsætning for den model skolerne tildeles ressourcer efter. Der udarbejdes klassedannelse/elevfordeling en gang årligt mhp. tilføring af ressourcer til skolerne.

  Ressourcetildelingen ved klassedannelsen for 0. klasse  er godkendt på skoleudvalgsmøde den 2. februar 2016. Der er dannet 18 klasser med 339 elever. 

  Jf. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune dannes der som udgangspunkt 3 10. klasser.
  Såfremt elevtallet er 48 eller herunder tages der konkret stilling til, hvorledes loven vedrørende 10. klasse kan opfyldes, herunder om der skal dannes 2 eller 3 klasser.

  I skoleåret 2016/17 er der per 01.03.2016 tilmeldt 42 elever til 10. klassecentret. Dette giver 2klasser med 21 elever i hver.
  I skoleåret 2016/17 er der per 01.03.2016 indskrevet 3748 antal elever på 0.-9. årgang.

  Med de indskrevne elever i Middelfart Kommunes folskeskoler foreslår forvaltningen følgende klassedannelse:

  at der dannes 180 klasser på 0.-9. årgang
  at der dannes 2 klasser på 10. årgang.

  Økonomi:

  Ressourcetildeling til skolerne for skoleåret 2016/17 viser at der dannes 182 klasser, hvilket er en mindre end der er budgetteret med i den forventede klassedannelse.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 8. marts 2016

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  120. Regnskabsberetning 2015 for Skoleudvalgets område
  Sagsnr.: 2016-003347
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Skoleafdelingen har udarbejdet regnskabsberetning for 2015 på Skoleudvalgets område.

  Forvaltningen foreslår:

  At regnskabsberetningen for 2015 på Skoleudvalgets område godkendes som forelagt.
  At det akkumulerede underskud på driften på 10,902 mio. kr. korrigeret for reguleringer overføres til 2016.
  At det akkumulerede overskud på anlægsprojekter på 6,654 mio. kr. korrigeret for reguleringer overføres til 2016.

  Sagsbeskrivelse:

  Skoleafdelingen realiserede i 2015 et samlet driftsresultat på -10,902. kr. inkl. overført underskud fra tidligere år. 

  Årets resultat udgør -6,778 mio. kr. ekskl. det opsparede underskud fra tidligere år. Dermed ligger resultatet i store træk på linje med forventningen ved 4. budgetopfølgning.  

  Resultatet for de decentrale enheders drift udgør under et -9,032 mio. kr. i 2015 inkl. over/underskud fra tidligere år. 
  Resultatet ekskl. oveført over/underskud fra tidligere år udgør -5,808 mio. kr.

  Resultatet for Skoleafdelingens centrale drift udgør -1,870 mio. kr. i 2015 inkl. overført over/underskud fra tidliger år. 
  Årets resultat ekskl. over/underskud udgør -0,970 mio. kr.

  Resultatet for Skoleudvalgets anlægsbudget i 2015 udgør 6,645 mio. kr. inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år.

  Regnskabsberetningen for Skoleudvalgets område indgår som en del af kommunens samlede regnskabsberetning, som forelægges samlet til godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet.

  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 8. marts.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER