Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 9. august 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
9. august 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Peter Storm
Lars Vigsø
Kim Lund
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

154. Humlemagasinet regnskab 2015
Sagsnr.: 2016-016225
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond fremsender deres årsrapport og regnskab for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Humlemagasinet
 • At regnskabet fremsendes til Økonomidudvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fonds regnskab for 2015 viser et samlet resultat på kr. 261.486,00 i overskud. I 2014 var der et overskud på kr. 331.040,00.
Af resultatdisponeringen fremgår det, at der i 2015 har været kr.  481.986 til disposition.
Beløbet er anvendt til:
Handicapvenlige stier                            kr.   50.625,00
Terrasse ved sø                                   kr.   54.617,00
Nyindretning af haver                            kr.   61.665,00
Hensat til senere udlodninger til
projekter i 2016-2018                            kr. 275.000,00
Overført til disponible midler - rest           kr.   40.079,00

Middelfart Kommune har i 2015 givet et driftstilskud på kr. 61.557,00 kr.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 9. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

155. Middelfart Museum - regnskab 2015
Sagsnr.: 2016-015884
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Middelfart Museum fremsender årsregnskab for 2015 til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Middelfart Museum
 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Museums driftsregnskab for 2015 viser et overskud på  kr. 61.932,00.
Udgifterne er 576.169,00 lavere end budgetteret og indtægterne er kr. 44.467,00 kr. højere end budgetteret.
Egenkapitalen er ultimo 2015 på kr. 752.544,00.

Middelfart Kommune har i 2015 ydet et tilskud på kr. 2.293.886,00.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 9. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

156. CLAY Keramikmuseum - regnskab 2015
Sagsnr.: 2016-015829
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

CLAY - Keramikmuseum fremsender regnskab for 2015 til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget godkender årsregnskabet for CLAY - Keramikmuseum
 • at regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

CLAY - Keramikmuseum fremsender deres regnskab for 2015. Regnskabet viser et underskud på kr. 43.838,00 kr.
Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2015 kr.  1.332.430,00 mod kr. 1.376.268 pr. 31.12.2014.

Middelfart Kommune har i 2015 givet et driftstilskud på kr. 3.357.796,00.
Kulturregion Fyn har i 2015 givet et tilskud på kr. 594.523,00.
Louis Hansens Fond har i 2015 givet et tilskud på kr. 300.000,00
Derudover er der givet andre indtægter og tilskud på kr. 707.491,00 kr. 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 9. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

157. Ansøgning om udvidelse af børnetallet i vuggestuen i Børnehuset Stribonitten
Sagsnr.: 2014-004925
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Børnehuset Stribonitten har ansøgt om en ændring af børnetallet i vuggestuen fra 20 til 22 børn.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender at Børnehuset Stribonitten kan optage 22 vuggestuebørn med virkning fra d. 10. august 2016

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen har fremsendt en ansøgning om en udvidelse af børnetallet i vuggestuen fra 20 til 22 børn.

I henhold til Dagtilbudslovens § 21 stk. 1 skal ændringen godkendes, hvis den opfylder såvel lovgivningens som kommunens betingelser for godkendelse.

Børnehuset Stribonitten har fremsendt materiale, der dokumenterer, at institutionen opfylder lovgivningens betingelser og kommunens de fleste af kriterierne for en godkendelse. En faglig specifikation af ventilationen eftersendens.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. august 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet under forudsætning af, at ventilationsforholdene bringes i orden og er godkendt.
158. Orientering om tilvalg og fravalg af frokostordning pr. 1. januar 2017
Sagsnr.: 2016-017532
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orienting til Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget vedr. daginstitutioners valg af frokostordning pr. 1. januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Som følge af Dagtilbudslovens bestemmelser §16a og §16b om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19 have et sundt frokostmåltid alle hverdage.

Dette kan dog fraviges ved:
 • At forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner beslutter at fravælge frokostordningen.
 • I kommunale og selvejende daginstitutioner, som består af flere enheder, kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge frokostordningen. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden.
 • Forældre med børn i privatinstitutioner, kan beslutte at fravælge et sundt frokostordning ved simpelt flertal af forældre, der har børn i den pågældende privatinstitution. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i privatinstitutionen. Forældre med børn i privatinstitutioner efter § 19, stk. 4, skal mindst hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid.

Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg af frokostordningen og ordningen skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af kommunalbestyrelse.

Nedenstående tabel viser de kommunale og private daginstitutioners valg og fravalg af frokostordninger gældende fra 1. januar 2017:

Tilvalg og fravalg af frokostordning pr. 1. januar 2017

Tilvalg 

Fravalg 

Kommunale daginstitutioner:

vuggestue

børnehave

 

vuggestue

børnehave

Brenderup Børnehus

x

 

 

 

x

Børnehuset Egetræet

x

 

 

 

x

Gelsted Børnehus

x

x

  
Båring Børneunivers

x

  

x

Børnehuset Nr. Åby    
Mikkelsbro

x

  

x

Søstjernen

x

  

x

Børnehuset Kompasset

x

x

  
Bulderby    

x

Børnehuset Nysgerrium

x

x

  
Kastanieborgen 

x

  

x

Børneuniverset Fj-Harndrup   

x

Børnehuset Chili 

x

  
Solsikken  

x

  
Naturhaven   

x

Private daginstitutioner: vuggestuebørnehavevuggestuebørnehave
Børnehaven Mariehønen  

x

x

Nøddeskallen

x

x

  
Nr. Åby Realskole   

x

Ejby private Børnehave   

x

Stribonitten

x

x

  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. august 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

LUKKEDE SAGER