Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 3. maj 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
3. maj 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Kim Lund
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

143. Godkendelse af udvidelse af arbejdsgrundlaget for Dagtilbud 2014-2017
Sagsnr.: 2016-005581
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Arbejdsgrundlaget for Dagtilbud er revideret mhp. godkendelse af Børn-, Kultur og Fritidsudvalget.

Derudover har der været foretaget en evaluering af udvalgte delmål i arbejdsgrundlaget som Dagtilbudsafdelingen ønsker at orientere udvalget om. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvidelsen af arbejsgrundlaget.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om evaluering af delmål i arbejdsgrundlaget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Efter vedtagelse af arbejdsgrundlaget i 2014 blev Byrådets Vision og indsatsområder fremlagt for alle ledere i kommunen (juni 2015). Herefter blev det besluttet at arbejdsgrundlaget skulle revideres for at imødekomme og konkretisere vision og indsatser.

Byrådets 3 indsatser er således indarbejdet i arbejdsgrundlagets 4 temaer:
 • Organisatorisk læring og kompetenceudvikling med fokus på effektivitet, systematik og sammenhængskraft
 • Lærerig leg og legende læring
 • Branding
 • Udvikling af de fysiske rammer
Foruden de 4 temaer beståer revideringen også i, at der er udarbejdet tre mål for børns læring:
 • Alle børn skal blive så dygtige, som de kan - lær mig noget hver dag.
 • Alle børn er værdifulde i fællesskaber – lad mig lege, deltage, trives og lære hele dagen.
 • Alle børn møder dagligt kvalificeret samvær præget af faglighed og engagement – se mig, følg mig og vis mig vej.
Der arbejdes systematisk med mål og indsatser i ude dagtilbuddene og fokus er på at sikre, at kvaliteten udvikler sig. Derfor følges der op på arbejdet og evaluering foretages af læringskonsulent og UCL-konsulent i Børnehusene.

I første kvartal af 2016 blev der således foretaget midtvejsevaluering af udvalgte delmål i arbejdsgrundlaget.

Der blev ved midtvejsevalueringen målt på at følgende parametre skulle være indarbejdet i alle dagtilbud:
 • Strukturer med reflektion i teams.
 • Didaktiske overvejelser vedr. på børns læring på dagsordenen.
 • Systematik ift. optimering af personaleressourcer gennem positionering og tænkning i de 4 læringsrum.

Det har været udgangspunktet at de 3 parametre skulle være opfyldt ved midtvejsevalueringen, dog ift. til målopfyldelsen ligger de enkelte delmål på henholdsvis 89, 100/57* og 75%.

Daginstitutionerne er dermed ikke nået forventningerne. At delmålene ikke er helt opfyldt endnu skyldes bl.a., at der  har været andre udfordringer for børnehusene at arbejde med i perioden - eksempelvis effektiviseringer, ledelseskift og ny ledelsesstruktur.

Forvaltningen tilbyder konsulentbistand i vejen frem mod målsætningerne og har en forventning om, at institutionerne er nået i mål med delmålene ved udgangen af 2016.

Sidenløbende og fremadrettet arbejdes der fortsat videre med de resterende delelementer i arbejdsgrundlaget.*100% ift. aktivitetsmål = mål for alle børn. 57% ift. læringsmål for det enkelte barn eller mindre børnegrupper.Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

144. Anmodning om ændring af anvisningstid fra 2 til 4 måneder
Sagsnr.: 2016-005534
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Dagplejens forældrebestyrelse har ønsket at få ændret anvisningstidspunktet til dagpleje fra 2 til 4 måneder. Pladsanvisningen har kigget på fordele og ulemper ved at imødekomme anmodningen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget fastholder nuværende anvisningstidspunkt til dagpleje og vuggestue.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge gældende regler på pladsanvisningsområdet i Middelfart Kommune, skal et barn visiteres til et dagtilbud 2 måneder før behovsdato.

Dagplejens forældrebestyrelse har anmodet om en ændring af anvisningstidspunktet fra 2 til 4 måneder i dagplejen, fordi den korte tid mellem anvisning og opstart giver utryghed og frustrationer hos nogle forældre.

Pladsanvisningen har på baggrund af henvendelsen gennemgået fordele og ulemper ved en ændring af anvisningstiden og er kommet frem til følgende:

Fordele:
 • Ro hos børnefamilien, når deres pasningssituation er afklaret.
 • Pladsanvisningen forventer færre henvendelser fra forældre omkring afklaring af pasningsønsker.

Ulemper:

 • Større rissiko for længere perioder med 'tomme pladser'.
  • Fordi man længere ud i fremtiden skal sikre pladser til børn, kan uforudsete udmeldelser give mindre fleksibilitet og dermed tomme pladser, som først kan fyldes 4 måneder ud i fremtiden.
  • Jo længere en anvisningsperiode, jo større risiko for ændring af behovsdato.
 • Større usikkerhed for dagplejerne
  • Der er en øget rissiko for, at dagplejere får indskrevet børn, som inden opstart ændrer behovsdato eller får anvist 1. prioritet.
  • De mindste børns behov og rytmer udvikler sig meget hurtigt og derfor vil et indskrivningsbesøg 4 mdr. før opstart ikke have samme værdi for hverken forældre eller dagplejer.
 • Børn med specielle behov får sværere vilkår
  • Sundhedsplejersker besøger familier med langvarrige mellem, i disse mellemrum kan tegn på specielle behov vise sig hos børnene, og det kan medføre den rissiko at sundhedsplejesken ikke når at se det og dermed ikke når at give Pladsanvisningen de oplysning. Dette betyder at barnet ikke vil få tilbudt en dagplejer med specielle kompetencer.
  • Ved børn med specielle behov er der ofte mange forskellige fagligheder ind over, dette kan medføre en forsinkelse ift. hvornår pladsanvisningen oplyses om eksempelvis børnehaveudsættelse, hvilket kan betyde at pladsen er belagt på forhånd.  
 • Mere administration
  • Da små børns behov ændres hurtigt, vil der skulle planlægges endnu et indskrivningsbesøg tættere på behovsdato. Dette vil øge belastningen for både dagplejepædagoger og dagplejerne.
 • En ændring af anvisningsperioden for dagpleje/vuggestue vil ligeledes medføre en ændring af anvisningstid for børnehaven. 
 • Mulighed for at anvise plads med kort varsel f.eks. tilflyttere/flygtninge vil blive forringet
 • Evt. børnehaveudsættelser som vi ikke kender på anvisningstidspunktet, kan betyde 5. pladser

På den baggrund kan Forvaltningen ikke anbefale en udvidelse af anvisningstiden og foreslår derfor at udvalget vælger ikke at imødekomme forældrebestyrelsens anmodning.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
145. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer for 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Der har været høring af forslagene, og høringssvarene fremsendes nu til politisk behandling med henblik på en endelig beslutning omkring forslagene.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og har fremlagt forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Forslagene har været i høring i april måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 6.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder.

Ældrerådet:

Ældrerådet har på møde den 14. april behandet de tilsendte forslag og kan hermed udtale anbefaling af alle fem forslag.

Handicaprådet:

Vedr. øget uddannelsesparathed gennem ungestragien

 • Vi synes det er dejlig at hære, at man vil videreføre denne og stadigvæk investere på nogle mere langsigtede mål, som kan være med til på lang sigt at skabe en bedre tilværelse for den enkelte

Vedr. tværgående sagsbehandling og borgerforløb

 • Dette her er jo en god måde at man igen får borgeren i centrum
 • Vi vil meget gerne være med i denne proces frem til hvordan det skal gøres, da vi jo kan være med til at sikre borgerens ejerskab i dette. Og borgeren er jo en vigtig faktor for at dette skal kunne blive en god indsats

Vedr. kørselskontor

 • Visitation til kørsel skal stadigvæk ligge i borgerservice ved sagsbehandleren, som kender borgeren
 • Man skal huske forskellen på almindelig flekstrafik og SBH-kørsel
 • Vi håber ikke dette skal være med til at give serviceforringelser

Vedr. etablering af kommunalt ejendomscenter

 • Man skal sikre, at alle bygninger har fuld tilgængelighed og selvfølgeligt et handicaptoilet. Det er et lovkrav og bør ikke være noget, som først kommer efterfølgende som for eksempel i Multihuset, hvor der ikke er et handicaptoilet, som opfylder standarderne. Det er ikke ok

Behandlingsplan

Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 3. maj
Økonomiudvalget d. 30. maj
Byrådet d. 6. juni

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

2015-002461-93Effektiviseringsforslag
2015-002461-102Høringssvar

LUKKEDE SAGER