Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. marts 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. marts 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Lars Vigsø
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

128. Midtvejsevaluering for de politiske udvalg for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2016-002502
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene skal have en midtvejsevaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beredskabskommissionen, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014.

De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her".

Som opfølgning på denne proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet have en midtvejsevaluering af egne politiske mål med henblik på at give en status for byrådet på byrådsseminariet 2016.

Udvalgene skal overveje:

1. Hvor langt er vi med opfyldelsen af de politiske mål?

2. Skal vi opstille flere mål for indeværende byrådsperiode?

Beredskabskommissionen er overgået til Trekant Brand hvorfor der ikke vil være en afrapportering fra dem.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.

Bilag:

2016-002502-1politiske_mlpdf.pdf
129. Kommissorium for en sammenhængende børnepolitik
Sagsnr.: 2016-001539
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Kommissorium for en sammenhængende børnepolitik.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender kommissorium for udfærdigelse af en Sammenhængende Børnepolitik .

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har vedtaget en ny politisk styremodel, hvor eksisterende politikker bliver afskaffet og erstattet af indsatser. I henhold til servicelovens §19 stk. 2 og 3 fremgår det imidlertid, at en kommune er forpligtet til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Forvaltningen skal derfor udarbejde en revideret politik inden for rammerne af de beslutninger om mål og indsatser, som processen med Byrådets vision og politiske mål har sat.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for udarbejdelsen af en sammenhængende børnepolitik i Middelfart Kommune, som fremsendes til godkendelse.
Den Sammenhængende Børnepolitik fremlægges til godkendelse for udvalget til mødet i april 2016.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

130. Billedkunstrådets årsberetning 2015
Sagsnr.: 2016-001346
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Billedkunstrådets årsberetning for 2015

Forvaltningen foreslår:

 • At beretningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Billedkunstrådet har udarbejdet årsberetning for, hvad de har arbejdet med i 2015. Billedkunstrådet har 2 hovedopgaver. De indkøber kunst til kommunens kunstsamling, der udloddes til kommunens institutioner, og de rådgiver institutionerne i indkøb af kunst ved nybyggeri/tilbygning eller renovering. Derudover er Billedkunstrådet også tovholder i en del arrangementer for kommunens borgere.
Beretningen vedlægges som bilag.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

131. Effektiviseringsforslag vedr. 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og fremlægger forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. april 2016.

Behandling
- Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 8. marts 2016
- Økonomiudvalget d. 29. marts 2016
- Byrådet d. 4. april 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

132. Støtte til frivillig indsats
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I budgetforliget for 2016 blev der afsat årligt kr. 500.000,- til brug for fritidsområdet i forhold til rekruttering til og fastholdelse af unge og forældre i foreningerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At puljen på kr. 500.000,- efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget anvendes på følgende måde i 2016:

1. Konsulentbistand af udvikling af foreninger, herunder evt. udvikling af foreningsmesse kr. 200.000,-
2. Kursustilskudspuljen forhøjes med kr. 135.000,-
3. Integration af  børn og unge med særlige behov i foreninglivet/ fripasordning kr. 100.000,-
4. Årsmøde med foreningerne kr. 50.000,-
5. Temadag for Folkeoplysningsudvalget kr. 15.000,-

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsydvalgets indstilling til anvendelse af støtten til fritidslivet på kr 500.000,- baserer sig dels på drøftelser i udvalget over to møder, og dels på et møde med foreningerne. Derudover har Folkeoplysningsudvalget fået udarbejdet en analyserapport omhandlende foreningsdeltagelse af børn/unge og frivillige.

Folkeoplysningsudvalget har følgende kommentarer til indstillingen:

ad. 1
Foreningerne tager rigtig godt imod de puljer, der er afsat til udvikling af forskellige tiltag i foreningerne, men ønsker, at projekterne i de enkelte foreninger kan være større således, at det kan være pilotprojekter, der kan rulles ud i hele foreningslivet. Der er brug for konsulentbistand i foreningerne til at arbejde mere målrettet med projekter og implementeringen af disse projekter. Konsulenttimerne kan anvendes i de enkelte foreninger, som en målrettet indsats i et projekt, elller timerne kan anvendes til emner, der er mere generelle og som egner sig til stormøder.

Foreningerne vil meget gerne have en foreningsmesse op at stå, ligesom på Ældreområdet. Folkeoplysningsudvalget er positivt stemt over ideen, og vil derfor gerne sætte midler af til en udvikling af en sådan messe.

ad. 2
Folkeoplysningsudvalget er af den opfattelse, at uddannelse af de frivillige er en god måde at fastholde og rekruttere på.

ad. 3
Folkeoplysningsudvalget ønsker at støtte de børn og unge, der ikke har mulighed for at deltage i foreningslivet. Børn og unge med særlige behov kræver ekstra resurser i form for f.eks ekstra trænere/frivillige - foreningerne skal måske have nye kompetencer, så de er rustet til at arbejde med denne målgruppe. Der skal etableres et samarbejde mellem de mange aktører omkring målgruppen.

ad.4
Foreningerne har givet udtryk for, at de ønsker at holde et årsmøde med indspark fra både interne og eksterne aktører.

ad. 5
Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde temamøder over længere tid, således at der kan drøftes de indspark, der kommer fra foreningerne og de ønsker at være skarp på egen rolle og synlighed. 

Økonomi:

Der er afsat midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.
133. Analyse af medlemsudvikling 2010 -2014 i Middelfart Kommunes foreninger
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Resultat af undersøgelsen af medlemsudviklingen blandt 0-25 årige samt udviklingen i antallet af frivilligere ledere i folkeoplysende foreninger i Middelfart Kommune i perioden 2010 - 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn -Kultur- og Fritidsudvalget tager rapporten til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Rapporten fra DGI foreligger i endelig form, og Folkeoplysningsudvalget drøftede på sit møde den 27. januar 2016 rapportens anbefalinger. Folkeoplysningsudvalget vil på et af deres temamøder arbejde mere med rapporten med henblik på at udarbejde handlinger, der kan matche anbefalingerne i rapporten.

I analyserapporten er der fremkommet følgende anbefalinger fra DGI Fyn til Folkeoplysningsudvalget, Middelfart Kommune:

Ud fra situationsbilledet dannet af de indkomne besvarelser og input fra interviews med foreningsformændene samt erfaringerne fra DGI og andre organisationer/aktører på foreningsområdet, følger her en række anbefalinger fra DGI Fyn til mulige tiltag i regi af Folkeoplysningsudvalget:

1. Strukturerede udviklingsforløb – skabe ”Den attraktive Forening”:
Nærværende undersøgelse viser, at foreningerne – på trods af mange tiltag – er udfordret på at tiltrække og fastholde børne-/ungemedlemmer og de frivillige.
Udsagn fra foreningerne i besvarelserne sammenholdt med erfaringer fra andre foreninger landet over viser, at en synlig ledet forening med klare visioner, mål og handlinger oftest er dem, der bedst lykkes med at imødegå de her aktuelle udfordringer.
Et tilbud fra Folkeoplysningsudvalget til interesserede foreninger om at indgå i et individuelt tilpasset og involverende foreningsudviklingsforløb kan være relevant. Et forløb vil i den enkelte forening kunne skabe udvikling, synliggørelse, mål og handlinger på de konkrete områder som pågældende forening føler sig udfordret på. Det være sig lede-se, organisering, kommunikation, aktivitetsudvikling etc. Målet vil være at skabe ”den attraktive forening” - den forening, der efterfølgende står væsentligt bedre rustet til at tiltrække og fastholde børn, unge og frivillige til gavn for såvel foreningen som for foreningstilslutningen generelt i Middelfart Kommune.

2. Fokus på unge som de kommende foreningsfrivillige:
Unge skal finde foreningslivet attraktivt for dem, hvis det skal lykkes at involvere disse som frivillige ledere/trænere/instruktører i foreningerne. De skal have en oplevelse af, at foreningsarbejdet kan udvikle dem både ”aktivitetsfagligt” og menneskeligt. Dette gøres bedst ved at lade dem prøve det i praksis.
Et tilbud fra Folkeoplysningsudvalget om at støtte op om skole-/foreningssamarbejde kan være relevant.
En model kan være en aftale med en skole om gennemførelse af en ungleder-/ungtræneruddannelse for overbygningselever - fx elever på valghold - med efterfølgende praktikforløb i lokal forening. Uddannelsen vil være en generel basisuddannelse for at ruste den unge til at varetage rollen som leder/træner/instruktør for andre børn/unge. Uddannelsen er præget af fysisk aktivitet, men ikke specifik på idrætsgrene og indeholder bl.a. elementer omkring personlig formidling og kommunikation, samarbejde, grundlæggende motorisk viden, strukturering og planlægning af aktivitetsforløb.
Uddannelsen er i udgangspunktet idrætsrelateret, men vil, via de fælles basiselementer, også være relevante for unge med lederfunktioner for børn/unge i andre typer af foreninger.

3. Folkeoplysningsudvalget som den udfordrende og udviklingsorienterede medspiller:
Den forholdsvist diffuse opfattelse af Folkeoplysningsudvalget, som er herskende hos en række foreninger, kan indikere behovet for et mere synligt, tydeligt og agerende Folkeoplysningsudvalg.

Intentionerne fra temadagen 30. april 2015 om en mere opsøgende og dialogorienteret indsats fra Folkeoplysningsudvalget ift. foreningerne kan med fordel søges praktiseret.
Synlighed og tydelighed af Folkeoplysningsudvalget og udvalgets politik/arbejde kan medvirke til at skabe de konstruktive relationer ift. foreningerne – og relationer er afgørende dels i forhold til at skabe opbakning til Folkeoplysningsudvalgets arrangementer, kurser etc., dels i forhold til at skabe den udviklende og konstruktive samarbejdsdialog.
En klar politik og nogle tydelige holdninger fra Folkeoplysningsudvalget kan være et væsentligt element til at skabe dialog og samarbejde med foreningerne omkring aktuelle udfordringer.
Der kan fx foreslås et fælles mål om generelt at øge foreningernes medlemstal med 10% indenfor de næste 3 år, og med udgangspunkt i dette at involvere foreningerne i drøfte-serne om de nødvendige indsatser for at nå det fælles mål.

Folkeoplysningsudvalget har i sin indstilling til anvendelse af puljen til støtte af frivillige taget højde for DGI's anbefalinger.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

134. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nr. Aaby Børnehus, høringssag
Sagsnr.: 2016-000896
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

På grund af det faldende børnetal i Søstjernen i Føns - en afdeling af Nørre Aaby Børnehus-har forældrebestyrelsen fremsendt 2 løsningsforslag for at sikre vedblivende kvalitet i Børnehuset. Det ene forslag lød på en ekstra tilført bevilling til at dække underskud på driften og det andet på lukning af afdelingen Søstjernen.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget valgte på udvalgsmødet den februar 2016 at sende forslag om nedlægning af afdelingen Søstjernen i høring. 

Høringsperioden varede fra den 3. - 17. februar 2016.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår:

 • At afdelingen Søstjernen i Nørre Aaby Børnehus nedlægges.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager kommentarer i høringssvarene til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forældrebestyrelse og medarbejdere har gennem efteråret 2015 iværksat flere tiltag for at højne børnetallet i Søstjernen. Tiltagene har ikke haft den nødvendige effekt og af den grund fremsendte forældrebestyrelsen to forslag om hhv. ekstra bevilling og lukning til Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Befolkningsprognosen angiver, at det faldende børnetal ikke kun er en kortvarrig periode, men en stationær tilstand. For at opretholde kvalitet og nomering i Søstjernen ville det betyde en ekstra bevilling på 500.000,-

Forslag om nedlæggelse af Søstjernen blev sendt i høring ved:
 • Lokaludvalg
 • MED-udvalg
 • Faglige organisationer
 • Forældrebestyrelsen til yderligere bemærkninger til indstillingen.

Efter endt høringsperiode er følgende og overordnede respons fremsendt:

 • Man ønsker et kommunalt tilskud på 500.000,- årligt for at bibeholde Søstjernen.
 • Forslag om brug af frivillig arbejdskraft i ydertimer
 • Hvis ingen af ovenstående kan imødekommes, foreslås fokus på, at levere et godt pædagogiske stykke arbejde i Mikkelsbro.  
Derudover bemærkes følgende:

Forældrebestyrelsen:
Forældrebestyrelsen udtaler, at de ikke ønsker lukning af Søstjernen, men derimod en ekstra bevilling i en periode. Der er stadig en tro på, at det er muligt at tiltrække flere børn til institutionen, og der opfordres til, at se udgifter til små institutioner som en investering og ikke en udgift. Derudover vil forældre fra Søstjernen ikke søge mod Mikkelsbro og der er blandt forældrene taget initiativ til oprettelse af en privat børnehave. 

Lokaludvalg:
Lokaludvalget udtaler undren over, at ikke flere forældre ønsker deres børn i Søsjernen både pga. af dens unikke placering og kvaliteten ved mindre institutioner. Lokaludvalget har en forhåbning om tilflytning af flere børnefamiler i fremtiden.

MED-udvalg:
MED-udvalget udtaler at medmindre kommunen vælger at bevilge støtte til Børnehuset Nørre Aaby, forslås det at der fokuseres på, at levere et godt stykke pædagogisk arbejde i Mikkelsbro, fremfor det bliver forringet både i Søstjernen og Mikkelsbro.   

Forvaltningen har, efter modtagelse af høringssvar, haft møde med lokaludvalgsformand samt bestyrelsen fra Nørre Aaby Børnehus, hvor løsningsforslag fremsat i hørinssvarene blev drøftet.
Forvaltningen ser Lokaludvalgets forslag om anvendelse af frivillige kræfter som et godt forslag, men efter at have undersøgt de juridiske aspekter i frivillighed viser det sig, at det ikke ud fra gældende regler er muligt at praktisere frivillighed som erstatning for en politisk besluttet normering.

Forældrebestyrelsens ønske om en ekstra bevilling til Søstjernen, vil betyde forringelse af serviceniveauet i Mikkelsbro - eller alternativt en forringelse af serviceniveauet på hele dagtilbudsområdet f.eks. i form af reduktion i åbningstiden eller i normeringen og vil dermed kræve en ændring af de gældende politiske vedtagelser for området.

Derfor er er indstillingen til Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, at afdelingen Søstjernes  nedlægges.

Økonomi:

En lukning af Søstjernen vil betyde, at Børnehuset Nørre Aaby kan overholde de nuværende økonomiske rammer.

Høring:

Indstillingen har været i høring i perioden 3. - 17. februar 2016.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016.  
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2016.
Økonomiudvalget den 29. marts 2016.
Byrådet den 4. april 2016.


Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016:
Godkendt som instillet.

Beslutning:

Beslutning om lukning af Søstjernen overgår til budgetforhandlingerne for 2017 og overslagsårene.

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

135. Status og handleplan for arbejdet med børne- og ungefællesskaber
Sagsnr.: 2014-000233
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Børn, Unge og fritidsforvaltningen har siden 2014 arbejdet målrettet med børne- og ungefællesskaber og har nu gjort status på dette arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om status for børne- og fællesskaber tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har sammen med 19 andre kommuner haft et samarbejde med det satspuljefinansierede Læringskonsulentkorpsets inklusionsteam (LKI) etableret i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2012. Formålet med samarbejdet var at støtte og rådgive kommunerne i omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud..

Som en del af samarbejdet har Middelfart Kommune i 2013 og 2015 gennemført en statusanalyse for, hvordan det går med omstillingen til øget inklusion. Statusanalysen bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt ledere og medarbejdere på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet samt relevante tværgående medarbejdere, såsom PPR og andre lignende funktioner.

Den første statusanalyse i 2013 resulterede i at forvaltningen udviklede et tværgående strategisk værktøj; den såkaldte Handleguide. Handleguiden er med til at understøtte Børne- og Ungefællesskaber samt sikring af tidlig opsporing af børn i vanskeligheder. Handleguiden består af redskaber og procedurer med en ensartet systematik og struktur fra dagpleje til overbygningen i skolen med fokus på børnenes trivsel og læring.

Udover at den tværgående Handleguide leverer en systematik for samarbejdet mellem de fagprofessionelle, leverer den også tre årlige trivselsvurderinger udført af alle medarbejder fra dagpleje/vuggestue til og med 9. klasse. Børnene kategoriseres i hhv. grøn, gul og rød position.
For børn i gul position udarbejdes en pædagogisk handleplan, som der arbejdes målrettet med. Forældre bliver altid inddraget ved bekymringer omkring deres barn.
For børn i rød position indkaldes til et tværfagligt møde med forældrene, en socialrådgiver og de fagpersoner, der vurderes relevant for sagen.

Der er på nuværende tidspunkt foretaget to trivselsmålinger i oktober ’15 og januar ’16.
På dagtilbudsområdet viser de to målinger:
Antallet af børn i grøn position er hhv.  77 % og 79 %, antallet af børn i gul position hhv. 17 % og 16 % og antallet af børn i rød position hhv. 6 % og 5 %.

På skoleområdet viser de to målinger:
Antallet af børn i grøn position er hhv.  81 % og 82 %, antallet af børn i gul position hhv. 14 % og 13 % og antallet af børn i rød position er konstant på 5 %.

Som det ses er de to målinger i oktober og januar stort set identiske. Ifølge Læringskonsulentkorpsets inklusionsteam er det forventningen, at normen i Danmark mellem rød, gul og grøn position følger fordelingen: 5-15-80. Altså stort set svarende til resultatet af de to trivselsmålinger i Middelfart Kommune.

Fremadrettet bliver målingerne fulgt på det overordnede niveau af chefgruppen. De enkelte skoler og dagtilbud kan bruge trivselsmålinger til eksempelvis at vurdere på forskelle mellem klasse trin og stuer, at kvalitetssikre det tværfaglige samarbejde om børn i rød-position er tilstrækkeligt.

Sammenfatning af Statusrapport, handleguide og trivselsmålinger:

Statusanalysen (2015) blandt ledere og medarbejdere viser:

 • at indsatserne allerede efter ½ år har nået lederniveau.
 • at der på medarbejderside efterlyser  den opgaveunderstøttelse som handleguiden forventes at levere.
 • at der er tegn på, at der er progression i opgaven, men at alle de opstillede mål for børne- ungefællesskaber af de politiske udvalg ikke er nået endnu.

I øvrigt kan det konstateres:

 • en nedgang i børn der får skoleudsættelse og en nedgang af børn, der starter i et skolespecialtilbud direkte efter børnehaven.   
 • et fald i underretninger til Familieafdelingen i slutningen af 2015. Det vurderes, at Handleguiden er en væsentlig årsag til det.

På baggrund af statusanalysen og de to trivselsmålinger har forvaltningen udover implementeringen af den tværgående Handleguide iværksat en række handlinger på forvaltningsniveau, i dagtilbud og skoler.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2016.
Skoleudvalget den 8. marts 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

136. Ønske om navneændring fra Børnehuset Nordlys
Sagsnr.: 2016-003383
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Børnehuset Nordlys ønsker at ændre navn.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer Børnehuset Nordlys' ønske om navneændring

Sagsbeskrivelse:

Der er sket en del forandringer i Børnehuset Nordlys. De har fået vuggestuen samt mange nye børn og medarbejdere fra Bakkehuset.  

Derfor synes de det er passende med navneforandring således, at alle medarbejdere, forældre og børn - nye som gamle, kan tage ejerskab af institutionen. 

På den baggrund ønsker Børnehuset Nordlys at skifte navn til Børnehuset Kompasset med virkning fra 1. april 2016.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.
137. Regnskabsberetning 2015 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2015-003101
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet regnskabsberetning for 2015 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område godkendes.
 • At overskuddet på 15,326 mio. kr. på driften korrigeret for reguleringer overføres til 2016.
 • At overskuddet på 2,452 mio. kr. på anlæg korrigeret for reguleringer overføres til 2016. 

Sagsbeskrivelse:

Resultatet for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets drift i 2015 udgør et overskud på 5,909 mio. kr. eksklusiv overførte midler fra tidligere år. Når overførte overskud fra tidligere medtages, udgør overskuddet 15,326 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på områderne:

Kultur og Fritid realiserede isoleret set for året 2015 et overskud på 0,561 mio. kr. Inklusiv overførte midler fra tidligere år er overskuddet 1,568 mio. kr.

Dagtilbudsafdelingen realiserede isloret set for året 2015 et overskud på 2,857 mio. kr. Inklusiv overførte midler fra tidligere år er overskuddet 10,035 mio. kr.

Børn og Familieafdelingen realiserede isoleret set for året 2015 et overskud på 2,491 mio. kr. Inklusiv overførte midler fra tidligere år er overskuddet 3,723 mio. kr.

Resultatet på BKF-udvalgets anlægsbudget udgør isoleret set for 2015 et overskud 4,255 mio. kr. Inklusiv overførte anlægsbevillinger er resultatet et 2,452 mio. kr.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen.
 
Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 8. marts 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER