Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 17. august 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
17. august 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

186. Nøgletal juli 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.07.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 10 sager i juli måned. Det samlede antal udgjorde 381 pr. 31.07.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 4 sager i juli måned til i alt 142 pr. 31.07.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 51 sager i juli måned. Det samlede antal pr. 31.07.16 var således 320 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 7 sager i juli måned til i alt 131 pr. 31.07.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet med 1 sag i juli måned til i alt 140 sager pr. 31.07.16.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 5 sager i juli måned, og udgjorde således 89 stk. pr. 31.07.16. 

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er steget med 1 sag i juli måned. Antallet udgjorde 215 pr. 31.07.16.

Antallet af forsikrede ledige er steget med 30 sager i juli måned. Det samlede antal pr. 31.07.16 var 513 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 17. august 2016.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

2016-001340-15Nøgletal integration 2016
2016-001340-15Nøgletal 2016
2016-001340-15Ledighedstal juni
187. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 (Halvårsregnskab)
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 (halvårsregnskab) på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At der søges negativ tillægsbevilling på i alt -6,290 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Pengene tilgår i kassen.

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har i alt et forbrug på 228,1 mio. kr. pr. 30. juni 2016 ud af et samlet korrigeret budget på 464,5 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 49,1 pct. Resultatet dækker over et merforbrug på enkelte ordninger, bl.a. området for kontant- og sygedagpenge, som opvejes af et mindreforbrug på andre ordninger, f.eks. udlændingeområdet og løntilskudsordninger.

Som konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2016-2017, skal områdets budget reduceres med 6,290 mio. kroner for resten af året. Reduktionen er vist under udvalgets forventede budget for hele året. Lov- og cirkulæreprogrammet er domineret af to store lovændringer på beskæftigelsesområdet med konsekvenser for udlændige- og kontanthjælpsområdet. Den ene lovændring vedrører indførelse af integrationsydelse fra 2015. Fra 1. juni 2016 udvides personkredsen for modtagelse af integrationsydelse, til også at omfatte kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år.

Derudover er der indført et kontanthjælpsloft og en genindføring af ”225-timers-reglen”. Kontanthjælpsloftet er et loft for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan opnå i støtte fra kommunen. ”225-timers-regelen” betyder, at kontanthjælpsmodtagerne skal dokumentere, at de står rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde mindst 225 timer om året.

Samtidig skal nævnes, at Middelfart Kommune har modtaget færre flygtninge end forventet hidtil i år. Den officielle kommunekvote for Middelfart Kommune er uændret på 143 flygtninge, selv om Udlændingestyrelsen den 14. juni nedjusterede skønnet på landsplan. Kommunen estimerer fortsat med det samme antal flygtninge, dog med en vis forskydning/forsinkelse i nyankommne flygtninge og med en vis ”ketchupeffekt” i den anden del af året. Samtidig skal der tillægges et antal familiesammenførte til de ankomne flygtninge. Antallet og udviklingen af flygtninge og familiesammenførte følges tæt i kommunen og med en stærk fokus på økonomien og indsatsen på integrationsområdet.

Økonomi:

Tillægsbevillingen på 6,290 mio. kr. er hovedsagligt grundet 2 områder.

På udlændingeområdet skyldes besparelsen på 5,5 mio. kr. effekten af indførelse af, og en udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse til alle modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Nettoydelsen for området reduceres med forskellen mellem den hidtidige kontanthjælp og den lavere integrationsydelse fra 1. juli 2016.

På kontanthjælpsområdet forventes der en besparelse på 0,8 mio. kr. ved indførelse af kontanthjælpsloftet og ”225-timer-regelen”. Kontanthjælpsloftet reducerer ikke selve kontanthjælpssatsen, men der indføres et loft for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan opnå i støtte fra det offentlige. Samtidig indføres der et skærpet rådighedskrav. Det skærpede rådighedskrav betyder, at man skal have haft ordinært arbejde i 225 timer indenfor de seneste 12 måneder, for at modtage fuld kontant- og uddannelseshjælp. Lovændringen indføres fra den 1. oktober 2016, dvs. med økonomisk virkning i årets sidste kvartal.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Taget til efterretning
188. Reduktion af forventet antal visiteringer af flygtninge i 2016
Sagsnr.: 2015-011881
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Udlændingestyrelsen har udmeldt nyt interval for antal visiterede flygtninge på landsplan og i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I juni 2016 udmeldte Udlændingestyrelsen et forventet fald i landstallet for antal visiteringer af flygtninge til kommunerne i 2016 fra 17.000 personer til anslået mellem 9.500-13.5000 personer. Ved det oprindelige landstal på 17.000 personer var kvoten for Middelfart Kommune på 143 personer.
Udlændingestyrelsen har primo juli 2016 udsendt beregninger til KKR, der angiver intervallet for, hvor mange flygtninge, den enkelte kommune vil modtage i 2016 på baggrund af det nye forventede landstal.
Hvis landstallet bliver på 9.500 personer bliver Middelfart Kommunes kvote på 80 personer. Hvis landstallet ender på 13.500 personer bliver kommunens kvote på 114 personer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

189. Udviklingen i antallet af unge, der debuterer på hjælp som 18-19 årig
Sagsnr.: 2015-010510
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Orientering om udviklingen i antallet af unge, der debuterer på uddannelseshjælp som 18-19 årig.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcenter Middelfart har lavet en undersøgelse af antallet af unge 18-19 årige, der debuterer på udannelseshjælp for årene 2013, 2014 og 2015. Undersøgelsen for 2013 er lavet i april 2014, undersøgelsen for 2014 er lavet i august 2015 og undersøgelsen for 2015 er lavet i juni 2016.

Undersøgelsen viser, at der er sket en drastisk nedgang i antallet af unge debutanter fra 73 i 2013 til 31 i 2014 og så en lille stigning til 2015 med i alt 35 unge. I første halvår 2016 var der i alt 16 unge, der debuterede på hjælp som 18-19 årig.
 
I 2014 var der i alt 16 unge, der debuterede på hjælp den dag de fyldte 18 år. Det tal er steget til 19 unge i 2015. I første halvår 2016 var antallet 8.

Af undersøgelsen fremgår det, at i 2013 og 2014 var det knap 50 % af de unge, der modtog hjælp året efter de debuterede på hjælp. Af de unge der debuterede på hjælp som 18-19 årige i 2015, var der 57 %, der fortsat modtog hjælp i juni 2016. I 2013 og 2014 var de fleste af de unge, der fortsat var på hjælp året efter de debuterede på hjælp, aktivitetsparate. Af de unge der debuterede på hjælp i 2015 og fortsat modtog hjælp i juni 2016, var den største del uddannelsesparate.

Undersøgelse viser, at der i 2014 var 6 af de 18-19 årige, der debuterede på hjælp, der startede på STU-forløb (Særlig Tilrettelagt Uddannelse). Af de unge der debuterede på hjælp i 2015, var der i alt 12 unge, der startede på STU forløb.

Undersøgelsen viser, at varigheden på størstedelen af de stoppede sager i 2015 har været 1-4 måneder.

Af de unge, der debuterede på hjælp i 2015, var der 15, der ikke længere modtog uddannelseshjælp i juni 2016. 15 % af disse borgere var startet i uddannelse, 20 % var overgået til ressourceforløb og 10 % var afsluttet på grund af pension.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

190. Hjælp til repatriering
Sagsnr.: 2016-017268
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Orientering om repatriering til udlændinge i 2015 og første halvår 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Ifølge repatrieringsloven har henholdsvis flygtninge og indvandrere mulighed for at få støtte til repatriering (støtte til permanent at vende tilbage til sit hjemland). Flygtninge med opholdstilladelse i Danmark på baggrund af krig og forfølgelse i hjemlandet har mulighed for at søge om støtte. Herudover har arbejdsindvandrerer eller familiesammenførte til ægtefælle i Danmark mulighed for at få støtte efter loven. Betegnelsen "indvandrer" dækker blandt andet over gruppen "udlændinge, der opholder sig i Danmark på grund af en ægtefælle eller andet familie, som er bosat her - det vil sige familiesammenførte til både udlændinge og danske statsborgere.

Ansøgning om støtte skal sendes til bopælskommunen. Kommunen bevilger økonomisk støtte efter individuel behandling af ansøgningen. Der ydes 100 % refusion af udgifterne fra Staten.

Job- og Vækstcenter Middelfart har pr. 30.06.16 opgjort omfanget af støtte til repatriering i 2015 og første halvår 2016. Der er i alt 16 borgere der har fået udbetalt støtte. De 16 borgere fordeler sig med 5 fra Bosnien-Hercegovina, 4 fra Sudan, 3 fra Rusland (Tjetjenien), 1 fra Kina, 1 fra indonesien, 1 fra Sri Lanka og 1 fra Thailand. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Taget til efterretning
191. Økonomisk oversigt - Arbejdsmarkeds og uddannelsesnetværk Middelfart
Sagsnr.: 2016-002100
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Oversigt over pulje Arbejdsmarkeds- og Uddannelsenetværk 

Forvaltningen foreslår:

 • At oversigten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Pulje Arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværk

Budget 2016

770.000

Udgifter

Bevilling

Disponeret

Konteret i 2016

Udgift

IT-platform for integrationsborgere 12 måneders abonnement

07.10.15

     29.500

             32.283

   32.283

Beskæftigelsesrettet forløb i detailhandlen

13.01.16

   200.000

           167.400

 200.000

Rammebeløb afsat til konference april 2016

   100.000

27792

100.000

Tolkebistand/kursusforløb Hansenberg

06.04.16

   100.000

33740

   33.740

 

Udgifter i alt

366.023

 366.023

Restbeløb til rådighed 2016

403.977


Pulje er opgjort pr. 14.06.2016

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Taget til efterretning
192. Arrangement for mentorer og virksomheder
Sagsnr.: 2016-019104
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket er værter ved et arrangement for hhv. frivillige mentorer, virksomhedsmentorer samt virksomheder, der har underskrevet partnerskabsaftalen omkring integration af flygtninge.

Forvaltningen foreslår:

 • At Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket bevilliger økonomi til afvikling af arrangementet indenfor en ramme på op til kr. 60.000.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket er værter ved et arrangement for hhv. frivillige mentorer, virksomhedsmentorer samt virksomheder, der har underskrevet partnerskabsaftalen omkring integration af flygtninge. Formålet er at anerkende gæsternes arbejde med at understøtte integration af flygtninge i Middelfart Kommune - på arbejdsmarkedet såvel som generelt. Det foreslås, at afvikle et arrangement i september/ oktober måned med oplæg med fokus på job og arbejdsmarked, gerne med gode historier fra lokale virksomheder.
Til afvikling af arrangementet foreslås det, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket bevilliger økonomi indenfor en ramme på kr. 60.000 til oplægsholder(e) samt forplejning.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Godkendt
193. Orientering om beskæftigelsespolitiske mål for 2017
Sagsnr.: 2016-017500
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen har fremsendt de beskæftigelsespolitiske mål for 2017 til kommunerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At de beskæftigelsespolitiske mål for 2017 tages til efterretning
 • At de beskæftigelsespolitiske mål for 2017 indgår i Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan for 2017

Sagsbeskrivelse:

Forslagene til Beskæftigelsespolitiske mål for 2017 er:

1) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2) Flere unge skal have en uddannelse
3) Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
4) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

194. Ansøgning om bevilling af midler til fælles fynsk Job- og Erhvervsmesse
Sagsnr.: 2016-002864
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget ansøges om bevilling af midler fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket til afholdelse af fælles fynsk Jobmesse 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At BAU beslutter, om der skal bevilliges midler  fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket til Jobmesse 2016
 • At BAU begrunder beslutningen

Sagsbeskrivelse:

For fjerde år i træk er de fynske jobcentre gået sammen om at afholde en fælles Jobmesse. Messens hovedfokus er job og uddannelse/kompetenceudvikling. Messen er emneopdelt så uddannelseinstitutioner har stand sammen med sammen med relevante virksomheder. Samtidig har uddannelsesinstitutionerne forskellige aktiviteter, så ledige kunne prøve kræfter med/snuse til et nyt fag. Som noget nyt vil der i år være fokus på job til flygtninge samt inspiration om job og uddannelse til uddannelsessøgende 10. klasser, der er inviteret til at deltage i messen om eftermiddagen. Messen afholdes torasdag d. 15 september fra kl 10.00-15.00 på OCC

Udgiften til messen deles af de fynske jobcentre i fællesskab, fordelt efter antal ledige (procent). Budgettet er pt. ved at blive endeligt udarbejdet og vil foreligge ved mødets afholdelse. Middelfart andel forventes maks at blive på 75.000,- Den endelige udgift kan dog vise sig at blive højere, da den afhænger af antallet af deltagende virksomheder.


Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i resten af 2016 over kr. 403.977

Økonomi:

Der søges om et rammebeløb på 75.000,-

Høring:

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2016

Beslutning:

Godkendt

LUKKEDE SAGER