Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Teknisk Udvalg møde den 19. oktober 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
19. oktober 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Flemming Worsøe
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

159. Lokalplan 159 for Skrillinge Strand
Sagsnr.: 2014-001867
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Anmodning om fremlæggelse af planforslag for Skrillinge Strand i otte uger.

Forvaltningen foreslår:

 • At planforslag oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med anmodning om offentliggørelse af planforslag.
 • At miljøvurderingen offentliggøres i forbindelse med planforslagene.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2013-2025 blev det besluttet, at der kunne arbejdes for lokalplanlægning af Skrillinge Strand, når højspændingsledningerne var nedtaget i området. Ledningerne blev nedtaget i foråret 2014. Sideløbende har der været igangsat en lokalplanproces for området, startende med en idefase i december-januar 2014/2015.

Der har forud for lokalplanlægningen været foretaget idefase for området. Der indkom i forbindelse med idefasen 15 bemærkninger til lokalplanlægningen. Bemærkningerne omfattede alt fra ønske om, at der ikke blev åbnet op for mere byggeri i området til forslag om regulering af beplantningen. Høringen i forbindelse med idefasen har ikke medført ændring i afgrænsningen af området.

Lokalplanlægningen giver mulighed for 15-20 nye grunde i området, hvoraf de fire er grunde, som blev udstykket omkring opførelse af højspændingsledningerne i starten af 1970'erne. Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i udstykningsdeklarationen for området fra 1964, som danner grundlag for de nuværende huse i området.

Der er i forbindelse planlægningen af området vurderet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planlægningen i henhold til lov om miljøvurdering. Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med planforslagene. Der udarbejdes kommuneplantillæg for området, da det i dag er beliggende udenfor planlagte områder, områdets udlægges til boligformål. Der udarbejdes lokalplan, som overfører området til byzone og opsætter rammerne for det kommende byggeri m.m.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene vil blive sendt i offentlig høring i otte uger. Handiciap- og Ældrerådet høres i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Sagen har i 2015 været forelagt politisk behandling:
- Økonomiudvalget den 26. januar 2015 på baggrund af idefasen og rammer for det videre forløb.
- Teknisk Udvalg den 22. juni 2015 om, at der skal udarbejdes egentlig miljøvurdering før fremlæggelse af lokalplanforslag.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 19. oktober 2015
Økonomiudvalget - 26. oktober 2015
Byrådet - 2. november 2015

Teknisk Udvalg - 19. oktober 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch var fraværende.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch var fraværende.
160. Krydset Hessgade - Behrendtsvej - Stationsvej
Sagsnr.: 2015-009069
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

At ovenstående udføres i indeværende år, indenfor rammerne af midler bevilliget til trafiksikkerhed 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der etableres røde  cykelfelter på Hessgade, bredde 0,90m for at skærpe opmærksomheden på cyklisterne på Hessgade som bl.a. afventer venstresving.
 • At der udføres vigeplads for cyklister på Hessgade, hvor venstresvingende cyklister i ro kan afvente mulighed for passage uden at blive presset af gennemkørende trafik.
 • At der etableres forvarsling af højden på jernbanebroen på Stationsvej og Behrendtsvej, så uheldige episoder med høje køretøjer undgås.
 • At der sættes vigepligtstavler B11 på begge sideveje.
 • At der foretages en opstribning igennem krydset, herunder opfriskning af fodgængerfelter på sidevejene, specielt på Stationsvej som er meget nedslidt.
 • At oversigten til venstre på begge sideveje sikres jf. vejreglerne. Dette betyder fjernelse af et vejtræ samt nedlæggelse af 2 parkeringspladser i vestsiden af Hessgade, nord for Behrendtsvej omkring Hessgade 28.
 • At ovenstående udføres i indeværende år, indenfor rammerne af midler bevilliget til trafiksikkerhed 2015.

Sagsbeskrivelse:

Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: 'width' is a duplicate attribute name. Line 12, position 186. Html:I maj 2015 besluttede Teknisk Udvalg, der skulle udføres en trafiksikkerhedsanalyse af krydset Hessgade – Behrendtsvej – Stationsvej. Denne analyse er nu udført.

 Analysen viser at: 

 • Der ikke er behov for at udføre hastighedsdæmpende foranstaltninger i krydset.
 • Forholdene for cyklister der kommer fra Hessgade og skal svinge til venstre ad Stationsvej bør forbedres/sikres, specielt mens der ventes på fri passage for venstresving.
 • Der er behov for at sikre tilstrækkelig oversigt mod venstre fra begge sideveje, dels begrundet med det uhensigtsmæssige i at bilisterne fra Behrendtsvej trækker ud over vigelinjen, hvilket skaber lidt usikker kørsel på Hessgade og dels begrundet i et uheld sket i marts 2014.
 • Der er behov for at supplere forvarslingen af højden på jernbanebroen på Hessgade, hvorved uhensigtsmæssig kørsel med høje køretøjer kan undgås.
 • Der er behov for geometrisk at ændre krydset, så svingbevægelser for store køretøjer kan foretages uden at overskride midterlinjen til modsatte kørebane, hvilket er til gene for trafikafviklingen. Dette kan dog ikke gennemføres grundet de nærliggende huse.

 

Økonomi:

Røde cykelfelter   

40.000,- kr.

Cykelvigeplads 

 45.000,- kr.

B11-tavler x 2, C42 ”3,8m” med undertavle U6.3, kr.    

 15.000,- kr.

Opstribning af de to fodgængerfelter og
Midterlinie på kørebane  

 10.000,- kr.

Forbedring af oversigten i de to kryd   

 40.000,- kr.

  
Samlet budget   

 150.000,- kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Fældning af vejtræ undlades.

Allan Buch var fraværende.
161. Chikaner i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-010927
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

For at sikre hastighedsbegrænsningen overholdes og trafiksikkerheden øges på vores veje i byområder ønsker vi at etablere heller, som punktvis indsnævrer kørebanen.

Forvaltningen foreslår:

Til politisk drøftelse

Sagsbeskrivelse:

Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: 'width' is a duplicate attribute name. Line 13, position 183. Html:

I forbindelse med udmøntning af stiplanen samt realisering af trafiksikkerhedsprojekter indgår etablering af heller på flere af vores veje i byområder. I den forbindelse er vi flere steder stødt på landmænd der ikker mener, deres landbrugskøretøjer kan komme igennem/forbi hellerne.

Forvaltningen mener, landbrugsmaskinerne kan komme igennem/forbi hellerne, hvis der bliver kørt efter forholdene. Helleanlæggene udføres som anbefalet i Vejreglerne, med en kørebanebredde på 3,25. Derudover udføres hellerne overkørbare. Det vil sige hellen omkranses af en affaset kantsten med en lysning på 5 cm og i hellen lægges belægningssten eller asfalt. Det betyder, at store landbrugsmaskiner kan køre over hellen, hvis der er behov for dette.

Lastbiler, renovationsbiler, slamsugere mm. må have en maksimal bredde på 2,55 m.

Traktor og påhængsredskab må maksimalt have en bredde på 3,3 m i transportstilling, med mindre der køres mellem mark og avlsgård hvor traktor og påhængsredskabet tillades at være bredere.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg drøfter, om der, gennem vores landsbyer, kan etableres overkørbare heller med en kantstenslysning på 5 cm, også i de tilfælde hvor der kører landbrugskøretøjer.
 • At Teknisk Udvalg drøfter, om der, gennem vores landsbyer, kan accepteres en minimum kørebanebredde på 3,25 m , hvor der udføres indsnævring af kørebanen med heller, også i de tilfælde hvor der kører landbrugskøretøjer.

 

Økonomi:

-

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikker er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget startede drøftelsen med at besigtige overkørbar helle, mens landbrugsmaskiner passerede hellen.

Udvalget vedtog, at der arbejdes videre med overkørbare heller som foreslået af forvaltningen.

Allan Buch var fraværende.
162. Ekspropriation i forbindelse med byggeri af nyt rådhus og bycenter
Sagsnr.: 2015-010863
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

I forbindelse med byggeri af nyt rådhus og bycenter, skal ske erhvervelse af jord til etablering af de projekterede vejanlæg. 

Der skal derfor træffes beslutning om, at igangsætte den nødvendige ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

 • At det politisk besluttes, at Trafik- og Vejafdelingen indleder ekspropriation i henhold til §94 og §§ 96 til 102 i Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med alle senere tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med byggeriet af nyt rådhus og bycenter i Middelfart er det nødvendigt at erhverve jord, for at kunne realisere vejprojektet.

Foreløbig tidsplan:

Indkaldelse til åstedsforretning / annoncering i dagspressen

(senest 4 uger før åstedsforretning) 

 

Uge 46 

Afholdelse af åstedsforretning

Uge 51

TU's indstilling til ØU og BY   

(tidligst 4 uger efter åstedsforretning)

 

9. februar 2016

Godkendelse i ØU 

29. februar 2016

Godkendelse i BY

7. marts 2016Proceduren for at ekspropriere i henhold til Lov om offentlige veje er, at der skal indkaldes til åstedsforretning med mindst 4 uger varsel. Det skal dels ske ved direkte brev til ejer og andre, som forvaltningen har viden om, der kan have en interesse i sagen, og dels ved annoncering i dagspressen.

Efter åstedsforretningen, skal der gå en periode på ikke under 4 uger, hvor der er mulighed for at fremsende bemærkninger eller eventuelle ændringsforslag til Trafik- og Vejafdelingen.

Herefter kan udvalget vedtage en indstilling om ekspropriation til Byrådet. 

Økonomi:

Udgiften til ekspropriationen vil afhænge af en åstedsforretning. Udgiften vil afholdes af budgettet for Trafiksanering og forskønnelse af Havnegade, Østergade og Kappelsbjergvej.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 19. oktober 2015
Økonomiudvalget - 26. oktober 2015
Byrådet - 2. november 2015

Teknisk Udvalg - 19. oktober 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch var fraværende.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch var fraværende.

Bilag:

163. Vandvejen
Sagsnr.: 2014-012999
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Forvaltningen vil præsentere de foreløbige skitser for etablering og renovering af Søndergade fra Grønnegade til Smedegade som projekt Vandvejen.
Der afholdes vejmøde med beboerne i Søndergade den 20. oktober klokken 17 på Vestre skole. 

Forvaltningen foreslår:

 • At præsentationen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Projekt Vandvejen gennemføres i Søndergade mellem Grønnegade og Smedegade og er en del af de tiltag som Middelfart Kommune sammen med forskellige partnere gennemfører som klimatilpasningstiltag. I dette tilfælde er samarbejdspartnerne: Colas, Envidan, Schulze-Grassov, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune.

Rent teknisk består Vandvejen af 2 grundlæggende dele: en vejprofil der leder vandet, og en såkaldt ”Blue Box” der modtager vandet. Blue Boxen er et vandhåndterende element, der kan rumme hverdagsregnen samt eksempelvis op til en 10-årsregn, afhængig af det ønskede serviceniveau i kommunen. Blue Boxen er placeret under terræn, men med den øverste del i niveau med vejfladen, uden at påvirke hverken trafiksikkerheden eller kørselskomforten negativt.

Afhængig af de givne lokale forhold kan vandet enten transporteres hurtigt videre eller forsinkes og udledes til nærliggende egnede arealer eller recipient. Hvis forholdene tillader det kan Blue Boxen også konstrueres, så der kan nedsives direkte gennem bunden. Ved ekstremregn fungerer hele vejen, i kraft af profilen og kantstenene, som et midlertidigt reservoir for magasinering og føring af vand. Reservoirets størrelse kan justeres med vejens hældning og højden på kantstenene. Systemet kan desuden kobles til eksisterende kloak, og dermed blot fungere som et forsinkelsesanlæg, hvilket kan være særlig relevant i den tætte by, eller hvor der afventes en større skybrudsinfrastruktur til at aftage vandet i fremtiden.

Der er mulighed for profilering og placering af Blue Box så vandet håndteres enten i midten eller i siden af vejen.

I forhold til rensning af vandet fra vejen vil systemet være kompatibelt med en række renseløsninger, herunder filter-/sorptionsmedier (placeret direkte i Blue Boxen eller i bærelaget) og diverse kendte ”end-of-pipe”-anlæg, eksempelvis skivefiltre, separatorer, dobbelporøs filter, rensebassiner, osv.

Forvaltningen vil præsentere de foreløbige skitser der ligger for Søndergade på nuværende tidspunkt. Tidsmæssigt forventes anlægsarbejdet gennemført i foråret 2016.

Økonomi:

Middelfart Kommune har afsat 1.5 mio. kr til projektet - herudover bidrager Middelfart Spildevand og samarbejdspartnerne med økonomi til udvikling, projektering og anlæg.

Høring:

Der afholdes vejmøde den 20. oktober for beboere for den pågældende strækning i Søndergade. Der skal senere afholdes ledningsejermøde og blive orienteret om projektet i handicapråd.

Beslutning:

Udvalget tog præsentationen til efterretning.

Allan Buch var fraværende.
164. Ansøgning om dispensation til at opføre en 10,6 m lang beboelsestilbygning 0,4 m fra naboskel
Sagsnr.: 2015-006527
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Middelfart kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en 10,6 m lang tilbygning til eksisterende beboelse. Tilbygningen til beboelse bliver placeret 0,4 m fra naboskel til Æblevænget 8 og 10 m fra vejmidten. Ved rækkebebyggelse, skal afgørelse om boligens højde og afstand til skel og længde i skel træffes efter en helhedsvurdering.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til den ansøgte 10,6 m lange tilbygning, opført 0,4 m fra naboskel.
 • At der meddeles tilladelse efter en helhedsvurdering til en 7 m lang tilbygning, opført 0,4 m fra naboskel.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart kommune har modtaget en ansøgning om at opføre en 10,6 m lang beboelsestilbygning på Æblevænget 6, tilbygningen ønskes opført 0,4 m fra naboskel.
Den ansøgte tilbygning vil overholde bebyggelsesprocenten på 40 for tæt/lav byggeri. Den ansøgte tilbygnings facadelængde er ikke sædvanlig i området hvor Byplanvedtægt nr. 4 er gældende. I forbindelse med en helhedsvurdering har det ikke været muligt af begrunde en tilladelse til den ansøgte tilbygning.

Ifølge Byplanvedtægt nr. 4 skal ny bebyggelse holdes 10 m fra vejmidten og den samlede bebyggelse, nyt og eksisterende, må maksimal blive 40 % af grundens areal.
Ifølge Bygningsreglement BR10 skal boligbebyggelse holdes minimum 2,5 m fra vej, sti og naboskel og må ikke overskride det skrå højdegrænseplan, rækkehuse (tæt/lav boligbebyggelse) kan dog opføres i skelbræmmen hvis der udføres brandsikring af bygningen mod skel og der er foretaget en helhedsvurdering.

I Byplanvedtægtens område, på de 6 vænger med rækkehuse, er der kun opført 6 tilbygninger, der alle er placeret på eksisterende rækkehusboligs sydside (ud mod haven) og som alle er af varierende længde, hvoraf ingen af de 6 tilbygninger har en længde over 6,9 m, (Æblevænget 2 og 8 er 6,9 m lange).

Helhedsvurdering: Forvaltningen vurdere, at tilbygningen på 10,6 m, vil få for stor indvirkning på opholdsarealet på egen grund og på nabogrunden og på lysforholdene på naboejendommen. Desuden at sagen vil skabe præcedens, hvorved borgerne i området som helhed, vil blive præget af forringede opholdsarealer og lysforhold.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Allan Buch var fraværende.
165. Ny køreplan pr. 13. december 2015
Sagsnr.: 2015-001525
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har haft sendt udkast til ny køreplan pr. 13. december 2015 i høring blandt Skolebestyrelserne, Ungdomsrådet, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd. Høringsperioden har været fra den 21. september til og med d. 5. oktober 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udkast til ny køreplan pr. 13. marts 2015, med justering på morgenturen for rute 362 godkendes. Køreplanen træder i kraft 13. december 2015.

Sagsbeskrivelse:

DSB har udsendt udkast til ny køreplan for regionaltoget pr. 13. december 2015. Middelfart Komnmune og FynBus har derfor udarbejdet udkast til ny køreplan for de kommunale busruter som bliver berørt af de ændrede ankomst- og afgangstider for regionaltoget.

Regionaltoget ankommer 2-3 minutter senere til stationerne om morgenen, så det er mindre justeringer der er foretaget i køreplanen. Om eftermiddagen rykkes afgangstiden fra Middelfart station mellem 15 - 20 minutter frem, så her er busserne sat til at afgå tidligere fra stationerne om eftermiddagen, så passagerer undgår for lang ventetid.

Køreplanen har været sendt i høring hos de berørte skoler og lokaludvalg samt Ungdomsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet i perioden fra d. 21. september til og med d. 5. oktober 2015.

Ved høringsfristens udløb er indkommet 8 høringssvar. Eneste høringssvar der giver anledning til ændring er fra Skolebestyrelsen for Ejby Skole, som ønsker den nuværende køreplan bliver fastholdt for morgenafgangen på rute 362, så der ikke ændres på mødetiden på skolen.


Økonomi:

Udkast til ny køreplan pr. 13. december 2015 kan holdes inden for de nuværende budget for kollektiv trafik.

Høring:

Der hvar været udsendt materiale i høring hos Skolebestyrelserne, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd.

De indkomne  8 høringssvar er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Allan Buch var fraværende.

Bilag:

LUKKEDE SAGER