Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Teknisk Udvalg møde den 3. februar 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
3. februar 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

101. Udbud af forpagtning på del af matr. nr. 2v Brenderup By, Brenderup
Sagsnr.: 2014-011478
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har haft et landbrugsarealer i udbud, hvor den nuværende forpagtning udløber pr. 28. februar 2015. Arealet er udbudt med tilbudsfrist mandag d. 2. februar 2015 kl. 9.00.

Forvaltningen foreslår:

  • At højestbydende tilbydes forpagtning af arealet.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har haft et landbrugsareal i offentligt udbud, med tilbudsfrist d. 2. ferbuar 2015

Arealet er beliggende på en del af matr. nr. 2v Brenderup By, Brenderup, og er på nuværende tidspunkt bortforpagtet til 28. februar 2015. 

Da arealet har tilbudsfrist efter deadline for dagsordnen, vil buddene blive fremlagt på udvalgsmødet.
Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
102. Endelig vedtagelse af lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for ny boligbebyggelse ved Gl.Banegårdsvej og Hans Bangsvej, Middelfart
Sagsnr.: 2014-006079
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for ny boligbebyggelse på hjørnet af Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej. Har været i 8 ugers offentlig høring og ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endelig uden ændringer.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 3. november 2014 forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ny boligbebyggelse ved Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej i Middelfart ("Østerhus"). Planerne åbner mulighed for opførsel af endnu en boligblok inden for området. Teknisk Udvalg har tidligere forhåndsgodkendt et lignende byggeri på ejendommen og meddelt dispensation fra den eksisterende lokalplan for området. Bygherre ønskede udarbejdelse af en ny lokalplan for området i overensstemmelse med forhåndsgodkendelsen.

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring og der indkom 2 høringssvar.

Odense Bys Museer har oplyst, at de ikke formoder, at området rummer jordfaste fortidsminder, pga. dets begrænsede udbredelse og som resultat af tidligere anlægsaktiviteter på arealet. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis de under anlægsarbejde støder på arkæologiske spor, skal arbejdet straks standses og museet skal kontaktes.

ITW gør på det kraftigste indsigelse mod planforslagene og henstiller til, at der ikke sker en forøgelse af boligbebyggelsen i områderne der grænser op til eller ligger i nærheden af deres virksomhed. Grundlæggende er de imod at boligkoncentrationen øges, da det alt andet lige vil øge kravet til driften af deres virksomhed og øge risikoen for konflikter med deres naboer. De har allerede for nuværende udfordringer i at planlægge deres aktiviteter inden for de eksisterende rammer. De bemærker desuden, at det på et miljømøde med kommunen er blevet gjort opmærksom på, at det aktuelle lokalplanforslag vil ændre klassificeringen af området og dermed øgede støjkrav.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Museets bemærkninger bør ikke give anledning til ændring af lokalplanforslaget. Bemærkningen er sendt videre til bygherre.

ITW's gældende miljøgodkendelse er fra 1994, men der arbejdes for øjeblikket med en revision af denne. Lokalplanen og kommuneplantillægget for "Østerhus" medfører ingen ændringer i områdernes anvendelse i forhold til de gældende støjgrænser for virksomheden. I 1994 var den tidligere bebyggelse i området også registreret som etageboligbebyggelse.

Det er korrekt, at jo flere mennesker, der bor tæt på en virksomhed jo flere potentielle klager er der, men støjvilkårene er ikke afhængig af antallet af personer i området. Der er sendt brev til ITW med opklarende bemærkninger i forhold til mødet med kommunen, som der henvises til i ITW´s indsigelse. 

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg: 3. februar 2015
Økonomiudvalget 23. februar 2015
Byrådet: 2. marts 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

103. Samskabelse af sundhed - Middelfart Cykler sammen
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Byrådet – og kommunens øvrige borgere samt ansatte - tilbydes at deltage i projekt ”Middelfart Cykler sammen”, med frivillige fra cykelklubben ”Baghjulet”. Det er ”Baghjulet”, der påtager sig den praktiske gennemførelse. Projektet har tidligere skabt cyklekurser, hvor deltagerne træner til at kunne cykle 40 km. Dertil lærer deltagerne en masse nye mennesker at kende, får netværksmuligheder, opnår sundhedsgevinster m.v.. Forløbet består af 8 varierede cykleture i den smukke kommune i maj - juni 2015.
Samskabelsen består i at Byrådet med sin deltagelse (enkeltpersoner eller samlet), og med Middelfart Kommune som partner bidrager til omtale af projektet således, at kommunens øvrige borgere får øjnene op for dette flotte gratis tilbud.

Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet deltager i projektet – Middelfart Cykler sammen (Dette er et tilbud).
  • At Middelfart Kommune bidrager med omtale af projektet – hjemmeside, pressemeddelelser o.l.
  • At Byrådet i forbindelse med cykleturene samtaler om, hvordan kommunen ellers kan gribe samskabelse af velfærd an.
  • At forvaltningerne efter forløbet evaluere projektets velfærdsværdi ud fra forskellige parametre.

Sagsbeskrivelse:

Baghjulet har flere gange lavet cyklekurser for nybegyndere "Lær at cykle 40 km ". Ofte samarbejdes der med medierne, og det forventes der også i 2015. Formen er tilrettet over årene, og ambitionen er at afholde kursus i maj-juni (datoer m.v. tilgår). Det drejer sig om ca. 8 træninger. – hvor der hver gang cykles lidt længere indtil distancen 40 km nås på sidste tur.
Erfaringsmæssigt kommer der 50-60 nye cyklister hvert år. Baghjulet byder alle interesserede velkomne. Baghjulet ønsker ikke deltagerne som medlemmer under kursusforløbet.
I forhold til Middelfart Kommunes ambition om at blive cyklekommune nr. 1 i Danmark, sundhedsambitioner og samarbejdsorienterede tilgang et dette et meget spændende projekt.
Det flugter med byrådets syn på, at cyklisme dækker mange interesser på en gang, og at samarbejde med borgere og foreninger er vigtigt for at løse fremtidens opgaver, og at man tør skifte roller i projekter (eksempelvis skifte mellem rollerne; udvikler, leder, deltager eller lignende). Projektet vil kunne indfri byrådets ambition om at samarbejde med lokale cykleklubber, hvilket er direkte nævnt i cykleplanen (side 13).
Samskabelse er en vej til at forandre, udfordre og skabe nye indsatser. Snarere end at erstatte den offentlige velfærd handler det om at forny den. Forskellige aktører har forskellige tilgange, kompetencer og organiseringer. Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi kan skabe sammen ved at kombinere vores forskellige ressourcer.

Projektet benytter synergien mellem parternes styrker, interesser og behov til at udvikle nye velfærdsindsatser og arbejdsformer sammen – på tværs af sektorer og sammen med borgerne.
Middelfart Kommune kan blive den første kommune, hvor byrådet aktivt deltager i et samskabelsesprojekt baseret på cykling. Samtidig opfordres det til at tage fat på drøftelse om samskabelse af fremtidens velfærd på cykleturene.
Projektet er koordineret mellem flere forvaltninger, for at kunne evaluere projektets velfærdsværdi efterfølgende.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg: 3. februar 2015
Økonomiudvalget: 23. februar 2015
Byrådet: 2. marts 2015

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

2014-011483-9Lær at cykle.pdf

LUKKEDE SAGER