Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Teknisk Udvalg møde den 13. januar 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
13. januar 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Allan Buch
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Niels Bebe

Lukkede sager

100. Ekspropriation i forbindelse med etablering af tunnel under banen og tilhørende stier mellem Odensevej og Brovejen/Banevænget

ÅBNE SAGER

97. Overskridelse af bebyggelsesprocent
Sagsnr.: 2014-013295
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af i alt 90 kvm. tilbygning på ejendommen Vestergade 43, Strib. Den eksisterende garage fjernes. Ved gennemførelsen af det ansøgte vil bebyggelsesprocenten på ejendommen blive 34,4%. Dette er højere end byggeretten, og det ansøgte forudsætter derfor, at der kan gives tilladelse til bebyggelsesprocenten efter en helhedsvurdering.

Punktet er videreført fra sidste udvalgsmøde, da sagen nu har været sendt til orientering hos naboerne i området.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Sagen har været sendt til orientering hos naboerne indenfor sammenligningsområdet, der er ejendommene langs Vestergade fra Korsvejs Alle til Øster Alle. Der er indkommet svar fra den nærmeste nabo, Vestergade 41. Denne nabo modsætter sig forøget bebyggelsesprocent, men ønsker, såfremt det ansøgte tiltrædes, et tilsagn om, at tilsvarende bebyggelsesprocent kan tillades på deres ejendom.

Den øvrige sagsfremstilling fremgår af dagsordenspunktet af 9. december 2014.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Den øvrige sagsfremstilling fremgår af dagsordenspunktet af 9. december 2014.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget meddeler en dispensation til det ansøgte.
Til naboindsigelsen bemærker udvalget, at der i forbindelse med dispensation altid er tale om en individuel vurdering.

Fraværende: Niels Bebe

Bilag:

98. Opdeling af ejendom i to i Strib
Sagsnr.: 2014-007251
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Ansøgning om opdeling af Øster Alle 62 i to selvstændige ejendomme.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles dispensation fra mindstegrundstørrelsenpå 700 m2 til det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Øster Alle 62, Strib, har den 23. november 2014 ansøgt om opdeling af ejendommen i to. Ejendommen er ifølge matriklen på 1250 m2 og har adgang til Øster Alle og Kamillavej. Der søges om en ligelig opdeling af grunden. Opgørelsen i matriklen synes at være for stort i forhold til det faktiske areal. Grunden er formentlig kun 1125 m2. De to fremtidige ejendomme vil så have et grundareal på 563 m2. Den ene ejendom vil have vejadgang fra Øster Alle(eksisterende bebyggelse), den anden fra Kamillavej.

I henhold til bygningsreglementet skal mindstegrundstørrelsen for nye ejendomme være 700 m2(byggeretten). Hverken restejendom eller den nye ejendom vil kunne overholde dette.

De øvrige ejendomme mellem Kamillavej og Øster Alle er ikke gennemgående, men opdelt i to. Grundstørrelsen for de eksisterende ejendomme Kamillavej 11, 13 og 15 er mellem 350 m2 og 450 m2(ny grund vil få fremtidig adresse Kamillavej 17). Tilsvarende er Øster Alle 56 og 58 mellem 550 m2 og 600 m2. De øvrige grunde i området er større, de fleste over 700 m2.   

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Opdelingen til ny bolig vil være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for området. Området er ikke lokalplanlagt.
Det vurderes ikke at være begrundelse for fastholdelse af matrikelstrukturen (gennemgående mellem de to veje), da det er den eneste grund, som har den struktur.
Den anmodede grundstørrelse vurderes ikke at være væsentlig fravigende i forhold til de eksisterende grundstørrelser i området.
Der  er ikke foretaget naboorientering forud for sagsbehandlingen, jævnfør ovennævnte.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Fraværende: Niels Bebe

Bilag:

99. Lokalplan 155 for butik og boliger v/Strib Landevej
Sagsnr.: 2013-012427
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 155 og kommuneplantillæg 9 for butik og boliger v/Strib Landevej.

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endelig uden ændringer. Dog tilføjes Odense Bys Museer til teksten.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 155 og kommuneplanforslag 9 har været i offentlig høring i perioden 16. oktober - 11. december 2014. Planforslagene muliggør dagligvarebutik på maksimal 1000 m2 til områdets daglige forsyning samt etablering af boliger. Den eksisterende bebyggelse (Strib Landevej 75) nedrives og vejadgangen til området fra Strib Landevej nedlægges og fremtidig adgang vil være fra Højskolevej.

Der indkom i offentlighedsfasen for planforslagene fire bemærkninger m.v. Odense Bys Museer bemærker, at der er fortidsminder i området (dog ikke registreret indenfor lokalplanområdet). De tre øvrige bemærkninger er fra enkeltpersoner, som er positiv overfor etablering af butik i området.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Etablering af dagligvarebutik i området kræver ændring af kommuneplanens rammer for området. I forbindelse med planlægningen af området har der var foretaget idéfasen forud kommuneplanlægningen. Der indkom to bemærkninger i idéfasen. Den ene bemærkning vedrørte betænkelighed om der var kundegrundlag nok for yderligere en butik og for trafikafviklingen, mens den anden ønskede krav til grøn opvarmning (krav om lavenergibyggeri).

Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt, og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport. Afgørelsen blev annonceret i forbindelse med udsendelse af planforslagene. Afgørelsen er ikke påklaget.

Handicapaspekter:

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslag.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslag.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 13. januar 2015
Økonimiudvalg den 26. januar 2015
Byråd den 2. februar 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Niels Bebe

Bilag:

LUKKEDE SAGER

100. Ekspropriation i forbindelse med etablering af tunnel under banen og tilhørende stier mellem Odensevej og Brovejen/Banevænget