Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 16. december 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
16. december 2015 kl. 16:30
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Kim Lund
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
John Kruse
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

56. Pulje til løft af Ældreområdet 2015
Sagsnr.: 2014-007432
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Status på anvendelse af ældrepuljemidlerne 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Efter aftale med udvalgsformanden forelægger forvaltningen et par gange i løbet af 2015 og 2016 status på anvendelsen af ældrepuljemidlerne.

Områdeleder Sonja Søndergaard deltager og orienterer om arbejdet med tværgående møder på ældreområdet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 16. december 2015

Beslutning:

Sonja Søndergaard orienterede om arbejdet med tværgående møder.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.
57. Kvalitetsstandarder 2016
Sagsnr.: 2015-011440
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder i 2016 for § 83 Praktisk og personlig hjælp, § 83a Hjemmetræning, § 79a Forebyggende hjemmebesøg,  86 stk 1 og 2 Genoptræning og vedligeholdende træning indenfor Servicelovens område. Derudover en kvalitetsstandard for § 101 Rusmiddelbehandling indenfor Sundhedslovens område.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvalitetsstandarderne for 2016 godkendes
 • At der fremadrettet alene laves  kvalitetsstandarder på lovpligtige områder.
 • At kvalitetsstandarderne revideres hvert år og forelægges samt godkendes politisk.

Sagsbeskrivelse:

Socialforvaltningen nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, der har arbejdet med at undersøge muligheder for fornyelse af de eksisterende kvalitetsstandarder indenfor Serviceloven, dog med undtagelse af Kvalitetsstandard for Rusmiddelbehandling, der er lovbestemt i Sundhedsloven. I undersøgelsen har Handicaprådet og Ældrerådet været inddraget. 

Gruppen nåede på den baggrund frem til at foreslå, at der fremover alene laves  kvalitetsstandarder på lovpligtige områder, der revideres årligt og forelægges politisk. Disse kvalitetsstandarder vedhæftes som bilag til sagen til politisk godkendelse. Dette betyder, at alle nuværende kvalitetsstandarder, der ikke er lovkrav om, udgår pr 31. december 2015.

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder, anvendes fremover lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.
 
Strategien for Fremtidens Velfærd følger 4 spor:

 • Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
 • Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
 • Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
 • Vi har fokus på forebyggelse

Disse 4 konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.


Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Høring:

Sag og kvalitetsstandarder har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Ældrerådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes og finder generelt, at den nye udgave af standarderne er let tilgængelig og forståelige.

Handicaprådet påpeger generelt, at det er vigtigt at sikre en konkret, individuel vurdering af den enkelte borger, og at holde borgere i centrum. Handicaprådet har specifikke kommentarer til nogle af kvalitetsstandarderne.

Rådenes høringssvar i deres helhed vedhæftes sagen som bilag.

Behandling
- Social - og Sundhedsudvalget d. 16. december 2015
- Økonomiudvalget d. 4. januar 2016
- Byrådet d. 4. januar 2016

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Det bemærkes, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet forholder sig til en tidligere udgave af kvalitetsstandarderne. De i sagen foreliggende kvalitetsstandarder er revideret på baggrund af netop høringssvarene fra de to råd. Der gives en tilbagemelding til Ældrerådet og Handicaprådet om hvilke ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne som led i processen.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

58. Fritvalgspriser på madservice 2016
Sagsnr.: 2012-006008
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. januar 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At fritvalgspriser på madservice for 2016 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2016. Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice.

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2016.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice. Derfor er der  beregnet 2 priser på leveringomkostninger.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2016 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 63,38 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 77,22  kr

Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 55,38 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,22 kr.

Priser ved levering 2 gange om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 66,48 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 80,32  kr

Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 55,38 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,22 kr.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 16. december 2015
- Økonomiudvalget 25. januar 2016
- Byrådet 1. februar 2016

Beslutning:

Anbefales godkendt.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

59. Rehabiliteringsplads til sindslidende
Sagsnr.: 2015-013011
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Guldregnen er et botilbud for 30 sindslidende borgere. Foruden de 30 faste boliger er der tilknyttet 2 "Nathotel" pladser. Den ene "nathotel" plads anvendes i dag som en del af et fælles projekt mellem Middelfart og Fredericia kommune  -  i daglig tale "Dit Akuttilbud" .
Middelfart Kommune har et behov for at tilbyde borgere med sindslidelser et korterevarende rehabiliteringsforløb, hvorfor en sådan plads foreslås etableret.

Forvaltningen foreslår:

 • Godkendelse af en rehabiliteringsplads for sindslidende på Bostedet Guldregnen.

Sagsbeskrivelse:

Servicelovens § 86. Stk. 2 siger at:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Forvaltningen oplever, at flere borgere har behov for at blive hjulpet tilbage til hverdagslivet efter eksempelvis en indlæggelse. Ved at tilbyde disse borgere et kortere ophold på max. 3 måneder med en god og rehabiliterende indsats forventes det, at de igen vil kunne vende tilbage til og klare sig i egen bolig.

Formålet med opholdet:
 • At borgeren kan vende tilbage til hverdagslivet i egen bolig og mestre hverdagslivet, og evt. uddannelse og beskæftigelse.
 • At opholdet bidrager til faglig udredning.
Opholdet skal  bidrage til:
 • At stabilisere borgerens tilstand, således at borgeren kan vende tilbage til egen bolig.
 • At borgeren kan genoptage hverdagslivet i egen bolig og uddannelse/beskæftigelse.

Borgere i tilbuddet må ikke være udadreagerende, selvdestruktive eller aktivt misbrugende i en sådan grad, at det kræver fast overvågning. Det er ikke et tilbud for borgere med demens som primær problemstilling.

Opholdet er gratis, men borgeren afholder selv udgifter til mad og andre personlige fornødenheder.
Økonomi:

Inden for nuværende økonomiske ramme.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 16. december 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
Handicaprådet orienteres om etablering af pladsen.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

60. Prioritering af midler til det nære sundhedsvæsen
Sagsnr.: 2015-013271
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

I budgettet for 2016 har Byrådet afsat 1 million kr. til den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen. Social- og Sundhedsudvalget skal prioritere, hvad midlerne skal anvendes til.

Forvaltningen foreslår:

 • At det prioriteres at udvikle og forbedre indsatsen til borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)
 • At indsatsen blandt andet indeholder udvikling af brug af skærmløsninger, som også kan anvendes til borgere med andre behov

Sagsbeskrivelse:

I finanslovaftalen med kommunerne for 2016 er beskrevet behovet for en øget indsats for borgere med kroniske sygdomme, særlig er der peget på borgere med KOL. Regeringen, Danske regioner og KL har netop sat gang i en national satsning for mennesker med KOL, både i form af tidligere opsporing af sygdom og en styrket for mennesker med svær KOL.
I Middelfart Kommune kan vi se, at gruppen af borgere med KOL er den største gruppe borgere, som indlægges i kategorien forebyggelige indlæggelser, og antallet af forebyggelige indlæggelser i Middelfart Kommune ligger over gennemsnittet.
Vi har etableret trænings- og mestringsforløb til borgere med KOL, men den kontinuerlige vedligeholdende indsats giver udfordringer, og kan med fordel differentieres mere, end den er nu.
Samtidig er der peget på behovet for en indsat i forhold til tidlig opsporing af borgere med KOL. Diagnosen stilles i dag typisk langt henne i sygdomsforløbet, og en tidligere diagnose vil gøre det muligt at bremse udviklingen af svær KOL.

Målet med indsatsen skal være
- at mange flere borgere får stillet diagnosen KOL i en tidligere fase af sygdommen
- at borgere med KOL oplever bedre livskvalitet
- at der bliver færre sygehusindlæggelser på området
- at medarbejderne får øget deres kompetencer
- at udvikle brugen af digitale løsninger i borgerens hjem

Der skal formuleres en handlingsplan for indsatsen i kommunen. Der skal blandt andet satses på afprøvning og anvendelse af ny teknologi, og der skal arbejdes med, hvordan vi fastholder indsatsen på lang sigt.

Da der er tale om en bredt anlagt indsats med mange samtidige initiativer ansættes der en projektleder, som udover opgaven omkring KOL også skal være projektleder på skærmløsninger på andre områder.
Det tilknyttes projektmedarbejdere svarende til 1 stilling fordelt på flere fagpersoner.

I projektet indtænkes et muligt samarbejde med Region Syddanmark.

Projektet løber over 2 år, hvorefter indsatsen er forankret med, hvad der svarer til en stilling.

Økonomi:

Der afsættes 900.000 kr. om året i foreløbig to år til indsatsen. Herefter forventes indsatsen at kunne forankres med en indsats svarende til 400.000 kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Det vil efterhånden, som projektet bliver konkretiseret, være meget relevant at inddrage borgerrepræsenter i udvikling af tilbuddet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
De resterende midler reserveres til fremtidige indsatser under overskriften "det nære sundhedsvæsen".
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

LUKKEDE SAGER

61. Orientering