Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 7. oktober 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
7. oktober 2015 kl. 16:30
Tilstede:
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Christian Martins Kromann
John Kruse
Ove Andersen
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

46. Status på anvendelse af ældrepuljemidlerne 2015
Sagsnr.: 2014-007432
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Status på anvendelse af ældrepuljemidlerne 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Efter aftale med udvalgsformanden forelægger forvaltningen et par gange i løbet af 2015 og 2016 status på anvendelsen af ældrepuljemidlerne.

Teamleder Jytte Elkjær, Administration og Udvikling, deltager i mødet kl. 16.30 og giver en status på anvendelsen af ældrepuljemidlerne til aktiviteter på plejecentrene.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taget til efterretning.
47. Nye fritvalgspriser for madservice pr. 01.07.2015
Sagsnr.: 2012-006008
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. juli 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At de nye fritvalgspriser på madservice godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. juli 2015.

Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice. Elbokøkkenet har hævet priserne pr. 1 juli 2015 og resten af året som følge af listeriaudbrudet i foråret. 

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens udgifter til udbringning.

Priserne er gældende pr. 1. juli 2015 og er excl. moms.

Madservice: (alm. hovedret+biret) leveret  62,00 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) leveret  75,17 kr.
Madservice: (alm. hovedret+biret) uden leverance  54,20 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) uden leverance  67,37 kr.

Økonomi:

Listeriaudbruddet og de nye fritvalgspriser medfører et merforbrug på køkkenområdet i 2015. Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for borgere, idet der ikke ændres i taksterne overfor borgerne. 

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 7. oktober 2015
- Økonomiudvalget 26. oktober 2015
- Byrådet 2. november 2015

Beslutning:

Indstilles godkendt

Bilag:

48. Etablering af udsatteråd
Sagsnr.: 2015-007681
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Sagen vedrører forslag om etablering af udsatteråd i Middelfart Kommune.Forvaltningen foreslår:

  • At der etableres et udsatteråd i Middelfart Kommune med seks medlemmer, heraf to brugere, to professionelle og to personligt udpegede. Udsatterådet etableres som et dialogforum uden høringsret.

Sagsbeskrivelse:

Der er etableret udsatteråd i 27 danske kommuner med det formål at skabe bedre vilkår for de mest udsatte og sårbare i samfundet. Dels ved at fremme den forebyggende indsats og dels ved at sikre at hjælpen og støtten til den enkelte borger i højere grad gør en forskel. De etablerede udsatteråd varierer fra kommune til kommune mht. opdrag, størrelse og sammensætning, men fungerer grundlæggende som et dialogforum og som de udsatte gruppers talerør i forhold til bl.a. kommunale indsatser.

De sociale 2020-mål fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fokuserer på mål for børn og unges uddannelse, unges kriminalitet, kontinuitet i anbringelser, hjemløse, kvinder i voldelige relationer, stofmisbrugere, prostitution og alkoholbehandling. Disse områder vil derfor være et evt. udsatteråds fokusområder.

Rådet for Socialt Udsatte foretager årligt en rundspørge til landets kommuner for at opgøre, hvilke kommuner der har etableret udsatteråd og formuleret udsattepolitikker.
På baggrund af henvendelsen i 2015 har forvaltningen vurderet på mulighederne for og perspektiverne i at etablere et udsatteråd i Middelfart Kommune.

Lovgivningsmæssigt kan et udsatteråd etableres efter Servicelovens § 16, stk. 2, hvor bestemmelsen lyder: ”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.” Der er ikke høringspligt forbundet med rådet.

På nuværende tidspunkt er det Handicaprådet i Middelfart Kommune, der vil blive hørt i sager med betydning for socialt udsatte borgere. Byrådet har besluttet, at borgere med sindslidelse har en plads i Handicaprådet.
Handicaprådets primære fokus er dog på forhold, der især vedrører borgere med handicap eller sindslidelse og ikke på udsatte borgere i bredere forstand.

Der er juridisk ikke noget til hinder for at udvide Handicaprådets felt til også specifikt at dække socialt udsatte. For at sætte mere fokus på de socialt udsatte borgeres forhold er det dog forvaltningens anbefaling, at der etableres et selvstændigt udsatteråd som et dialogforum uden høringsret.

Hvem er socialt udsatte?
Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men ifølge forretningsordner fra andre kommuners udsatteråd dækker begrebet udsatte over hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere, udsatte børn og unge, etniske minoriteter, økonomisk udsatte, traumatiserede, ensomme.

Hvad laver et udsatteråd?
De konkrete opgaver for et udsatteråd varierer fra kommune til kommune. Et udsatteråd i Middelfart Kommune kan f. eks. have følgende opgaver: 

  • Dialogorgan og talerør for borgere med særlige sociale problemstillinger
  • Mindre projekter og temaopgaver, f.eks. i form af kampagner eller temadage
  • Aktiviteter på kommunens institutioner                                                                                                                                                                                                                

Sammensætning af udsatteråd
I etableringen af de eksisterende råd bliver det fra flere sider fremhævet som væsentligt, at medlemmer har gennemslagskraft og et solidt lokalt netværk, ligesom bred sammensætning af rådet med balance mellem professionelle og brugere fremhæves. Den brede sammensætning gælder også i forhold til at sørge for, at der repræsenteres viden og erfaring om flere målgrupper.

I mange kommuner konstitueres udsatteråd ud fra et 3/3/3-princip, dvs. en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle og en tredjedel personligt udpegede medlemmer. De personligt udpegede medlemmer sikrer, at alle udsattegrupper bliver hørt, og sammensætningen medfører ydermere, at en stor del af rådets medlemmer færdes i udsattemiljøet og dermed kan bringe idéer, ønsker mv. ind i rådsarbejdet. Der er således tale om en vekselvirkning mellem praksisfeltet og rådsarbejdet.

De fleste eksisterende råd har brugerrepræsentanter. Det må grundlæggende betragtes som en naturlig del af et talerør for socialt udsatte, at brugerne er repræsenteret. I den sammenhæng er det dog væsentligt, at disse rådsmedlemmer ikke deltager i rådets arbejde som individer, men at de skal tage stilling til overordnede problemstillinger på lige fod med rådets øvrige medlemmer. En praktisk erfaring fra de eksisterende råd er, at der vælges suppleanter til brugerrepræsentanterne.

Kommuner med udsatteråd vurderer generelt formandsposten som meget central, f.eks. med personlig udpeget formand. Ydermere påpeges det, at formanden ikke bør repræsentere en bestemt brugergruppe, at formanden skal have forståelse for rådets forskellige medlemmer, og han/hun skal være en god konfliktløser. Det kan dertil være en fordel, hvis formanden har et solidt netværk på udsatteområdet og evt. også kendskab til råds- og udvalgsarbejde.

Det foreslås på denne baggrund, at der etableres et udsatteråd i Middelfart Kommune med seks medlemmer ud fra ovennævnte 3/3/3-princip. Såfremt etableringen af et udsatteråd godkendes, igangsættes snarest en proces med henblik på udpegning af repræsentanter til rådet. Processen forestås af centerleder Bent Kidmose, Rusmiddelcenter Middelfart og centerleder Flemming Korshøj, Multihuset.
Udsatterådet sekretariatsbetjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Økonomi:

Det understreges fra flere kommuner, at det er en meget vigtig faktor, at medlemmernes deltagelse i rådsarbejdet udelukkende baseres på frivilligt arbejde, dvs. at de eneste udgifter knyttet til rådene er drift (i form af mødevirksomhed) og sekretariatsbistand.

Til sammenligning er budgettet for Handicaprådet i Middelfart Kommune i 2015 på kr. 78.000 med et forbrug pr. 1. september 2015 på kr. 15.541. Forbrug i 2014 var på kr. 36.000.

Høring:

Sagen har været til høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har fremsendt et høringssvar, hvori de støtter op om etableringen af et udsatteråd. De udtrykker dog et ønske om, at der udover de foreslåede repræsentanter i rådet deltager en fra brugersiden i Handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget godkender, at der nedsættes et udsatteråd. Den ene af de to personligt udpegede medlemmer udpeges af Handicaprådet.
Efter et års funktion evalueres Udsatterådet. Evalueringen forelægges udvalget mhp. vurdering af, om Udsatterådet skal være permanent.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

49. Orientering