Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 12. august 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
12. august 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
John Kruse
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

30. Status på anvendelse af ældrepuljemidlerne 2015
Sagsnr.: 2014-007432
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Status på anvendelse af ældrepuljemidlerne 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Efter aftale med udvalgsformanden forelægger forvaltningen et par gange i løbet af 2015 og 2016 status på anvendelsen af ældrepuljemidlerne.

Der er iværksat flere initiativer under den samlede overskrift mad og måltider. Teamleder Lisbet Lund-Jensen, Kost & Ernæring, deltager i mødet kl. 16.00 og giver en status på initiativerne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. august 2015

Beslutning:

Lisbet Lund-Jensen orienterede om, hvordan der siden 2008 er blevet arbejdet med kost på ældreområdet.
Med midler fra ældrepuljen sættes der fokus på mad og måltider på plejecentrene.
I forhold til hjemmeboende iværksættes en målrettet indsats med screening af borgernes ernæringstilstand, rådgivning af medarbejdere og borgere om vigtigheden af kosten.
Der iværksættes særlige indsatser i forhold til de mange beboere på plejecentre, der har svært ved at tygge og synke. Hver beboer screenes i den forbindelse.
31. Foreløbige konsekvenser af listeriafund i Elbokøkkenet
Sagsnr.: 2015-000387
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der har været listeriafund i Elbokøkkenet i april/maj måned 2015. Fødevarestyrelsen fremsatte i den forbindelse et påbud om nedsat holdbarhed på maden. Denne situation har medført udgiftsændringer for selskabet, hvilket fører til varslede prisstigninger fra Elbokøkkenet pr. 1 juli 2015. Der er lavet en foreløbig opgørelse over merudgifterne til Elbokøkkenet på baggrund af listeriafundene.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning
 • At finansieringen af merudgifterne drøftes

Sagsbeskrivelse:

Elbokøkkenet har varslet prisstigninger pr. 1. juli 2015. Prisstigningerne sker på baggrund af listeriafund i april/maj måned 2015 og det heraf følgende påbud fra Fødevarestyrelsen om ændret produktion og levering to gange om ugen.  Denne ekstraordinære situation har medført væsentlige udgiftsændringer for selskabet, hvilket nu resulterer i varslede prisstigninger.

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har på møde den 23. juni 2015 vedtaget, at man indtil videre fortsætter med den nedsatte holdbarhedsdato på 5 dage samt levering to gange om ugen. På et møde den 10. september 2015 vil bestyrelsen tage stilling til, hvad man ønsker at gøre fremadrettet. Det betyder , at det vil være nødvendigt med levering to gange om ugen i hvert fald frem til dette møde og indtil Fødevarestyrelsen ophæver påbuddet. Hvis der permanent skal være 5 dages holdbarhed vil det være nødvendigt at ændre kvalitetstandarderne og leverandørkravene til godkendte leverandører under fritvalgsordningen til madservice.

Middelfart Kommune og de øvrige interessentkommuner  har lavet en foreløbig opgørelse over udgifterne i forbindelse med listeriafund i Elbokøkkenet i april og maj måned.
I den opgørelse indgår  følgende:
•        Ekstra udgifter til transport beregnet for perioden 12.05 – 23.06.15
•        Løn til ekstra arbejde for personale i plejedistrikter
•        Ekstra udgifter til private leverandører
•        Ekstra timer til telefonpasning i plejen
•        Lønudgifter til køkkenpersonale til omprioritering og ekstraarbejde
•        Råvarer til ekstra egenproduktion i køkkenerne.

Middelfart Kommune har derudover lavet en foreløbig beregning af merudgiften som følge af forventede varslede prisstigninger pr. 1 juli 2015 og omkostningerne i forbindelse med udbringning 2 gange om ugen.

Den varslede pristigning medfører, at der skal godkendes nye fritvalgspriser for madservice pr. 1. juli 2015, hvilket betyder, at også den godkendte private leverandør af madservice vil få en højere afregningspris pr. 1. juli 2015.

Samlet set forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 0,350 mio. kr. i 2015. Forvaltningen indregner merudgifterne i halvårsregnskabet på køkkenområdet.

På udvalgsmødet i oktober vil forvaltningen fremlægge den den endelige opgørelse af merudgifterne i forbindelse med listeriafund og fremlægge forslag til hvordan merudgifterne håndteres samt nye fritvalgspriser på madservice. 

Økonomi:

Se sagsbeskrivelse.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
 - Social- og Sundhedsudvalget 12. august 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.
32. Embedslægetilsyn 2014 på kommunens plejecentre
Sagsnr.: 2013-014479
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Den endelige rapport fra de lovpligtige embedslæge-/sundhedsstyrelsestilsyn for 2014 er modtaget juni 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har i 2014 gennemført i alt 8 tilsyn på følgende plejecentre:    
 • Fænøsund
 • Fænøsundvænget
 • Skovgade
 • Rudbækshøj
 • Kongshøj
 • Egebo
 • Gelsted
 • Friplejehjemmet Lillebælt.
Der er foretaget 24 stikprøver hos de ialt 283 plejecenterbeboere.

På de 5 af plejecentrene var der ingen eller få bemærkninger, og deres næste embedslægetilsyn bliver i 2016.

3 af plejecentrene havde fejl og mangler - primært i forhold til dokumentation, og de får et nyt embedslægetilsyn i 2015.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældrerådet er hørt i forhold til rapporten.

Ældrerådet er meget tilfredse med, at 5 plejecentre i kommunen lever op til embedslægens krav og derfor ikke skal have et nyt tilsyn i 2015, og de har fuld tillid til, at de resterende 3 plejecentre får styr på deres dokumentation.

Ældrerådet er fortsat ikke tilfreds med, at Embedslægens samlede rapport først kommer i maj/juni det efterfølgende år.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. august 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

33. Kriterier for tildeling af nødkald
Sagsnr.: 2014-011204
Sagsbehandler: Christiane Pape Lehrmann

Præsentation:

Middelfart Kommune har på nuværende tidspunkt mange nødkald ude hos borgere, som bruges meget forskelligt. Kommunens sygeplejersker bruger tid på at tage disse opkald, og der er ofte fejlopkald, som forstyrrer sygeplejerskerne i deres opgaver.
Der anbefales derfor vedtaget nye kriterier for tildeling af nødkald, som borgerne revisiteres i forhold til.

Forvaltningen foreslår:

 • At nye kriterier for tildeling af nødkald godkendes, og 
 • At borgere, som er visiteret til nødkald, revisiteres efter de nye standarder

Sagsbeskrivelse:

I juni 2015 var 416 borgere i Middelfart Kommune visiteret til et nødkald.

Praksis i dag er, at nødkald går til sygeplejerskerne. En analyse fra januar 2015 viser, at 60 % af opkaldene er fejlopkald i aftentimerne. Nogle opkald kan viderestilles til hjemmeplejen. Sygeplejerskernes arbejde bliver ofte forstyrret, og chancen for fejl forhøjes ved mange forstyrrelser. Sygeplejersken må flere gange i arbejdstiden forlade en visiteret borger og køre til andre dele af kommunen, hvor borgeren ofte har glemt eller ikke registreret, at de har trykket på nødkaldet. På baggrund af de geografiske afstande i kommunen, bruger sygeplejerskerne forholdvis meget tid på denne slags kørsel. 

Analysen i januar blev foretaget hos de kommunale sygeplejersker og plejegrupperne over fire døgn. Den viste, at der indgik 86 nødkald, hvor 80% var i aften- og nattevagterne. Af de totale antal nødkald viste 60% sig at være fejlopkald i aftenvagten. Det var fejl, hvor borgeren ikke vidste, at de havde trykket på nødkaldet eller borgeren rykkede for planlagt hjælp. De resterende opgaver var toiletbesøg, plejeopgaver og et enkelt fald i hjemmet. Der var desuden to opkald i nattevagten, som vedrørte smerter.
Det samlede tidsforbrug på at besvare og følge op på nødkaldene var i de fire døgn 22 timer.

Der er foretaget en yderligere registrering over 14 dage i juni 2015. Denne registrering, som vedlægges i bilag, viser et totalt antal nødkald på 445, med et gennemsnit på 31 kald per døgn.
Årsagerne til nødkaldene fordeler på følgende: 

Årsag % Bemærkning
Fejl                

32,2

 (58% af disse ligger i nattevagten)
Personlig pleje

12,3

 
Praktisk hjælp

12,3

 
Toiletbesøg

 11,4

 
Rykker for hjælp

 9,4

 
Fald

 9,2

 
Hygiejnebehov

 4,7

 
Smerter

 3,3

 
Utryghed

 2,6

 
Andet

 2,0

 
Medicingivning

 0,8

 

I nattevagter er der to medarbejdere på vagt, en sygeplejerske og en social- og sundhedshjælper, der dækker hele kommunen med planlagte natbesøg og de nødkald, der måtte være i vagten. 
 
Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge så forholdsvis meget tid på opgaver, der viser sig ikke at handler om egentlige nødkald.

For at sikre den bedst mulige brug af ressourcerne er der derfor behov for at se på, hvilke borgere, der har nødkald, og hvordan disse bruges. Med udgangspunkt i tænkningen fra strategien for Fremtidens Velfærd om at støtte borgerne i at mestre mest muligt selv foreslås derfor fire forskellige "pakker" for nødkald, som borgerne fremover vil blive vurderet efter.

 • Pakke 1; Faldforebyggelse. Udredning af funktionsniveau og forslag til indsats i dialog med borgeren. Der bevilges ikke nødkald.
 • Pakke 2; Telefonløsning. Borgeren indkøber en telefonløsning eller privat nødkald. Kommunale medarbejdere hjælper med at rådgive om og foranstalte løsningen.
 • Pakke 3; Tryghedskald. Borgeren får udleveret et telefonnummer, som kan kontaktes hele døgnet eller det aftales, at sundhedspersonale kan ringe borgeren op på bestemte tidspunkter.
 • Pakke 4; Nødkald. Borgeren får installeret et nødkald fra kommunen, og det tilknyttes vagtcentralen.
Samtlige borgere, der i dag har nødkald, skal revisiteres efter denne model, så det sikres, at behovet for nødkald er nøje vurderet, og at borgeren får den bedste løsning ud fra sit aktuelle behov.

Det skønnes, at antallet af bevilgede nødkald vil falde med ca. 20% efter revisiteringen, da en andel af borgerne vil blive henvist til en anden løsning, der mere præcist end den nuværende dækker deres reelle behov. Det forventes, at enkelte borgere, der ikke har brugt deres nødkald i lang tid, efter revisiteringen ikke vil have en kommunalt bevilget ydelse. Revisiteringsprocessen vil tage 4-6 måneder og skal ske i hjælpemiddelteamet.

Der har i 2014 været en samlet udgift på materiel på nødkald på 174.000 kr. Et nødkald koster 2080 kr./stk.
Der bruges ca. en time på opsætning, og derudover kommer personaletimer til håndtering af opkaldene. Disse opkald svinger i varighed fra få minutter til 10 minutter, og i tillæg skal lægges den tid, der bruges med udkørsel til borgeren og tid på den eventuelle opgave hos borgeren.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagen har været fremsendt til høring i Handicapråd og Ældreråd.

Der er indkommet følgende høringssvar:

Handicaprådet giver i sit høringssvar udtryk for, at de nye kriterier for nødkald lyder fornuftige. Dog udtrykker Handicaprådet uenighed i tildeling efter pakke 4 for så vidt angår punktet om alene/samboende. De finder ikke en ægtefælle/samboende skal være afhængig af partnerens behov for nødkald i indtil 6 sammenhængende timer, flere gange ugentligt. Det må altid bero på en konkret og individuel vurdering, uanset om man er alene eller samboende.

Ældrerådet anerkender de problemstillinger, der er nævnt i oplægget, men kan ikke anbefale en forringelse af ordningen. Ældrerådet finder det fornuftigt med en revisitationsrunde med fokus på rehabilitering, faldforebyggelse, oplæring i brug af tekniske hjælpemidler etc. Ældrerådet giver endvidere udtryk for, at en prioritering mellem de 4 nævnte pakker falder ud til fordel for pakke 1 og pakke 3. Pakke 2 og 4 indeholder efter Ældrerådets opfattelse for meget privatisering – ”tvungen” privatisering af denne del af ældreomsorgen - har ikke Ældrerådets opbakning.
Ældrerådet spørger desuden, om de valgte kaldesystemer er simple nok at betjene? Skal opkald nødvendigvis gå til en centralt placeret sygeplejerske – kunne de ikke lige så godt gå til f.eks. de kørende hjemmehjælpere ude i områderne?

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. august 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
Der revisiteres hvor det fagligt giver mest mening og visiteres efter kriterierne fremadrettet.
Udvalget ønsker en evaluering af ordningen om et år.

Bilag:

34. Kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel)
Sagsnr.: 2014-001280
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

På udvalgsmøde den 11. juni 2014 blev det besluttet, at ordningen skal udvides til at omfatte blinde og stærkt svagtseende som et forsøg frem til den 1. juli 2015, hvorefter omfang skal evalueres.

Udvalget orienteres om udvidelse af geografisk område af SBH kørsel for Middelfart Kommunes borgere.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender, at den udvidede målgruppe (blinde og stærkt svagtseende) fortsat skal kunne visiteres til SBH-kørsel.
 • At orienteringen om udvidelse af det geografiske område tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Det nuværende serviceniveau og målgruppen i forhold til Kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) blev vedtaget i 2007 i samarbejde med Bestyrelsen for FynBus.

Ordningen kan søges af svært bevægelseshæmmede personer, der
- har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
- ikke kan benytte offentlige transportmidler
- er fyldt 18 år
- og varigt har svære lidelser i bevægeapparatet.

Serviceniveauet er baseret på de minimumskrav, som er beskrevet i lovgivningen.
FynBus har i samarbejde med kommunerne vedtaget, at den enkelte kommune selv kan bestemme serviceniveauet, da kommunerne har den fulde udgift til området.
Det betød i praksis, at Middelfart Kommune valgte som forsøg at udvide målgruppen til at omfatte stærkt svagtseende og blinde borgere frem til 1. juli 2015.

Det har vist sig, at 4 borgere i perioden frem til 1. juli 2015 har opfyldt kriterier og er visiteret til SBH-kørsel. Det har medført en udgift på 7.616 kr.

Udvalget orienteres om, at Fynbus har på bestyrelsesmøde den 20. november 2014 har besluttet, at alle Middelfarts borgere, som er visiteret til SBH-kørsel, kan køre i hele trekantsområdet. Det kan på sigt betyde en merudgift for Middelfart Kommune.

Økonomi:

Der henvises til den beskrevne økonomi i sagsbeskrivelsen.

Høring:

Handicapaspekter:
Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for ældre og handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:
Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet, og der er ikke indkommet høringssvar ved sagens afslutning.

Høring af Ældrerådet:
Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet, og rådet har afgivet følgende høringssvar:

Ældrerådet behandlede på ekstraordinært møde den 16. juli oplægget vedr. SBH-kørsel for blinde og svagtseende og kan udtale støtte til forvaltningens forslag.

Vi anbefaler altså, at nuværende ordning fortsætter evt. som et permanent tilbud. Vores anbefaling gælder også det geografiske område.

Vi er bevidste om, at ordningen ikke har været meget brugt – omvendt har der jo så været tale om en overkommelig økonomisk belastning for kommunen – og den har uden tvivl været til glæde for brugerne.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget - den 12. august 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

35. Medfinansieringsrapport 2014
Sagsnr.: 2015-005638
Sagsbehandler: Iben Lykke Eggertsen

Præsentation:

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført fra 2007. I 2012 blev ordningen ændret, således at kommunen udelukkende medfinansierer sundhedsvæsenet på baggrund af konkret aktivitet på sygehusene og i praksissektoren. Frem til 2012 bestod finansieringen både af et grundbidrag pr indbygger og af en aktivitetsbestemt del.
Den kommunale medfinansiering udgør i 2015 ca. 18 % af den samlede finansiering af sundhedsvæsenet.

Der er udarbejdet en medfinansieringsrapport for Middelfart Kommune for 2014. Rapporten viser udviklingen i medfinansieringsudgifter på sundhedsområdet i perioden 2012-2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

De kommunale medfinansieringsudgifter beregnes i 2014 til i alt 3619,- pr. borger i Middelfart. Udgifterne pr. borger er højere i Middelfart end landsgennemsnittet, men ligger lavere end regionsgennemsnittet.

En opgørelse over udgifter, som vedlægges i bilag, fordelt på tre hovedkategorier (somatik, psykiatri og sygesikring), viser en samlet stigning på 1,5 % i Middelfart fra 2013 til 2014. Stigningen er mindre end på landsplan, og 0,3 %-point mere end i Region Syddanmark.

Somatik:
De samlede udgifter til det somatiske område i 2014 var på 121.462.785 kr., og udgør langt størstedelen af de samlede medfinansieringsudgifter. Det svarer til 3211 kr. pr. borger i 2014.
Udgifterne til somatik ligger på niveau med Region Syddanmark, men over landsgennemsnit. Udgifterne til det somatiske område er steget med ca. 1,4 % fra 2013-2014 i Middelfart Kommune.

Udgifterne til forebyggelige indlæggelser er, på trods af et fald i udgifter fra 2013-2014, stadig højere end både regionsgennemsnit og landsgennemsnit pr. indbygger. Udgiften pr. indbygger er i 2014 på 267,80 kr. i Middelfart Kommune.
De største udgifter ses i forbindelse med brud og nedre luftvejssygdomme (f.eks. lungebetændelse, astma, KOL).
Antallet af sygehusudskrivninger er nogenlunde stabilt fra 2011-2014

Derudover bemærkes i rapporten, at udgifter til ryglidelser og gigtlidelser gennemsnitligt er højere i Middelfart end i Region Syddanmark og på landsplan. Der ses dog et væsentligt fald i udgifter indenfor rygområdet.
 
Psykiatri:
Udgifterne til psykiatri ligger under både regions- og landsgennemsnit, og var i 2014 på 6.008.957 kr., svarende til 159 kr. pr. borger. De samlede udgifter til psykiatri er fra 2013-2014 steget med 1,9 % i Middelfart Kommune.

På det psykiatriske område opdeles udgifterne i ambulante og indlagte forløb. Frem til 2013 også psykiatrisk skadestue. Denne funktion bortfaldt i 2014, da patienterne visiteres via Fælles Akut Modtage (FAM) afsnittene.

Udgifterne til ambulante forløb er samlet set steget 6,2 % fra 2012-2014, selvom der ses et lille fald fra 2013-2014. Stigningen gælder især aldersgrupperne 0-19 år og 20-64 år, mens der er et fald i udgifter for +65-årige. De samlede udgifter til ambulante forløb var i 2014 på 3.996.300 kr. for Middelfart Kommune.

Udgifter til indlagte forløb er i perioden 2012-2014 steget med i alt 27,8%. Udgiftsstigningen ses primært for aldersgruppen 20-64 årige i perioden 2013-2014. De samlede udgifter til indlagte forløb var i 2014 2.026.151 kr. for Middelfart Kommune.

Stigningen i udgifter til indlagte forløb svarer stort set til den udgift, der er bortfaldet med lukningen af skadestuen samt udgiftreduktionen på det ambulante område fra 2013-2014.

Sygesikring:
Udgifterne til sygesikring ligger under både regionsgennemsnit og landsgennemsnit, og er på 9.426.804 kr. Det svarer til 249 kr. pr. borger i Middelfart.

Økonomi:

Udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering udgjorde i 2014 140 mio. kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. august 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

36. Ansøgning om tilskud - Motion i Dagtimerne
Sagsnr.: 2015-008491
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Foreningen Motion i Dagtimerne ansøger om tilskud på kr. 40.000 om året de næste 2-3 år.

Forvaltningen foreslår:

 • At foreningen opfordres til at søge § 18 midler på lige fod med andre foreninger
 • At ansøgningen indgår i puljen af ansøgninger til runden med ansøgningsfrist 20. august 2015.

Sagsbeskrivelse:

Foreningen Motion i Dagtimerne blev stiftet i efteråret 2013. Foreningen har p.t. godt 100 medlemmer, og 14 af disse er frivillige og sørger for det praktiske i forbindelse med foreningens aktiviteter. Aktivitetener foregår i Strib Fritids- og Aktivitetscenter.
Foreningen har i forbindelse med opstarten modtaget 2 x 50.000 kr fra Sundhedsafdelingen til bl.a. indkøb af udstyr.

Foreningen oplyser i ansøgningen, at de fleste medlemmer er over 60 år og ikke i forvejen medlem af en idræts- eller motionsforening. Flere og flere ikke-aktive kommer i gang med at dyrke motion og styrke deres helbred. Udover motionen styrkes også det sociale samvær. De har desuden et samarbejde med kommunens sundhedsafdeling, og en del af medlemmerne er blevet henvist fra Sundhedsafdelingen via nogle prøvemedlemskaber, som Sundhedsafdelingen har købt hos foreningen.

Foreningen har fremtidsplaner i forhold til at få mulighed for at tilbyde en mere professionel undervisning for de personer, der har behov for særlig træning, f.eks. efter længere tids sygdom eller i forhold til kroniske sygdomme. Evt. med en delvis egenbetaling og evt. i samarbejde med personalet i Sundhedsafdelingen.

Foreningen forventer, at medlemstallet indenfor de næste 2-3 år stiger til 150 medlemmer.

Middelfart Kommune er meget positivt indstillet overfor initiativet, som derfor også er blevet bevilget opstartstilskud på 2 x 50.000 kr. Derudover har foreningen i år modtaget tilskud fra § 18 med kr. 10.000 og § 79 med 2.700 i medlemstilskud.
Det er således forvaltningens vurdering, at Motion i Dagtimerne har modtaget betragtelig økonomisk støtte fra Middelfart Kommune, også når der ses på, hvad der ellers bevilges af midler til foreninger.


Økonomi:

Foreningens budget viser, at der i 2015 vil være et underskud på ca. kr. 32.600 når året er omme.
Der søges derfor om et fast tilskud kr. 40.000 i 2015 og de kommende 2-3 år, indtil medlemstallet udgør et økonomisk godt fundament for foreningens fortsatte virke.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. august 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

37. Orientering