Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 8. april 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
8. april 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Kim Lund
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

15. Hjemtagelse af børneydelser fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Sagsnr.: 2015-003546
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Middelfart Kommune har fra 1. april 2015 hjemtaget den specialiserede indsats på tale, høre, syn, mobilitet og IKT (Informations og Kommunikations Teknologi) området for borgere over 18 år, fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense, (CKV), for at etablere det lokalt i kommunen, i tæt samarbejde med Fredericia Kommune.

Der er behov for en beslutning om, hvorvidt Middelfart Kommune skal opsige den resterende kontrakt med CKV og hjemtage de specialiserede ydelser til børn og unge med virkning fra 1. januar 2016. Såfremt det besluttes at hjemtage ydelserne, skal der tages stilling til, om der ønskes oprettet et legetek lokalt i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At kontrakten på specialiserede ydelser på børneområdet opsiges pr. 1. maj 2015 med henblik på, at Middelfart Kommune overtager opgaverne fra 1. januar 2016.
 • At udvalget tager stilling, om der samtidig med en hjemtagelse ønskes
  - oprettet et legetek lokalt i Middelfart, svarende til det familier med børn hidtil har kunnet benytte på CKV i Odense, eller
  - fortsat at købe adgang til legetek på CKV, hvis det ved en forhandling viser sig muligt til en rimelig pris, eller
  - at et lokalt legetek ikke oprettes

Sagsbeskrivelse:

Specialiserede ydelser til børn
På nuværende tidspunkt leverer det regionale Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) en række specialiserede ydelser til børn og unge fra Middelfart Kommune. Det drejer sig især om gruppeforløb for stammere, ydelser fra synskonsulent og adgang til legeteket, som yder rådgivning omkring barnets udviklingsmuligheder gennem anvendelse af specielt designet legetøj.
De nuværende ydelser er uddybende beskrevet i bilag til sagen.


Middelfart Kommune varetager selv indsatserne på det generelle og let specialiserede niveau. Udvikling og Rådgivning er Middelfart kommunes tilbud omkring understøttelse af specialpædagogisk udvikling og ydelse af rådgivning til forældre, dagtilbud og skoleområdet. I Udvikling og Rådgivning varetages særligt undervisning på det tale/høremæssige område, men også lettere indsatser fra psykolog, læsekonsulent, AKT-konsulenter mm. Niveauet for indsatsen er på højt og på flere områder specialiseret. Derfor vil konsulentvirksomhed omkring syn, samt eksempelvis stammegruppe være fagligt rigtig placeret i Udvikling og Rådgivning.

Der eksisterer et tæt samarbejde med ergo/fysioterapeut, som vil kunne varetage rådgivning og vejledning vedr. mobilitet. Alternativt kunne en ergo/fysioterapeut ansættes separat i Udvikling og Rådgivning til varetagelse af mobilitetsindsatsen samt tilbud i skoleområdet, som skoleafdelingen pt. køber sig til hos Dagtilbudsafdelingens ergo/fysioterapeutiske personale.

En hjemtagelse af funktioner fra CKV vil dog medføre et behov for ansættelse og/eller opkvalificering af medarbejderne, idet de nuværende medarbejdere ikke har de tilstrækkelige specialkompetencer til at varetage funktionerne.

Det skønnes, at der vil skulle ansættes medarbejdere med specialkompetencer på timebasis  svarende til ca. 26 timer pr. uge. Dertil kommer køb af konsulentbistand på ad hoc-basis og midler til kompetenceudvikling.

Hjemtagelse af funktionerne til Middelfart Kommune vil kunne medføre, at vi kvalitativt som kvantitativt kan give det samme tilbud som på nuværende tidspunkt til stort set den samme uddgift. Fordelene ved en hjemtagelse er især, at børnene og deres forældre vil have tilbuddet i Middelfart frem for i Odense, og vi vil få opbygget specialiserede kompetencer på området. 

Samtidig kan kommunen frigøre sig fra at betale grundtaksten på årligt ca. 0,500 mio. kr. til CKV. Dette beløb er det samme, uanset om man benytter sig af hjælp til voksne, børn eller begge dele. Der er således et økonomisk incitament til, at vi selv varetager ydelserne.
Hvis der ikke etableres et legetek i Middelfart, vil der være en besparelse ved hjemtagelsen.

Fredericia Kommune har i flere år selv varetaget de specialiserede ydelser på børneområdet. 
På den baggrund er forvaltningens anbefaling, at opgaverne hjemtages og at regionen orienteres herom pr. 1. maj 2015. I perioden fra eventuel opsigelse af kontrakten til overtagelse vil der dermed være tid til at planlægge og forberede overtagelsen.

Legetek:
Personalet der er tilknyttet funktionerne, kunne på skift servicere et legetek. Et forslag kunne være at etablere en legeteksfunktion i forbindelse med folkebiblioteket eller et af skolebibliotekerne. Hertil skal knyttes brug af biblioteksregistrering og udlåningsfunktion.

Alternativt bør det undersøges, om CKV eksempelvis udelukkende vil kunne tilbyde legetek til Middelfart kommune og hvis da, til hvilken pris. På nuværende tidspunkt er lederen af legeteket på CKV ikke i stand til at give oplysninger om dette.

Til etablering vil udgiften anslået være på angiveligt 200.000 kr for materialer, derefter 100.000 kr. årligt.

Fredericia Kommune har valgt at nedlægge legeteksfunktionen efter hjemtagelsen af børneydelser, og det er ikke efterfølgende blevet efterspurgt. Dette kan skyldes, at der ikke er behov for det, eller at behovet er der, men man blot ikke har noget sted at henvende sig.

Hjælpemidler til børn:
Hjælpemiddelfunktionen og det tilhørende budget på børneområdet tænkes fortsat at skulle ligge i Hjælpemiddelteamet i Social- og Sundhedsforvaltningen.


Økonomi:

Som beskrevet vil en hjemtagelse medføre, at Middelfart Kommune ikke længere skal afholde abonnementsudgiften på CKV svarende til 0,500 mio. kr. årligt.

Såfremt det besluttes ikke at etablere et legetek, vil der være en besparelse herved. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad den eventuelle udgift vil være, hvis det bliver muligt for Middelfart Kommune at købe adgang til legetek ved CKV særskilt.

Høring:

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har den 26. marts 2015 fremsendt høringssvar, og de er meget skeptiske ved at kommunen vil hjemtage dette tilbud. De mener bl.a. ikke, at der i Middelfart Kommune er viden og faglighed til at løse disse opgaver, til ulempe for borgerne. Borgerne vil f.eks. ikke få de rette hjælpemidler eller den rette psykosociale hjælp, og dermed vil vi ikke kunne være en del af samfundet, sådan som det ellers er det erklærede politiske mål fra Regeringens side.
Handicaprådets høringssvar vedlægges som bilag.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
- Børn- Kultur- og Fritidsudvalget  14. april 2015
- Skoleudvalget 14. april 2015

Beslutning:

Kontrakten med CKV opsiges pr. 1. januar 2016.
Det undersøges, om ydelserne på det samlede område kan købes i Odense Kommune fra årsskiftet. Samtidig undersøges det, om det er muligt at indgå særskilt aftale med Odense Kommune om køb af adgang til legetek.

Når der er klarhed over de økonomiske konsekvenser af enten at købe ydelserne i Odense eller selv etablere tilbuddet i Middelfart Kommune forelægges sagen de stående udvalg igen.

Såfremt det ikke er muligt at købe adgang til legetek i Odense bør muligheden for samarbejde med Fredericia Kommune undersøges.

Bilag:

16. Rapport om tilsyn på kommunens plejecentre i 2014
Sagsnr.: 2014-002735
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt gennemføre et uanmeldt tilsyn på plejecentre i kommunen, jfr. Servicelovens § 151.
Opgaven er overdraget til et uvildigt firma, Revas ApS, som har fremsendt en samlet rapport for tilsynene i 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.

Det er hovedindtrykket, at engagerede medarbejdere og ledelser gør deres bedste for at imødekomme beboernes behov. De møder og behandler beboerne, som af vidt forskellige årsager er afhængige af deres hjælp, med respekt og udviser en god og medmenneskelig adfærd, som i det store og hele afspejler sig i praksis.
Det er ligeledes Revas overordnede indtryk, at Kommunens godkendte standarder efterleves.
Revas kan også konstatere, at beboerne generelt hører til de beskrevne målgrupper, om end kompleksiteten i behovene er øget. De modtager relevant hjælp med udgangspunkt i deres behov.
Medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udviser fleksibilitet med hensyn til den enkeltes og hele beboergruppens trivsel.
Rammerne varierer, men fælles er, at atmosfæren afspejler, at de understøtter indsatsen, og at beboerne trives i dem.

Særligt fokusområde
Efter ønske fra Forvaltningen har der i lighed med tidligere år også i 2014 været et særligt fokusområde. Det er målgruppen og herunder udviklingen af beboernes behov og adfærd, primært som følge af demenslidelser. I den forbindelse vil der være særligt fokus på, om de overordnede rammer for opgaveløsningen er i overensstemmelse med beboernes behov. Et aspekt heraf er, om medarbejdernes samlede kompetencer fører til positive resultater for beboerne.

Samlet set er det indtrykket, at de overordnede rammer for opgaveløsningen, herunder medarbejdernes samlede kompetencer, fører til positive resultater for beboerne. Medarbejdernes nærværende og respektfulde tilgang har betydning for beboernes livskvalitet. Det vægtes højt at tilgodese beboere med særlige behov, således at der skabes ro og tryghed, både for den enkelte og fællesskabet.

Anbefalinger

 • Tendensen er fortsat, at beboernes behov udvikler sig i retning af mere kompleksitet. Derfor må der til stadighed være fokus på, at medarbejdernes kompetencer løbende tilpasses beboernes behov for støtte.
 • Det er indtrykket, at der overordnet er et godt samarbejde mellem de pårørende, medarbejderne og lederne. I enkelte tilfælde har samtalerne med de pårørende dog givet anledning til at fremhæve, at løbende forventningsafstemning er en væsentlig forudsætning for det positive samarbejde.
 • Magtanvendelse forekommer kun i begrænset omfang, og her er generelt god forståelse for at arbejde forebyggende. På trods af dette anbefaler Revas, at man løbende og med faste intervaller drøfter temaet og magtanvendelsesbegrebets mange aspekter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Rapporten har været fremsendt til høring i Ældrerådet, og af høringssvaret fremgår bl.a., at rådet udtrykker tilfredshed med såvel indholdet af rapporterne som processen med at følge op på indholdet af dem.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
- Økonomiudvalget 27. april 2015
- Byrådet 4. maj 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

17. Tilsynsrapport 2014 for aktivitetstilbud i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-012655
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Byrådet har pligt i h.t. Retssikkerhedslovens § 16 pligt at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Der er i den forbindelse indgået aftale med Revas ApS om at føre tilsyn med aktivitetstilbuddene i kommunen.
Revas ApS har fremsendt tilsynsrapport for tilsyn på Multihuset (herunder Projekt UngNu) og Perronen i 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporterne tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med tilsynet er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med brugerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde.

Forvaltningen har anmodet tilsynet om at have særligt fokus på, hvordan forandringer i organisationen kan skabe udvikling af tilbuddet og dermed også i brugernes oplevelse af livskvalitet. Her tænkes både på konktrete ændringer i dagligdagen og på, hvordan brugerne generelt oplever og eventuelt påvirkes af at være midt i en forandringstid.

Hovedkonklusionen på de to tilsyn er bl.a. 
 • at det vurderes, at brugerne hører til målgruppen og at de fysiske rammer fremstår velordnede og velegnede til formålet
 • at brugerne udtrykker, at de trives og har medindflydelse
 • at der er behov for at få synliggjort processen for tilbuddenes fremtid, både af hensyn til brugere og personale

Revas fremkommer endvidere med en række iagttagelser og anbefalinger, som fremgår af de to rapporter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Rapporterne har været til høring i Handicaprådet, og Handicaprådet har fremsendt et høringssvar.

De er overordnet enige i hovedkonklusionerne, men de ønsker at fremhæve den konklusion, der omhandler Projekt UngNu og deres usikkerhed om fremtiden (fra rapport om Multihuset) samt bekymringen omkring forandringsprocessen generelt.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
- Økonomiudvalget 27. april 2015
- Byrådet 4. maj 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

18. Budget 2016 - Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2015-003673
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Drøftelse af budget m.v. på udvalgets område i forbindelse med budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Der lægges op til en bred drøftelse af budgettet og prioriteringerne inden for eget udvalgsområde samt en orientering og dialog omkring arbejdet med prioriteringskatalog til budget 2016.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015

Beslutning:

Drøftet.
19. Effektiviseringer vedr. budget 2016
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 4. maj 2015.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. maj 2015.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
- Økonomiudvalget 27. april 2015
- Byrådet 4. maj 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

20. Orientering