Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 4. november 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
4. november 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

128. Beslutningssag: Indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo
Sagsnr.: 2015-004829
Sagsbehandler: Kim Bagge Pedersen

Præsentation:

Kæmpe-bjørneklo er et stort problem i den danske natur. Den skygger andre planter bort med sine store blade, og den har en meget voldsom frøspredning. Det betyder, at levesteder for mange planter, insekter og andre dyr forsvinder. Desuden øges risikoen for jorderosion langs vandløb, fordi den naturlige plantevækst forsvinder. Det er vigtig at få spredningen af kæmpe-bjørneklo under kontrol, da mange af vores vigtige naturområder ellers vil miste værdi. Det kan samtidig være risikabelt at færdes, hvor den vokser, fordi plantesaften er giftig og kan give voldsomme eksemlignende udslet. Ved vedtagelse af en indsatsplan, får kommunen mulighed for at igangsætte en systematisk og koordineret bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Forvaltningen foreslår:

 • At der udarbejdes en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

I 2014 besluttede udvalget at igangsætte en større indsats mod invasive arter. I 2015 har indsatsen været en kortlægning af kæmpe-bjørneklo i hele kommunen og en intensiv bekæmpelse på kommunale arealer. Resultatet af kortlægningen viser, at kæmpe-bjørneklo findes spredt i hele kommunen, men især langs vandløbene, er der mange og store kolonier. Der er ved kortlægningen registreret 870 kolonier.

Indtil nu har indsatsen mod kæmpe-bjørneklo i Middelfart Kommune været begrænset. Kommunen har bekæmpet på egne arealer og sendt breve til private med arealer, hvor kommunen har kendskab til, at der findes kæmpe-bjørneklo. Indsatsen har dog haft begrænset effekt, da grundejere ikke er forpligtiget til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo,

Ved manglende bekæmpelse kan frø spredes til de omgivende arealer, hvor planten måske ikke har vokset tidligere. Hvis bekæmpelsen ikke koordineres, bliver problemet kun større, så selvom der nu bekæmpes nogle steder, er det ikke altid muligt at slippe af med planterne, da de kan sprede sig fra tilstødende arealer. 

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kræver en langsigtet, fælles og målrettet indsats, hvor også de private inddrages. Den eneste virkningsfulde mulighed for at komme planterne til livs er at vedtage en indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo.

Vedtages en indsatsplan, er kommunen og alle grundejere forpligtiget til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo effektivt. En strategi mange kommuner benytter sig af og håndhæver for at tage hånd om på problemet. Når alle bestandene bekæmpes, reduceres bestandenes størrelse og antal efter en årrække. Det sker, når frøpuljen i jorden er tømt ud, og de eksisterende planter dør. 

Inden vedtagelse af en indsatsplan skal et forslag sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Her har borgerne mulighed for at fremsætte indsigelser m.v. Efter høringen kan indsatsplanen vedtages og offentliggøres. Forvaltningen vil arbejde mod at have en indsatsplan klar til vedtagelse i foråret 2016.

Formålet med en indsatsplan
Det overordnede formål med en indsatsplan er, at kæmpe-bjørneklo bekæmpes målrettet og konsekvent på offentlige og private arealer. På sigt skal kæmpe-bjørneklo kun forekomme spredt og i meget små bestande, der er lette at bekæmpe. Kæmpe-bjørneklo vil ikke længere udgøre en trussel for plante- og dyrearter, der hører til i den danske natur.

Mål for bekæmpelsen
Bekæmpelsen skal være så effektiv, at ingen planter fra kendte forekomster sætter spiringsdygtige frø.

Det skal sikres, at hidtil ukendte bestande af kæmpe-bjørneklo løbende registreres og bekæmpes.

Antallet af arealer, hvor der vokser kæmpe-bjørmeklo, skal løbende reduceres.

Indhold af indsatsplanen

 • Indsatsplanens geografiske udbredelse
 • Eventuelt områdeinddeling, hvor områderne kan prioriteres over en årrække
 • Privates og kommunens bekæmpelsespligt
 • Tidsfrister for bekæmpelse
 • Anbefalede bekæmpelsesmetoder. Ved brug af sprøjtemidler, beskrives gældende regler
 • Kommunens tilsyn og opfølgning

Håndhævelse af indsatsplanen
Kommunen har ansvaret for at håndhæve indsatsplanen og føre tilsyn med, at bekæmpelsen sker effektivt. Kommunen sender breve til samtlige grundejere med arealer, hvor kommunen har kendskab til kæmpe-bjørneklo. I brevet informeres grundejeren om deres bekæmpelsespligt, frister for bekæmpelse mm. Kommunen fører tilsyn med, at bekæmpelsen er foretaget som beskrevet.

Har en grundejer ikke bekæmpet, kan kommunen meddele påbud om bekæmpelse. Grundejeren kan som sidste udvej politianmeldes, hvis bekæmpelsen fortsat ikke er udført. Der straffes i værste fald med bøde.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at sagerne sjældent ender med politianmelse, men at de som oftest løses gennem dialog.

Kæmpe-bjørneklo bekæmpes fortsat på de kommunale arealer, da kommunerne har pligt til dette, når der er vedtaget en indsatsplan.

Andre invasive arter.
Der vil som hidtil blive foretaget forsøg med bekæmpelse af Rynket Rose på udvalgte offentlige arealer, f.eks. strandarealet ved Vasnæs Batteri.

Japansk Pileurt og Kæmpepileurt vil fortsat blive bekæmpet på offentlige arealer. I forbindelse med kortlægningsarbejdet er flere nye bestande blevet observeret, og bekæmpelse er igangsat.

Økonomi:

Udgifterne afholdes i 2016 inden for det eksisterende budget for anlæg og drift af naturområder. Såfremt det eksisterende budget på et tidspunkt viser sig ikke at kunne rumme indsatsen, må den neddrosles.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
129. Genbrugspladsstruktur
Sagsnr.: 2015-011501
Sagsbehandler: Maria Friis Jensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har i dag fire genbrugspladser. En stor ny plads i Middelfart og tre mindre pladser af ældre dato i hhv. Køstrup, Gelsted og Nørre Aaby.
De tre små genbrugspladsers forfatning, udfordringer på miljøområdet samt ønsket om en bedre driftsøkonomi, gør, at der er grund at se på hele genbrugspladsstrukturen.

Forvaltningen foreslår:

 • At genbrugspladsstrukturen drøftes
 • At der arbejdes videre med et forslag til ny genbrugspladsstruktur

Sagsbeskrivelse:

De tre ældre genbrugspladser står overfor nogle udfordringer i forhold til at kunne opfylde miljøkrav og krav til arbejdsmiljø, desuden trænger pladserne til renovering og vedligehold. Samtidig står Kommunen overfor at skulle opfylde ressourceplanens mål om at genanvende 50% af den samlede mængde af husholdningsaffald i 2022. Det er derfor hensigtsmæssigt, at se samlet på hvordan genbrugspladsstrukturen fremover skal indrettes for at kunne bidrage til at nå genanvendelsesmålet og løse udfordringerne mest optimalt.

For at kunne nå genanvendelsesmålet er der behov for mere plads på genbrugspladserne så der kan udsorteres flere affaldstyper. Det er desuden vigtigt at der er gode muligheder for let at kunne komme af med de genanvendelige materialer. Der er derfor grund til at se på mulighederne for at kunne levere en bedre service på genbrugsstationerne i form af udvidede åbningstider, mere overskuelige og bedre indrettede pladser, bedre trafikale forhold og en rimelig afstand/køretid. Samtidig taler driftmæssige og økonomiske forhold for at der er få og større genbrugsstationer.

Forvaltningen orienterer på mødet om forskellige ændringsforslag til genbrugspladsstrukturen med udgangspunkt i service, miljø, økonomi og arbejdsmiljø.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog, at der arbejdes videre med et mere konkret forslag til ny genbrugspladsstruktur.
130. Etablering af nedgravede affaldsløsninger i Middelfart
Sagsnr.: 2015-010193
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Miljø- og Energiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har i oktober/november behandlet sag om nedgravede affaldsbeholdere (fællesløsninger). Sagen handler om byområder, hvor der er så lidt plads, at borgerne enten ikke kan transportere en beholder igennem huset eller ikke har plads i baghaverne.

Ældre- og handicaprådet er siden  blevet hørt i sagen i forbindelse med orienteringsmøde sammen med beboerforeninger i den gamle bydel samt Civica boligudlejning, som ejer flere udlejningsejendommen i området.
Sagen fremlægges nu til endelig beslutning.

Forvaltningen foreslår:

 • At der så vidt muligt etableres nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation og genanvendeligt affald i byområder, hvor borgerne enten ikke kan transportere en beholder igennem huset eller ikke har plads i baghaverne.
 • At sækkeordningen fortsætter for de allerede tilmeldte husstande indtil de nedgravede løsninger er etableret.
 • At nedgravning af affaldsbeholdere i Middelfarts gamle bydel koordineres med Klimabyprojektet.
 • At der ikke gives tilladelse i forhold til vejloven til permanent opstillede affaldsbeholdere på fortovet

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af 14-dages tømning og skelordning, blev det besluttet, at der skulle findes alternative affaldsløsninger for de husstande - især i de ældre bydele, hvor der er problemer med plads til opbevaring og håndtering af en 240 liters beholder.

Forvaltningen foreslår, at der i disse områder etableres nedgravede affaldsbeholdere. Herved skal borgerne ikke håndtere deres affald gennem boligen på tømmedagen og problemer med pladsmangel til affaldsbeholdere undgås.

På baggrund af erfaringer fra andre byer tilstræbes en maksimal gå-afstand på ca. 50-60 meter, således at der er ca. 100-120 meter mellem beholderne, målt som "gå-afstand". 
Afhængigt af mulighederne for nedgravning og indpasning i bybilledet kan det i nogle gader blive nødvendigt med en lidt forøget gå-afstand. Hvis placeringen i praksis er umulig indenfor en acceptaberl gå-afstand, kan det blive nødvendigt at undersøge alternativer i den konkrete situation.

Foruden nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation etableres der på nogle centrale steder nedgravede affaldsbeholdere til genanvendeligt affald, som f.eks. papir, pap, metal, glas og plast. Det vurderes, at en lidt længere gå-afstand med det genanvendelige affald vil være acceptabel.

Der vil være tilslutnings- og benyttelsespligt til fællesløsningerne for de berørte ejendomme.

Der har været afholdt høringsmøde med repræsentanter for ældre- og handicaprådene samt relevante beboerforeninger i området omkring den gamle bydel. Der er indkommet 5 høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet, Civica, Den gamle bydels beboerforening og beboerforeningen Buggesgade.

Høringssvarene er samlet i vedhæftet notat til dagsorden.

Ældrerådet og Handicaprådet er generelt positive, men har kommentarer til visitation af ældre og handicappede borgere til hjælp med at få affaldsposen ud til de nedgravede fællesløsninger. Beboereforeningerne er også generelt positive, men håber, at beholderløsningerne integreres, så de lever op til æstestikken i den gamle bydel samt har et ønske om, at der afholdes et borgermøde, når kommunen kan være mere konkret omkring placering og valgte løsninger. Forvaltningen foreslår, at der bør afholdes et borgermøde, når forslag til placering m.m. er udarbejdet.

Social- og sundhedsforvaltningen har på møde med Teknik- og Miljøforvaltningen samt Handicaprådet udtalt, at de allerede i dag andre steder, f.eks. ved boligforeninger, visiterer hjælp til udbæring af affaldsposer til fælles affaldsløsninger. Dette vil også gælde ved etablering af de nye fællesløsninger.

Tømningsfrekvensen og kapacitet hænger sammen, dvs. tømningsfrekvensen fastlægges, så det sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet, og ophobning af affald omkring beholderne undgås. Sorteringskrav 10-15 år frem kendes endnu ikke, men beholdertypen vælges, så der er mulighed for opdeling, hvilket gør dem fleksible ift. ændrede krav om sortering i fremtiden.

Etablering af de nedgravede affaldsbeholdere vil blive koordineret imellem de relevante afdelinger i kommunen, således at hensyn til beholderdesign og placering, parkering og sammenhæng til Klimaby projektet indtænkes.

Det forventes at der udsendes svar til de parter, som har indsendt høringssvar efter behandlingen i Byrådet, udkast til svar fremgår at det vedhæftede notat med høringssvar.

Der bør ikke gives tilladelse i henhold til vejloven til permanent anbringelse af affaldsbeholdere på offentligt fortov, dette både af hensyn til forbipasserende på de smalle fortove i især den gamle bydel i Middelfart, men også af hensyn til æstestikken i byen. Det pynter ikke i bybilledet med affaldsbeholdere fast stående på fortovet.

Der er en oplagt mulighed for at koordinere nedgravningen af affaldsbeholdere med klimabyprojektet i løbet af 2016, hvor der i en stor del af gaderne i området alligevel skal foretages gravearbejde. Herved berøres beboere i området mindst muligt, idet gravearbejdet kan udføres samtidigt. Efter etableringen af nedgravede beholdere i klimabyområdet, etableres løsningerne i øvrige gader.

Økonomi:

Det forventes, at udgiften pr. husstand vil blive den samme som ved tømning med almindelige renovationsbiler/spande. Det vurderes, at ved etablering af 10-12 nedgravede beholdere vil der kunne laves en hensigtsmæssig tømningsrute.

Høring:

Er gennemført.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
Økonomiudvalget den 30. november 2015
Byrådet den 7. december 2015

Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

131. Endelig vedtagelse af nye regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald 2016
Sagsnr.: 2015-008192
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

På Byrådsmøde den 4. maj 2015 blev det vedtaget at indføre 14-dages tømning og afhentning ved skel fra 1. januar 2016.

Dette medfører behov for ændring af både erhvervs- og husholdningsregulativerne hovedsageligt med fokus på dagrenovation og papir (husholdningerne).
Der er endvidere præciseret nogle formuleringer og lavet enkelte korrekturrettelser i de øvrige afsnit i regulativerne.

Sagen fremsættes for udvalg og byråd til endelig godkendelse efter endt høringsperiode.

Forvaltningen foreslår:

 • At det reviderede regulativ for husholdningsaffald 2016 godkendes til at træde i kraft den 1. januar 2016
 • At det reviderede regulativ for erhvervsaffald 2016 godkendes til at træde i kraft den 1. januar 2016

Sagsbeskrivelse:

Begge regulativer har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. september- 6. oktober 2015. Der er kun indkommet høringssvar til husholdningsregulativet.
Der er indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis ældrerådet, handicaprådet, Ejby lokaludvalg samt en sommerhusejer i kommunen.

Høringssvarene er samlet i vedhæftet notat til dagsorden.

Ældrerådet og handicaprådet er generelt positive men har kommentarer til visitationsordningen, som ikke er en del af selve regulativet. Den endelige udformning af visitationsordningen afklares derfor mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af ældre- og handicaprådene.

Kommentarerne fra Ejby Lokaludvalg gik hovedsageligt på om det er uhygiejnisk med 14 dages tømning og lugtgener, her vil der være mulighed for at tilkøbe sommertømning i de to sommermåneder midt juni til midt august. Derudover ønskede lokaludvalget en mere fleksibel håndtering af skelafhentning med en accept på afhentning op til 5 meter fra skel. Det vurderes at være administrativt tungt at skulle kontrollere afstande til standpladser.
Ejby Lokaludvalg ønsker også ændring af papirordningens tømningsfrekvens, hvilket der vil blive set på i forbindelse med indsamling af flere genanvendelige affaldstyper, som besluttet i Ressourceplan 2018.

Karl-Aksel Kromann, privat sommerhusejer, har kommenteret forskellige punkter men især omkring kommende fællesløsninger. Forslag til svar fremgår af høringsnotatet.

Det forventes at udsende svar til de parter, som har indsendt høringssvar efter vedtagelsen af regulativet, udkast til svar fremgår at det vedhæftede notat med høringssvar.

Økonomi:

Vedtagelsen af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune

Takster, herunder takster for merydelser som sommertømning og afhentning ved standplads er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.

Høring:

Er gennemført.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
Økonomiudvalget den 30. november 2015
Byrådet den 7. december 2015

Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Udvalget indstiller endvidere at godkende de beskrevne visitationsbestemmelser.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Udvalget indstiller endvidere at godkende de beskrevne visitationsbestemmelser.

Bilag:

132. Badevandsresultater 2015
Sagsnr.: 2015-000765
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Badesæsonen 2015 har haft et tilfredsstillende forløb til trods for en sommer med adskillige skybrud.

Alle strande lever op til Badevandsbekendtgørelsens klassifikationskrav om at kvaliteten skal være mindst "tilfredsstillende" ved sæsonens afslutning 2015.

Der er for første gang i en årrække igen taget prøver på Teglgårdsparkens strand.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om badevandskvalitet 2015 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Der udtages prøver ved de fem blå flag strande, de øvrige 10 offentlige strande, ved Teglgårdsparkens strand samt omkring å-udløbene ved Aulby Mølleå og Storåen.

Klassifikationen af badestrande sker på baggrund af fire års resultater og har følgende niveauer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. I den seneste periode 2012-2015 er de fleste stationer (12 stk.) klassificeret som udmærket, 1 er god (Varbjerg Øst) og 2 er tilfredsstillende (Gals Klint og Båring Sommerland). Middelfart kommune lever derfor op til kravet om, at kvaliteten mindst skal være "tilfredsstillende". Klassifikationen for Husby Strand er gået fra god til udmærket, mens den er gået fra udmærket til god på Varbjerg Strand Ø. Øvrige strande har beholdt deres klassifikation.

Systemet til varsling af dårlig badevandskvalitet arbejder på grundlag af nedbørsmålinger på henholdsvis Brenderup og Harndrup Renseanlæg og dækker strandene omkring Storåens udløb i Båring Vig. Ved en vis nedbørsintensitet, hvor der er risiko for overløb af spildevand, varsles der med skilte på strandene. Der har ikke været skiltet på grundlag af varsling fra varslingssystemet i 2015. Der arbejdes derfor på, at varslingssystemet bedre kan "fange" de situationer, hvor der bør varsles på grundlag af nedbørsmængder.

I sæsonen 2015 har det været nødvendigt at skilte på Strib Nordstrand og Varbjerg Strand på grund af målt dårlig vandkvalitet. Det formodes, at årsagen til den målte dårlige vandkvalitet har været overløb fra spildevand ved de store regnskyl. Ved Strib Nordstrand kan der også være tale om, at skibe har aflastet deres spildevand.

Badevandsbekendtgørelsen giver mulighed for, hvis en enkelt prøve viser en forurening, som kan påvirke klassifikationen, at udskifte resultatet af en planlagt prøve med resultatet af en erstatningsprøve. Forvaltningen har benyttet sig af denne mulighed på Strib Nordstrand og Båring Strand.

På stranden ved Teglgårdsparken udtages der i 2015 og 2016 i alt 16 prøver. Ved udgangen af 2016 vil prøverne danne grundlag for en klassifikation af stranden og der kan til den tid tages stilling til, om stranden skal indgå i rækken af offentlige strande fremover. Resultatet af prøverne fra 2015 har vist en kraftig overskridelse 1 gang i løbet af sæsonen.

Økonomi:

Udgifter til analyser holdes inden for driftsbudgettet.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
133. Rottehandlingsplan 2016-2018
Sagsnr.: 2015-004699
Sagsbehandler: Anne Katrine Thomsen

Præsentation:

I følge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen udarbejde en rottehandlingsplan, som revideres minimum hvert 3 år.
Middelfart Kommune udarbejdede den første rottehandlingsplan efter reglerne i bekendtgørelsen i 2012. Handlingsplanen var for perioden 2013-2015. Dette er den første revision af handlingsplanen, gældende for perioden 2016-2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til rottehandlingsplan 2016-2018 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Rottehandlingsplanen beskriver Middelfart Kommunes handlinger og mål indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter, i overensstemmelse med de krav, der stilles til den kommunale handlingsplan i lovgivningen.
Nedenfor er fremhævet status for nogle af de stillede mål i handlingsplanen for 2013-2015, samt nogle af de nye mål for 2016-2018.  

Handlingsplan 2013-2015

RotteWeb
I perioden er der implementeret et nyt IT-system for anmeldelse af rotter. RotteWeb har rigtig mange funktioner, som benyttes i det daglige arbejde af henholdsvis bekæmpere og sagsbehandlere. Desuden kan rotteforekomster vises på kort, og det er muligt at udtrække statistisk materiale f.eks årsagskoder for rottetilhold i en periode. IT-systemet fungerer godt, det har nogle gode funktioner til det daglige arbejde, og der er kun få fejlmeldinger på systemet.

Sikring af kommunale institutioner ved opsætning af rottespærrer
Rottespærrer er monteret, hvor det er teknisk muligt. Der er etableret over 70 rottespærrer i kommunens institutioner.
Der har været et godt tværfagligt samarbejde i kommunen mellem afdelingerne og Spildevandsselskabet for at nå målet.

Pjecer om fuglefodring samt vildtfodring
Der er udarbejdet 2 pjecer. Pjecen om fuglefodring beskriver, hvordan man fodrer havens fugle, så der er mindst mulig risiko for tilhold af rotter. Pjecen uddeles af bekæmperne.
Pjecen om vildtfodring er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, og den beskriver, hvordan denne fodring kan ske med mindst mulig risiko for tilhold af rotter. Sidstnævnte pjece er kun uddelt i få eksemplarer, og der vil være fokus på at få videreformidlet budskabet samt uddelt pjecen til flere i kommende periode. Naturstyrelsen har endvidere indledt et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, hvor de arbejder videre med pjecen.

Mål der ikke er nået i perioden
Det er ikke lykkedes at få overblik over sikringsordninger, idet bekæmpelsesfirmaerne ikke har ønsket at medvirke pga. konkurrenceforhold.

Der er nedsat en arbejdgruppe for samarbejde om opsætning af rottespærrer ved byggemodning. Gruppen har endnu ikke
holdt møder, målet overføres til næste planperiode.

Handlingsplan 2016-2018

Folder for information om rottesikring i forbindelse med mindre dyrehold
Mindre dyrehold er en af de væsentligste årsager til forekomst af rotter. Der er flere gange givet henstillinger om rottesikring af f.eks løbegårde for at få afhjulpet problemet, uden den ønskede effekt. Der ønskes en forebyggende indsats, hvor målgruppen i en pjece informeres om mulighederne for rottesikring, f.eks sikring af løbegårde eller minimering af risikoen for adgang til foder.

Samarbejde med Middelfart Spildevand for nedbringelse af antallet af kloakrotter
Spildevandsledningerne er et væsentlig tilholdssted for rotter. Der bliver løbende repareret defekter såvel offentlige som private, når de konstateres i forbindelse med rottetilhold. Ved at holde møder med spildevandsselskabet og drøfte mulighederne for nedbringelse af kloakrotter, kan der sikres en mere effektiv bekæmpelse. F.eks kan det være relevant at undersøge større offentlige kloakstrækninger i områder med mange rotteforekomster. RotteWeb er her et godt arbejdsredskab.

Fokus på rottens naturlige fjender
Der er i lovgivningen og vejledninger lagt op til mindst mulig brug af gift i rottebekæmpelsen. De administrative medarbejdere vil arbejde på et samarbejde f.eks med DOF for at forbedre levevilkårene for rottens naturlige fjender, især rovfuglene.

Økonomi:

Projekterne/handlingerne i rottehandlingsplanen indgår som en del af rottebekæmpelsen og de afsatte midler hertil.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og energiudvalget den 4. november 2015.
Økonomiudvalget den 30. november 2015.
Byrådet den 7. december 2015.

Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

134. Indsatsplan for regulering af måger i Middelfart Kommune 2016
Sagsnr.: 2015-009736
Sagsbehandler: Gitte S. Hertzum

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en ny indsatsplan for regulering af måger i Middelfart gældende for 2016 med baggrund i erfaringer fra reguleringen i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At indsatsplanen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune vedtog sidste år for første gang en indsatsplan for regulering af måger. Reguleringen blev foretaget i et geografisk afgrænset område i industrikvartet i Middelfart. Reguleringen resulterede i, at 134 måger blev skudt samt fjernelse af 421 reder, nogle med æg.

Middelfart Erhvervscenter, der har stået for koordineringen, har fortalt, at virksomhederne  er meget tilfredse med resultaterne og ønsker at forsætte med reguleringen.
Forvaltningen har derfor ligesom sidste år udarbejdet en indsatsplan for regulering af måger.

Der er i forhold til sidste år ikke ændret på det geografiske område, og reguleringen foregår på samme måde - dels ved nedskydning og ved fjernelse af redematerialer og æg.

Kommunen samarbejder ligesom sidste år med Middelfart Erhvervscenter, hvor forvaltningen udarbejder indsatsplanen og søger tilladelse til regulering hos Skov- og Naturstyrelsen. Kontakten til erhvervsvirksomhederne for aftale om regulering af måger, varetages af Erhvervscenteret. Erhvervscenteret indgår ligeledes en aftale for det kommende år med en jæger, der skal skyde mågerne.

Indsatsplanen for regulering af måger er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

2015-009736-1udkast version 1
135. 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Miljø og Energiudvalget
Sagsnr.: 2015-010062
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At 4. budgetopfølgning tages til efterretning  

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Miljø- og Energiudvalgets område. 

Forvaltningen forventer ved 4. budgetopfølgning, at forbruget på både drift og anlæg i 2015 på det skattefinansierede område holdes indenfor rammen af det korrigerede budget inkl. over/underskud.

På det selvfinansierede område (affaldshåndtering), forventer forvaltningen i 2015 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Den væsentligste forklaring er, at udgiften til indkøb af spande, i forbindelse med at der blev skiftet fra sække til spande, blev mindre end forventet.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede 4. budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

 
Resultatet af 4. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte budgetopfølgningen.

Bilag:

136. Godkendelse af takster for 2016 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Sagsnr.: 2015-010597
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har fremsendt budget og takster for 2016. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2016 vedlægges til orientering.

Forvaltningen foreslår:

 • At Motas takster for 2016 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), som blev godkendt af byrådet den 4. juni 2007 fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 21. maj 2015 vedtaget at fremsende Motas´ takster for 2016 til behandling i interessentkommunerne. Oversigt over takster for 2016 er vedlagt som bilag.

Motas' udgifter skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, lille/landbrugsordning, klinisk risikoordning og tømningsordning). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt. Som vedtaget i 2012 budgetterer Motas ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb pr. kommune. Middelfart Kommune indregner denne udgift i det generelle administrationsgebyr, som opkræves pr. virksomhed en gang årligt.

Taksterne for 2016 er stort set uændrede eller svagt faldende i forhold til taksterne for 2015. Dog er der en lille stigning på afhentningsprisen i lille/landbrugsordningen for at få en bedre økonomi i denne ordning. For administrationsordningen budgetteres der med stort set samme beløb for 2016 fra de enkelte kommuner som i 2014 og 2015. Dette resulterer i et underskud for Motas på 117.000 kr. for ordningen, som modvirkes ved tilbageførsel af tidliger års for meget opkrævede gebyrer på samme beløb.

Som noget nyt er der i takstbladet en takst for "Afhentning og håndtering af røde kasser". Baggrunden for denne takst er, at Kolding Kommune har forespurgt, om det er muligt, at Motas kan udføre sortering af problemaffald indsamlet fra husstande i 42 liters røde kasser. Motas' bestyrelse har vedtaget, at Motas ønsker at påtage sig opgaven, men Kolding Kommune har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om man ønsker, at Motas skal udføre denne opgave. I budget og takster er håndtering af røde kasser medtaget, idet der regnes med et overskud på 84.000 kr. fra ordningen, til dækning af administrationsomkostningerne hos Motas. Skulle Kolding Kommune vedtage, at Motas ikke skal udføre opgaven, vil denne del af budgettet ikke blive aktuelt. Dermed vil det budgetterede resultat efter afskrivninger på minus 249.000 kr. blive 84.000 kr. større.

Økonomi:

Motas' udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.

Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas, og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015.
Økonomiudvalget den 30. november 2015.
Byrådet den 7. december 2015.

Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER