Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 8. oktober 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
8. oktober 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

53. Nøgletal september 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for september måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.09.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 5 sager i september måned. Det samlede antal udgør således 421 sager pr. 30.09.14.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 3 sager i september måned. Det samlede antal udgør 155 sager pr. 30.09.14.

Pr. 01.07.14 indførtes jobafklaringsforløb til borgere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Borgerne modtager ressourceforløbsydelse under forløbet. Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er pr. 30.09.14 i alt 17 stk.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 21 sager i september måned, således at det samlede antal udgør 397 pr. 30.09.14. Heraf er antallet af sager over 52 uger uden refusion er 79 stk. 

Antallet af borgere der er i ressourceforløb udgør 81 stk. pr. 30.09.14.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 2 i september måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 73 pr. 30.09.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0 % i refusion i alt 25.

I september måned er antallet af forsikrede ledige fortsat faldende med 20 sager til i alt 603 pr. 30.09.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

54. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2014
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetvejledning pr. 30. september 2014 på udvalgets område er ved at blive udarbejdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 er ved at blive udarbejdet. Totalt er der p.t. forbrugt 71%, hvilket er lidt under normalen på dette tidspunkt. Der vil i notat til sagen blive nærmere orienteret for de enkelte områder. Notat til sagen vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen
55. Delegations- og kompetencefordelingsplan
Sagsnr.: 2013-013669
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos økonomiudvalg eller i byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delgations- og kompetencefordelingsplanen som direktør. 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Oversigten over Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgets delegations- og kompetencefordelingsplan findes på side 6 i vedhæftet bilag.

Handicapaspekter:

Der er tale om delgations og kompetenceplan mellem det poltiske og administrativeniveau i Middelfart Kommunen, hvorfor det for borgere med handicap ikke har nogen konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Skoleudvalget d. 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014
Byrådet d. 1. december 2014

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

56. Orientering om kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder 2014
Sagsnr.: 2014-006433
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Job- og Vækstcentret har, på baggrund af begyndende paradoksproblemer, iværksat målrettede kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Den faldende ledighed betyder, at vi i Middelfart Kommune oplever begyndende paradoksproblemer hvor Job- og Vækstcenter Middelfart ikke kan dække virksomhedernes behov for medarbejdere med specifikke kompetencer.
For at sikre at virksomhederne kan få de kompetencer der efterspørges har Job- og Vækstcentret i 2014 valgt at igangsætte målrettede kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder. I første omgang er projekterne pilotprojekter der løbende vil tilpasses og sat i drift/gentaget i forhold til virksomhedernes behov. 

Oversigt over foreløbige samarbejdsprojekter med virksomheder i 2014:

Ledige I Servicefag (opstart januar 2014)
Områdets hotel- og konferencevirksomheder efterspørger kontinuerligt arbejdskraft med kompetencer indenfor servicefagene – særligt tjener og kok. Job- og Vækstcentret udviklede derfor, i samarbejde med lokal områdets Hotel- og konferencevirksomheder(med Uffe Høeg Johansen, Hindsgavl slot som primus motor), et kursusforløb for unge, målrettet uddannelse indenfor servicefagene. Forløbet bestod af 6 ugers kursus efterfuldt at praktik hos deltagende hotel- og konferencevirksomheder.  

Møbelpolstring (opstart september 2014)
Aarup virksomheden Carl Hansen og Søn (Assens Kommune) er i gang med at flytte en del af produktionen til Gelsted (Middelfart Kommune) og udvider i den forbindelse produktionen hvilket medfører, at virksomheden har brug for 30 – 40 nye medarbejdere over de næste 2-3 år, med specifikke kompetencer inden for møbelpolstring. Job- og Vækstcentret har, sammen med Carl Hansen og Søn, iværksat et kompetenceudviklingsprojekt målrettet virksomheden. Da virksomheden har adresse i to kommuner har Job- og Vækstcenter Middelfart taget kontakt til Jobcenter Assens og indledt et samarbejde så de to jobcentre sikrer en ensartethed i den service virksomheden modtager og fælles rekrutterer til kompetenceudviklingsforløbet. Selve forløbet består af 3 ugers kursus og 2 ugers praktik i virksomheden.

Industriel produktion (opstart oktober/november 2014)
På baggrund af stigende efterspørgsel efter industriarbejdere har Job- og Vækstcentret, i samarbejde med EUC Lillebælt og 4 af kommunens produktionsvirksomheder, skræddersyet et forløb hvor ledige tilbydes kompetencer indenfor produktion. Forløbet omfatter 5 ugers kursus på EUC Lillebælt efterfulgt af 4 ugers praktik i de samarbejdende virksomheder og afsluttes med en uges kursus. Efter forløbet vil deltagerne have opnået kompetencer i forhold til LEAN, procesforståelse, spild, sikkerhed m.m. Samtidig vil de ledige få kompetencer indenfor tegningsforståelse/måleteknik. Bliver forløbet en succes vil det blive tilbudt flere industrivirksomheder i samarbejde med  Jobcenter Fredericia.

 

 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen
57. Orientering om status på integrationsindsatsen samt indledende politisk drøftelse af en strategi for boligplacering.
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Job- og Vækstcentret overtog pr. medio maj 2014 den koordinerende funktion for indsatsen for flygtninge. I den forbindelse oprettedes Team Integration. Her en status på området integration og de foreløbige tiltag. Der er sket en stor stigning i antallet af nytilkomne flygtninge i de sidste 4-6 måneder. Dette har medført et stort pres omkring boligplacering af disse nye borgere. Derfor ønskes en drøftelse af en strategi for boligplacering.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning samt at der på kommende møde vedtages en strategi for boligplacering.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes kvote for modtagelse af nye flygtninge i 2014 er på 50 personer.

I alt har Middelfart pr. 1.10.2014 modtaget 53 personer (heraf otte børn) i 2014. De 39 personer heraf ”tæller med” på 2014-kvoten. Pr. 1.11.2014 skal vi modtage syv nye borgere. Af de nyankomne på kvoten for 2014 er alle på nær tre borgere fra Syrien.

I alt er der ultimo september 2014 101 personer i målgruppen ”kontanthjælpsmodtager under integration”.

Af de 101 borgere er er 57 ”familiepersoner”, dvs. de lever i parforhold og/eller familier med børn under 18 år. De 19 af familierne er fra Syrien. 43 borgere er aktuelt enlige, heraf er de 33 syrere og heraf søger 13 aktuelt familiesammenføring. Langt de fleste af borgerne i den samlede målgruppe er nu fra Syrien, derudover er der borgere fra Bhutan, Sudan, Afghanistan og Armenien:

 

Oprindelsesland /
Familiestatus

Afghanistan

Sudan

Armenien

Bhutan

Syrien

I alt

Enlige
(personer)

4

2

2

1

33

42

Familier (personer)

4

4

2

10

39

59

Personer i alt

8

6

4

11

72

101

  

Aldersmæssigt fordeler den samlede målgruppe sig således (den yngste er 18 år, den ældste er 62 år):
 

Aldersgruppe

Antal personer i aldersgruppe

Under 25 år

17

25-30 år

16

30-40 år

44

40-50 år

12

Over 50 år

12

 

Uddannelsesmæssigt er der ligeledes en meget stor spredning i målgruppen:

 • 10 har ingen skolegang
 • 26 har noget men ustabil skolegang afsluttet uden eksamen
 • 19 har skolegang svarende til folkeskolens 9. klasse
 • 16 har hvad der svarer til gymnasial baggrund
 • 7 har en kort videregående uddannelse
 • 16 har en længere videregående uddannelse

Erhvervsmæssigt er der en overvægt af borgere fra ufaglærte erhverv – herunder syerske, chauffør, frisør, butiksarbejde, madlavning/rengøring. Desuden er der 17 borgere med en del erfaring inden for håndværksfag (murer, tømrer, bygningsmaler, VVS), men som ikke har taget nogen form for uddannelse for at udøve deres erhverv. I alt 15 borgere har udøvet deres erhverv som faglærte på baggrund af egentlig uddannelse – erhverv som undervisning, ingeniørarbejde, tandlæge, skolepsykolog, apoteker eller it-arbejde.

En langt overvejende del af målgruppen er motiverede for job i Danmark. En stor del vil gerne i praktik, en stor del vil foretrække at komme direkte i job. Desuden er der en del af målgruppen - primært de familiesammenførte ægtefæller - som har en mindre grad af arbejdsidentitet i forhold til arbejde udenfor hjemmet.

Nye tiltag i forhold til målgruppen:
Team Integration har den koordinerende funktion i forhold til indsatsen. Teamet er igang med at aftale samarbejdssnitflader og arbejdsgange med en stor del af den øvrige kommunale forvaltning samt sprogskolen. Der er lavet et 'sundhedskursus' som en obligatorisk del af integrationsplanen, ligesom der er indført et månedligt halvdags introduktionsmøde for alle nyankomne. Teamet er ved at udvikle et uddannelses- og arbejdsmarkedrettet kursus, som kan supplere danskundervisningen i de første uger med henblik på afklaring af praktikmuligheder og den enkelte borgers mere langsigtede job- og uddannelsesplaner. Derudover er der indledt en udvikling på samarbejdet med frivillige. På længere sigt er målene bl.a. at få etableret samarbejder med virksomheder, idrætsorganisationer og foreninger samt en mere intensiveret indsats for selvforsørgede familiesammenførte.  
Der udsendes et månedligt orienteringsbrev til de andre interessenter (kommunale afdelinger, sprogskole, frivillige m.fl.) på området.


Vedr. boligplacering:
Ultimo september 2014 er der 101 personer i målgruppen. Til sammenligning var der for knap et år siden 70 personer i denne målgruppe. Målgruppen er således vokset med godt 46 % i løbet af 2014. En øget flygtningetilstrømning samt et øget antal (hurtigt behandlede) familiesammenføringer gør at området er i voldsom vækst, hvilket medfører et stort pres på kommunen og medarbejderne i forhold til de opgaver, der ligger hos det koordinerende team.

Den store stigning i antallet af personer under integration kombineret med den ændrede familiestatus af målgruppen (flere enlige og mænd, som får familiesammenføring senere) giver et øget pres på den boligkapacitet, som kommunen har til rådighed til den lovpligtige boligplacering af flygtninge, ikke mindst de almene boliger som kommunen har anvisningsretten til. Der er tendens til flaskehalsproblematik, da der kun er få, små boliger i kommunen.

Det lave antal relevante boliger medfører at flygtninge ofte indkvarteres i de midlertidige løsninger i (gennemsnitlig) 3-5 måneder forinden relevant varig bolig kan tildeles, evt. i forbindelse med at flygtningens øvrige familiemedlemmer ankommer.

Middelfart Kommune har ikke selv egne boliger, der anvendes som akutboliger. I stedet fordeler den midlertidige indkvartering af flygtninge sig primært på nedenstående tre muligheder:

 1. Leje af værelser på Motellet
 2. Seks værelser på Kongshøjcentret
 3. Feriebyen

Det øgede pres på boligplacering indebærer øgede udgifter til området:

Udviklingen i nettoudgifter midlertidig boligplacering:

2011

2012

2013

2014 (ult. sept.)

87.800 kr.

239.682 kr.

245.702 kr.

489.970 kr.

 

Der forventes pt. en udgift til midlertidig boligplacering på yderligere kr. 4-500.000 for resten af året.

Permanente boliger til flygtninge tildeles fortrinsvis i ledige lejligheder i de almennyttige boligforeninger. Kommunen har anvisningsret til 25 % af de ledige lejemål i alment boligbyggeri. Team Integration og boligforeningerne har et samarbejde omkring opgaven, samtidig skal disse boliger også dække andre borgeres akutte boligbehov og kommunens forpligtelse til at yde akut bolighjælp til alle borgere.

Pr. 01.10.2014 mangler der aktuelt følgende typer boliger til flygtninge:

 • To boliger til enlige under 25 (husleje max. 3000,- ekskl. forbrug)
 • Fem boliger til enlige over 25
 • En bolig til et par
 • 5-6 boliger til familier

En analyse af integrationsområdet udført i efteråret 2013 viste, at 63 % af flygtninge boligplaceres i Middelfart by. Nogle af årsagerne hertil er at den enkelte flygtning således har lettere ved at komme på sprogskole, og at når flygtningens børn ankommer, er de tættere på Østre Skole, hvor modtageklasserne findes.

Opgaven med at få boligplaceret 5-7 nye borgere hver måned betyder at så godt som alle nyankomne nu boligplaceres i midlertidig bolig. Kun tre nye flygtninge er i 2014 boligplaceret i permanent bolig ved ankomsten til Middelfart. Derudover er 22 flygtninge, som er startet i midlertidig boligplacering, udplaceret i permanent løsning i indeværende år.  Teamet arbejder målrettet på at skaffe permanente boliger, men det er en stor udfordring. Samtidig betyder volumen af nye borgere, at medarbejderne er udfordrede i forhold til udarbejdelse af integrationsplaner, etablering af job og virksomhedspraktikker og andre tiltag, der bidrager til en hurtig og god integration.

På baggrund af ovenstående ønskes en politisk drøftelse med henblik på udarbejdelse af en strategi for boligplacering. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Orientering taget til efterretning.
Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til bolig strategi til næste møde.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen
58. Sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2013-006244
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister indenfor de forskellige forvaltningsområder er nu ajourført og ønskes godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At de reviderede sagsbehandlingsfrister indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er nu blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange.
I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer fx at ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen er fastsat efter § 3 stk 2 i Lov om retssikkerhed og administration.
Det er især på Teknik- og miljøforvaltningens samt Børn- unge og fritidsforvaltningens områder, hvor der findes flest ikke lovbundne sagsfrister.

Som noget nyt i forhold til tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister er der i forbindelse med ajourføring af fristerne udarbejdet et kodeks for, hvad er god sagsbehandlingsskik i Middelfart Kommune. Dette er sket for at tydliggøre forventningerne mellem borger/virksomhed og sagsbehandler.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

På side 2 i vedhæftet bilag fremgår kodeks for god sagsbehandling og på side 20 fremgår Job- og vækstcenters sagsbehandlingsfrister.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Behandlingsplan
Børn-, Kultur og fritidsudvalget d. 30. september 2014
Skoleudvalget den 30. september 2014
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

59. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

LUKKEDE SAGER