Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 11. juni 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
11. juni 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

31. Nøgletal maj 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for maj måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.05.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 14 sager i maj måned. Det samlede antal udgør således 460 sager pr. 31.05.14.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 1 sag i maj måned. Det samlede antal udgør 181 sager pr. 31.05.14.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 4 sager i maj måned, således at det samlede antal udgør 466 pr. 31.05.14. Antallet af sager over 52 uger uden refusion er 80 stk.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 1 i maj måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 82 pr. 31.05.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0 % i refusion uændret med i alt 37 sager.

I maj måned er antallet af forsikrede ledige fortsat faldende. Antallet er faldet med 27 sager i maj måned til i alt 631 sager pr. 31.05.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

32. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 på udvalgets område er ved at blive udarbejdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 er ved at blive udarbejdet. Totalt er der p.t. forbrugt ca. 39%, hvilket er lidt under normen på dette tidspunkt. Der vil i notat til sagen blive nærmere orienteret for de enkelte områder. Notat til sagen vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.


Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen
33. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2014-004525
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Sagen har været sendt i høring, og udvalgene skal nu forholde sig til høringssvarene.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter høringssvarene med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd

Sagsbeskrivelse:

forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Forslagene har været i høring i maj måned.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 23.6.

Økonomi:

Beskrevet i effektiviseringsforslagene.

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Handicapaspekter:

Sagen har været sendt i høring.

Høring af Handicaprådet:

Høringssvar fra Handicaprådet:

Vi har i Handicaprådet kigget grundigt på de effektiviseringsforslag der er kommet i høring og vi undre os meget over, at man endnu engang til trods for vores ønske skære mest/effektivisere mest på Social og Sundhedsområdet. Og det er til trods for at man i Middelfart Kommune netop havde et overskud. Vi mener derfor overordnet, at man bør lytte meget kraftigt til vores kommentarer nedenstående.

Men vores kommentarer er følgende:

Reducering af arbejdsgiverbetalte pauser:

Ingen kommentarer                                           

Effektivisering af skolekørsel:

Det skal være samme tidspunkt de møder på eleverne. Men der er også den kommentar at man skal visiteres til skolekørsel alle dage, når man er berettiget til det. Derudover skal man huske, at der kun max. Må være 1 times transport hver vej.

10. klasse:

Det er en grov indskrænkning som kan medfører, at dem som har brug for at lige få styrket deres ressourcer kan bruge 10 kl. Og dem som ikke er klar skal have lov og lige mulighed for at tage 10. klasse. Den kan bruges fornuftigt til at styrke de ting som de har brug for og modne dem. Børn med særlige behov har også måske kun STU og komme videre på og så har de pludselig et tomrum derimellem.

Der skal ikke spares her men gives muligheder for alle.

Effektivisering gennem anvendelse af digitale læremidler og andre IT-redskaber:

Det meget vigtigt at man sikre at alle eleverne har en computer eller ipad, så man ikke skal deles om dem.

Optimering af visitationspraksis og udbetalingskontrol:

Det er da kun godt at man strammer op her!

Effektivisering af STU Skrillinge:

Det kan kun give en merudgift på 45 tusinde kr. Vi sætter spørgsmålstegn til hvor mange flere der kommer ind. Og ifølge tallene er der ikke mere end 5. Så vi er mere tilbøjelige til at tro at det er en serviceforringelse. Og man skal jo stadigvæk tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes behov.

Vi skal jo ikke altid sammenligne med andre kommuner, hvis kommunerne ikke er lige så små som os.

Mere målrettet samarbejde med plejefamilier:

Det er dejligt at man støtter bedre op om familierne og supervisere.

Effektivisering af aflastning Bøgelund:

Det er en dårlig forringelse, som kun kan gå ud over aktivitetsniveauet. Og på Lunden har de jo flere ressourcer til netop den slags, da der er flere brugere.

Reduktion af anbringelsesudgifterne gennem fortsat udvikling af familiebehandlingstilbud til småbørnsfamilier:

Ingen kommentarer

Effektivisering på halområdet, herunder mere effektivt indkøb:

Ingen kommentarer

Nedbringelse af antallet af skoleudsættelser:

Det er et farligt spor at gå ind på. Der er børn som virkelig har brug for det ekstra år. Det skal være faglig individuelt konkret vurderes og det er jo ved tidlig indsats at man på lang sigt kan spare. Så her er pengene godt givet ud.

Sommerferielukket i 2 uger i daginstitutioner og dagpleje:

Ingen kommentarer

Øget brugerbetaling i forhold til forbrugsgoder og bedre indkøbsaftaler:

Det skal bero på en individuel vurdering. For hvis man ikke kan klare sig uden dette hjælpemiddel, så er det ikke et forbrugsgode!

Ny aftale i forhold til specialrådgivning og specielundervisning:

Vi kan kun se en stor serviceforringelse på dette, da det kræver en stor specialviden at undervise og rådgive i disse ting og det kan vi ikke bare få sat ned i pris uden at få en serviceforringelse. Så man mister mange kompetencer individuelt ved denne besparelse.

Analyse og Strategi for dagtilbud:

Her vil vi forbeholde os retten til at se analysen først igennem grundigt. Og den er først lige dags dato kommet i høring her i Handicaprådet. Så når vi har sat os mere ind i hele det store materiale og har sendt vores høringssvar vil vi sende det til Trine Sørensen i Økonomiafdelingen som så kan videresende det til alle. Men der er først høringssvardato d. 3. juni og det er et materiale på 49 sider som skal gennemlæse mere grundigt. Derfor er det uacceptabelt, hvis man ikke giver os mulighed for dette først inden at man tager beslutning om dette!

Revisitering (Task force):

Man skal sikre, at støtten også er der under ferie. Og det er vigtigt at man får både borgeren og eventuelle pårørende med i forløbet, da trygheden er vigtig for at processen kan blive positiv.

 

Og det er også vigtigt at man starter med at sætte støtten i bero inden den skal ophøre, da dette giver borgeren en sikkerhed og det er vigtigt. 

Øget Bloktilskud gennem efterkontrol af BBR registreringer:

Ingen kommentarer

Øget indtjening:

Ingen kommentarer

Vi håber som sagt, at man vil tage vores betragtninger ind og lave lidt ændringer i effektiviseringsforslagene.

På Middelfart Handicapråds vegne

Gitte R. Reckendorff Nielsen

Høring af Ældrerådet:

Høringssvar vedr. effektiviseringer, budget 2015

Ældrerådet behandlede på møde den 15. maj det tilsendte materiale om effektiviseringer.

Overordnet set tager vi materialet til efterretning og ser frem til det endelige budgetforslag for 2015, ikke mindst i forhold til de forslag vi fremsendte medio april.

Bortfaldet af arbejdsgiverbetalte pauser og lignende tiltag på det sidste er efter nogles opfattelse en lidt speciel form for personalepleje. Da dette imidlertid ikke er et direkte anliggende for ældrerådet, skal vi her blot anerkende, at der er tale om et ganske pænt beløb.

Venlig hilsen

Flemming Enevoldsen

Ældrerådet


Behandlingsplan:

Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget d. 11. juni 2014

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Høringssvar drøftet.
Effektiviseringsforslag indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

34. Resultatrevision 2013 for Job- og Vækstcenter Middelfart
Sagsnr.: 2014-002709
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart har med udgangspunkt i materiale fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet udkast til Resultatrevision for Job- og Vækstcenter Middelfart 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At LBR's høringssvart tages til efterretning.
 • At Beskæftigelsesregion Syddanmarks høringssvar tages til efterretning.
 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller Resultatrevision 2013 til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Af Arbejdsmarkedsstyrelsens indledning til resultatrevisionen fremgår det, at ideen med resultatrevisionen er, at jobcentret i Middelfart i lighed med landets øvrige jobcentre får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument.
Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for 2013 i jobcentrene, herunder Job- og Vækstcenter Middelfart.
Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i Beskæftigelsesplanen for 2015. Job- og Vækstcentrenes forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af Resultatrevisionen 2013, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen 2015.
Resultatrevisionen skal fremsendes i høring til medlemmerne af Det Lokale Beskæftigelsesråd, hvorefter Jobcentret modtager Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar. Ultimo juni skal Byrådet godkende resultatrevisionen. Resultatrevisionen offentliggøres på Middelfart Kommunes hjemmeside og på Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside den 1. juli 2014.

Resultatrevisionen er bygget op omkring to tabeller:
 • En resultatoversigt, der viser indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Resultatoversigten indeholder desuden en sammenligning af jobcentrets indsats i forhold til sammenligningsgrundlaget (klyngen).
 • En tabel, der viser besparelsespotentialer, som baserer sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige ydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. På de fleste forsørgelsesydelser er der ikke noget besparelsespotentiale at hente ift. klyngen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
11. juni 2014 Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget
16. juni 2014 Økonomiudvalget
23. juni 2014 Byrådet

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. maj
Det Lokale Beskæftigelsesråd har gennemgået resultatrevision 2013 og finder at resultaterne er tilfredsstillende.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Høringssvar taget til efterretning.
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

35. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune 2. kvt. 2014
Sagsnr.: 2014-002676
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

I rapporten sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune. 2. kvt. er der fokus på unge på uddannelseshjælp og den nye sygedagpengemodel. Til sidst i rapporten er der en kort status på de 4 ministermål.
I rapporten sammenlignes Middelfart med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Middelfart. Hvilke kommuner der er i disse klynger varierer afhængigt af, hvilke ydelsestyper der ses på.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvt. rapporten diskuteres og tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fremgang i beskæftigelsen i 2014 og 2015
Middelfart har oplevet en svag stigning i antallet af beskæftigede på 0,2 pct. svarende til 30 personer i forhold til samme periode sidste år.  Til sammenligning har Syddanmark oplevet i fald i beskæftigelsen på 1 pct. i samme periode.

Antallet af offentligt forsørgede falder
I Middelfart har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med 5,5 pct. Det er især dagpengemodtagere og førtidspension, hvor der ses en reduktion.

Unge på uddannelseshjælp
I februar 2014 var ca. 190 unge på uddannelseshjælp, af dem var 44 pct. aktivitetsparate (unge der har behov for en længervarende indsats) den laveste andel i regionen. Generelt modtager flere af de unge et aktivt tilbud en gennemsnittet i hele Syddanmark og der bliver i højere grad anvendt virksomhedsrettede tilbud end gennemsnittet i Syddanmark i Middelfart.
 
Den nye sygedagpengemodeldannelse
Fra 1. juli 2014 indfases de første elementer af sygedagpengemodellen.
Generelt set har Middelfart Kommune en reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere. 
I 2013 var 2900 personer berørt af sygefravær, hvoraf de fleste afsluttes inden for de første fem måneder, ca 20 pct. rækker ud over de første fem måneder.


Ministermål:

Flere unge skal have en uddannelse
Middelfart har en lavere andel af unge på offentlig forsørgelse end klyngen og Syddanmark og har oplevet en større reduktion af gruppen end klyngen og Syddanmark.

Tilgang til førtidspension
Igennem det sidste år er reduktionen af førtidspensioner mindre end både klyngen og Syddanmark, imidlertid er tilgangen til førtidspension på nivea med Syddanmark og lavere en klyngen, når der tages højde for befolkningens størrelse.

Langtidsledighed
Igennem det sidste år er antallet af langtidsledige i Middelfart faldet med ca. 26 pct., en reduktion der både er større end klyngen og Syddanamrk.

Virksomhedssamarbejde
Virksosmhedssmarbejde i Middelfart er lidt højere end niveauet for både Syddanmark og klyngen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

36. Første udkast til Beskæftigelsesplan 2015
Sagsnr.: 2014-003924
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Efter Det Lokale Beskæftigelsesråd afholdt temaarrangement den 23. april, har forvaltningen bearbejdet de indkomne imputs fra dagen. Udvalget præsenteres for det foreløbige udkast og har mulighed for at drøfte Beskæftigelsesplan 2015's indhold.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2015.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesplanen følger en fast form der hvert år udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beskæftigelsesplanen skal indeholde:

 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.
 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer.
 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats
 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Drøftet.
Skærpelse af fokus på indfrielse af vision.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

37. Fælles Fynsk beskæftigelsesplan 2015
Sagsnr.: 2012-004607
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 er de fynske Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgs fælles dokument for beskæftigelsesområdet.
Dokumentet knyttes til de enkelte kommuners beskæftigelsesplan og vil således indgå i Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til, om udvalget har nogle  kommentarer og rettelser til "Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015".

Sagsbeskrivelse:

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 berører følgende emner:

 • Bygge- og anlægsbranchen
 • Virksomhedskontakten
 • Ungeindsatsen

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Drøftet - ingen kommentarer.
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

38. Kommunekvote for antallet af flygtninge, der forventes boligplaceret i Middelfart i 2015
Sagsnr.: 2014-005709
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende eller kommentere Udlændingestyrelsens forslag til kommunekvoter for antallet af flygtninge, som forventes at kunne få opholdstilladelse i 2015 herunder det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At den udmeldte kvote for 2015 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Udlændingestyrelsens udmelding om den forventede kvote for antallet af flygtninge som styrelsen påregner får opholdstilladelse i 2015 er kommet. Udlændingestyrelsen har på baggrund af antallet af indbyggere, antallet af indvandrere og flygtninge samt visse familiesammenførte udlændinge i de enkelte regioner og kommuner, beregnet kommunekvoterne for 2015. For Middelfart Kommunes vedkommende forventes kvoten for 2015 at være på 45 personer.Disse kommunekvoter agter Udlændingestyrelsen at fastsætte, såfremt kommunen via kommunekontaktrådene ikke senest d. 18. august 2014 har indgivet kommentarer hertil.Til orientering skal nævnes at kommunekvoten for Middelfart Kommune for 2014 oprindeligt var på 37 personer, men at denne blev revideret d. 28. april, og at kvoten for indeværende år nu er på 50 personer.

Økonomi:

Stigningen i kvoten vil have økonomiske konsekvenser, som vil indgå i budgetforsalget for 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

39. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

LUKKEDE SAGER