Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 12. februar 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
12. februar 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:
Lars Vigsø

ÅBNE SAGER

7. Nøgletal januar 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for januar måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.01.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 17 sager i januar måned. Det samlede antal udgør således 479 sager pr. 31.01.14. Tilgangen er sket til gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Det samlede antal af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 11 sager i januar måned. Det samlede antal udgør 174 sager pr. 31.01.14. Faldet er sket i gruppen af åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 8 sager i januar måned, således at det samlede antal udgør 485 pr. 31.01.14. Antallet af sager over 52 uger uden refusion er 76 stk.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 3 i januar måned. Antallet af sager over 18 måneder med 0% i refusion er steget med 5 sager og antallet af sager under 18 måneder er faldet med 2 sager i januar måned.

I januar måned er antallet af forsikrede ledige steget med 15 sager til i alt 771 sager pr. 31.01.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.
Der udarbejdes grafer fra 2011 - 2013.

Fraværende: Lars Vigsø

Bilag:

8. Virksomhedsundersøgelse 2013
Sagsnr.: 2013-011501
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Som led i den offensive indsats, der har været lagt i Job- og Vækstcenter Middelfart, i forhold til den vedtagne Virksomhedsstrategi, har Job- og Vækstcenter Middelfart købt ekstern konsulentbistand (Mploy) til at undersøge virksomhedsindsatsen i løbet af 2013.


Forvaltningen foreslår:

  • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til, om forvaltningen skal anmodes om at udarbejde et forslag til en strategi for differentieret virksomhedsindsats, der kan indgå i den vedtagne Virksomhedsservice-strategi.

Sagsbeskrivelse:

Mploy og Valeur har gennemført en virksomhedsundersøgelse med det formål at indhente viden og input om virksomheders kendskab og forventninger til samt efterspørgsel på Job- og Vækstcenterets service og indsats. Samtidig måler rapporten resultaterne fra Middelfart mod ni øvrige kommuner.  Undersøgelsen blev gennemført i oktober og november 2013. Det er Mploys vurdering, at tilbagemeldingerne fra virksomhederne er positive, også når der sammenlignes med resultaterne i de øvrige medvirkende kommuner i undersøgelsen.
Undersøgelsen viser overordnet, at Jobcenter Middelfart samarbejder med en relativt stor andel af virksomhederne i lokalområdet. 61 pct. af  kommunens virksomheder har gjort brug af Job- og Vækstcentret service indenfor for det seneste år. Samtidig viser undersøgelsen, at der fortsat er potentiale for jobcenteret for at udvide samarbejdet med virksomhederne. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at:
  • Knap halvdelen af virksomhederne tilkendegiver, at de har et begrænset eller intet kendskab til jobcenteret.
  • Mere end to tredjedele af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner inden for mindst ét af jobcenterets serviceområder.
  • Ca. 27 pct. af de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at de gerne vil kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. samarbejde. Blandt ikke-brugerne ønsker 24 pct. at blive kontaktet.  
  • Ca. 17 pct. af virksomhederne i kommunen synliggør systematisk deres jobåbninger over for jobcenteret.

Rapporten kommer med en række anbefalinger til den fremadrettede virksomhedsservice, hvor Mploy især vurderer, at Job- og Vækstcentret med fordel kan udvikle differentierede strategier for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne, der afstemmer omfang, indhold, former, ressourceforbrug og udbytte af samarbejdet i forhold til potentiale og ønsker hos kommunens virksomheden.
 
Derudover viser rapportens resultater, at Job- og Vækscentret med fordel kan optimere markedsføring af tiltag, indsatser og ydelser i forhold til virksomhedsservice,  idet en del af de ting virksomhederne efterlyser allerede findes i den eksisternede virksomhedsservice.

For at optimere Job- og Vækstcentrets virksomhedsservice og understøtte kommunens vækstpotentiale foreslår forvaltningen, at Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget beder forvaltningen om at udarbejde et forslag til en strategi for en differentieret virksomhedsindsats, der kan indgå i den overordnede strategi for virksomhedsservice.

Økonomi:

ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Godkendt.
Der indhentes inspiration fra andre jobcentre, som har være en del af analysen.

Fraværende: Lars Vigsø

Bilag:

9. Analyserapport for Syddanmark januar 2014
Sagsnr.: 2014-000874
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, som giver et sigte for beskæftigelsespolitiske indsatser i de kommende år. Analysen giver en beskrivelse af udviklingen på arbejdsmarkedet i Syddanmark og de fremadrettede forventninger. Ligeledes er der en beskrivelse af jobcentrenes målgrupper og indsatsen over for målgrupperne og de beskæftigelsespolitiske mål.

Forvaltningen foreslår:

  • At analyserapporten drøftes.
  • At analyserapporten indgår i det kommende arbejde med Job- og Vækstcenter Middelfarts Beskæftigelsesplan for  2015.

Sagsbeskrivelse:

Udviklingen på arbejdsmarkedet

Situationen på arbejdsmarkedet i Syddanmark er stabiliseret efter finanskrisen. Faldet i beskæftigelsen er aftaget, og i visse sektorer stiger beskæftigelsen. Ledigheden falder generelt i Syddanmark, men regionens mange nyuddannede oplever høj og stigende ledighed. Der forventes øget beskæftigelse i 2014, og på sigt er der behov for større arbejdsudbud. Der er fortsat hvert år mange jobåbninger i Syddanmark – hver tredje stilling genbesættes årligt. Fokus på faglig og geografisk mobilitet øger de lediges chancer for at få del i jobåbningerne.

Udviklingen blandt jobcentrenes målgrupper er kendetegnet ved et generelt fald i antallet af offentlig forsørgede. Men i tiden op til kontanthjælpsreformen er antallet af kontanthjælpsmodtagere – især de langvarigt forsørgede – steget. Med kontanthjælpsreformen stilles en række nye krav til kommunernes indsats.

Flere unge skal have en uddannelse

I forhold til målsætningen om at flere unge skal have en uddannelse stiger antallet af unge, der starter en uddannelse – også blandt de offentligt forsørgede. Men fortsat starter kun hver 6. af de forsørgede unge i uddannelse, og de har stort frafald. Med kontanthjælpsreformen styrkes den uddannelsesrettede indsats for alle unge under 30 år på kontanthjælp. Det er samtidig vigtigt med fokus på de unge allerede før de bliver 18 år – i dag starter hver 10. unge voksenlivet på kontanthjælp.

Færre personer skal på førtidspension

Målet om at færre personer skal på førtidspension er indfriet i kraft af førtidspensionsreformen, som har halveret tilgangen til førtidspension. For at bringe de udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet er der dog behov for styrket indsats, med fokus på forebyggelse og på indsatser der udvikler de udsatte borgeres arbejdsevne. Der er i 2013 således kun oprettet et relativt lavt antal ressourceforløb, tilgangen til fleksjob er faldet, og der er et højt antal passive kontanthjælpsmodtagere.

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledigheden er det seneste år reduceret med 17 pct. Risikoen for at blive langtidsledig er dog fortsat høj. Hver 6. nyledig bliver således langtidsledig. Her kan intensive samtaler med skarpt jobsøgningsfokus og fokus på faglig og geografisk mobilitet, jobformidling, virksomhedsrettede tilbud og for nogen målrettet opkvalificering være med til at styrke den lediges mulighed for at komme i job.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Der er et stort potentiale for at indfri målsætningen om en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Samarbejdet om aktiveringsindsatsen falder, mens virksomhedernes brug af Jobnet.dk til jobannoncer stiger svagt. De fleste virksomheder efterspørger samarbejde og service fra jobcentrene i forbindelse med rekruttering – imødekommes behovene kan det bl.a. afhjælpe forgæves rekrutteringer.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Bilag:

10. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

LUKKEDE SAGER