Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Kommuneplan 2013

Middelfart Kommuneplan 2013 – 2025 blev vedtaget af Middelfart Byråd d. 2. december 2013 og offentliggjort d. 5. februar 2014.

Kommuneplanen findes på den digitale plan www.middelfartkommuneplan.dk.

Hvad er Kommuneplanen?

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Kommuneplanen er 12-årig, men revideres hvert 4. år.

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen. Her fastlægger Byrådet politikken for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen er en plan for hele kommunen og giver et sammenhængende overblik over den fremtidige udvikling i et helhedsperspektiv. Der ud over handler kommuneplanen også om arealregulering, hvilke arealer må man bruge til hvad og på hvilke vilkår.

Planen består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Middelfart Kommune. Den fælles del for Trekantområdet findes udover hos de enkelte kommuner også på www.trekantplan.dk.

Offentlig debat

Forslaget til Kommuneplanen har været i offentlig høring i perioden 5. juni til 28. august 2013.

De indkomne høringssvar og oversigt over ændringer og justeringer, der er indarbejdet i kommuneplanen ved den endelige vedtagelse, kan ses her: Byrådsmøde d. 2. december 2013 pkt. 886.

Miljøvurdering

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Som grundlag for Byrådets endelige godkendelse er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse. Redegørelsen kan ses på www.middelfartkommuneplan.dk.

Retsvirkning

Byrådet skal ifølge planlovens § 12 virke for planens gennemførelse. Kommunens lokalplanplanlægning, anden planlægning og lovadministration må ikke stride imod kommuneplanen. Ændringer til kommuneplanen kan gennemføres via kommuneplantillæg.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af kommuneplanen og den tilhørende miljøvurdering kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Inden 4 uger fra offentliggørelsen kan klage indgives til teknik@middelfart.dk eller Middelfart Kommune, Østergade 9-11, 5500 Middelfart.

Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er benyttet i sagens behandling. Efter modtagelse af klagen vil nævnet sende dig en gebyropkrævning på 500 kr. Klagen vil først blive behandlet når gebyret er indbetalt. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen finder du på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du ønsker spørgsmål om afgørelsens lovlighed indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra dato for offentliggørelsen af denne afgørelse.

 

Sidst opdateret af Lene Aaby
21. september 2015