Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat af mødet d. 12 april 2012

Afbud: Kaj Piilgaard, Lone Jacobsen 


1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Johannes Lundsfryd Jensen

2. Tema
Vand- og Naturplaner v. Lena Bau

Oplægget udsendes med dagsordenen

Debat:
Skab så store sammenhængende afgræssede områder som muligt. Svært at skabe græsning på strandengene, hvor der er meget vådt. Lave våde områder skal helst være i sammenhæng med højjord. Nogle kreaturer er bedre til at klare våde områder end andre. Der mangler kvæg til indsatsen.
Skrøbeligt at naturindsatsen er bygget på frivillige ordninger. Hvis det ikke var frivilligt, skulle der ydes mere kompensation. Landbruget vil gerne omlægge til natur, hvis man bliver kompenseret. Kommunen vil lave en opsøgende indsats i forhold til lodsejere. Nogle af støtteordningerne er sat i værk. Enkelte lodsejere kan blokere for store sammenhængende projekter.
Forslag til borgerinddragelsen i høringsperioden: Først møde(r) for lodsejere, der er mest oplagte, f.eks. opdelt efter temaer (eks. overdrev) eller opdelt i områder. Derefter offentligheden. Inviter direkte de mennesker det handler om, ikke stormøder.3. Tema
Status energiplanlægning og opfølgning på planstrategi v. Vibeke Nørby

Vibekes oplæg udsendes med referatet.

Debat:
Opstilling af vindmøller som skitseret i det nye energiforlig, havmøller, kystnære møller og landmøller. I hvor stort omfang kan den teknologiske udvikling og biomasse løse energibehovet. Trekantområdet: Overskudsvarme fra Skærbækværket, evt. fremover fra biomasse? Hvad er fremtiden for biogas? Der er gode muligheder for at få økonomi i opsætning af solceller.
Valg af virkemidler bliver interessant. Der er mange udfordringer. Måske en kombination af mange forskellige løsninger.

 


4. Vedvarende energi, plantning i det åbne land v. Frans F. Nielsen
Frans´ oplæg om energiproduktion på landbrugsjord udsendes med referatet.

Debat:
Kan produktion af træ økonomisk matche landbrugsproduktion? Størstedelen af træproduktionen kommer fra plantager – ren produktion. Hvis der skal varetages rekreative hensyn, vil der være mindre produktion. Gennemsnitsproduktionen i DK i dag er lav p.g.a. den varierede træsammensætning.
Hvad får vi ud af skoven? 3 forskellige overordnede formål:
Sundhed, oplevelser, jagt, sjælefred, ”fred”, flåter, historie,
Træprodukter, jagt, varme
Dyre-levesteder, biologisk mangfoldighed, kuldioxidforbrug, iltproduktion


5. KL´s innovationspris 2011 v. Thorbjørn Sørensen
Udsat


6. Naturpark Lillebælt v. Thorbjørn Sørensen
Johannes: Vi får penge fra regionen til at komme i gang og til at lave en destinationsansøgning


7. Nyt fra medlemmerne
Erik Bukh: Friluftsrådet bakker op om Naturpark Lillebælt. God og konstruktiv proces.
Mads Brodersen: Årsmøde om formidling i nationalparker. Opbakning til Naturpark Lillebælt.
John Halse: Arbejder med Fugletårnet ved Føns Vang.
Frans Nielsen: Import af flis som noget nyt, Fynsværket. Ærø: Fyring med flis. Poppelproduktion.
Jørgen Ganshorn: glad for vand og naturplaner + naturpark
Lars Christiansen: DN har rejst fredningssag i Lunge Bjerge. Fint plejearbejde af kommunens folk ved Springbakken ved Føns. Kan man ikke fjerne mere materiale fra grøftekanterne, så næringsstofferne fjernes? Der er et stort naturpotentiale.
Annette: Projekt ved Gamborg Nor går fremad: Lodsejerforhandlinger og arrondering. Naturstyrelsen omorganiseres. Byenhederne nedlægges. Store besparelser. Naturvejledning skæres væk.
Sportsfiskerne: Der er lige udsat fisk. 1,3 mio. til udsætning af fisk. Indtægt udregnet til 38 mio. kr. Opfordring til at vi har navneskilte i Grønt Råd fremover.


8. Tema/emne til næste møde
Naturpark Lillebælt
Opfordring til at medlemmerne kommer med tema-oplæg, som f.eks. oplægget om skov på dette møde. Send gerne forslag.


9. Eventuelt


10. Næste møde bliver onsdag den 3. oktober 2012.

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013